Faceți căutări pe acest blog

BV: Cultura şi Democraţia: Noi recomandări adresate Statelor membre ale Consiliului Europei

Resolution 2123 (2016) Culture and democracy: Adopted on 23 June 2016 / Parliamentary Assembly. - Strasbourg: Council of Europe, 2016. - 2 p.

Recommendation 2093 (2016) Culture and democracy: Adopted on 23 June 2016 / Parliamentary Assembly. - Strasbourg: Council of Europe, 2016. - 2 p.
Cultura și arta reprezintă o sursă de creștere umană și renaştere intelectuală, ele fiind un instrument important în prevenirea radicalizării și abilitarea societății civile în construirea cetățeniei democratice.

Anul 2016 reprezintă o adevărată oportunitate pentru Europa în vederea afirmării noilor priorităţi politice şi materializării declarațiilor politice făcute de miniștrii culturii Uniunii Europene în Riga și miniștrii educației din cadrul Consiliului Europei de la Bruxelles, în ceea ce privește promovarea cetățeniei și a valorilor libertății și nediscriminării prin cultură și educație.

Consiliul Europei are o experiență valoroasă în domeniul culturii și al democratizării și e prioritar ca acest lucru să rămână în prim-plan pe parcursul procesului democratic.


Un nou Raport adoptat la 23 iunie 2016, în cadrul sesiunii plenare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, recomandă încurajarea cooperării între diferite sectoare ale Consiliului Europei şi elaborarea unei abordări inovatoare în ce priveşte politicile culturale și de gestionare a diversității. Recomandările cuprinse în raport subliniază necesitatea statelor membre de a-şi integra mai eficient activitățile culturale în sistemul educației, de a îmbunătăți accesul la cultură a copiilor și tinerilor marginalizați și defavorizați, precum și de a sprijini proiecte care au ca scop integrarea activităților culturale în alte sectoare, cum ar fi cel al sănătăţii, sectorul serviciilor sociale, penitenciare și schemele de reabilitare penitenciare. De asemenea, raportul recomandă participarea la unul dintre forumurile Mondiale privind "cultura și democrația", în scopul promovării politicilor inovatoare și schimbului de bune practici cu părțile interesate în statele membre.

Printre recomandările incluse în raport, Adunarea invită structurile parlamentare şi guvernamentale ale Statelor membre ale Consiliului Europei să întreprindă următoarele acţiuni:

  • să susțină dreptul fiecăruia de a participa la viața culturală ca drept de bază al omului, urmărindu-se înlăturarea barierelor care împiedică accesul la cultură a femeilor, tinerilor, minorităților, migranților, refugiaților, solicitanților de azil și a altor grupuri vulnerabile;
  • să promoveze diversitatea manifestărilor culturale și a pluralismului cultural ca factor de inovare și dezvoltare democratică;
  • să asigure o finanțare sustenabilă a politicilor culturale și să dezvolte o gândire strategică la nivel interministerial în ce priveşte integrarea culturii în alte sectoare politice, cum ar fi ocuparea forței de muncă, cercetare și inovare, serviciile sociale și de protecție socială, sănătate, penitenciare și scheme de reabilitare penitenciară;
  • să dezvolte parteneriate între sectoarele culturale (instituții culturale și oameni de cultură individuali), precum şi în sistemul de învățământ, inclusiv în cadrul educației formale și învățarea pe tot parcursul vieții, în scopul promovării libertății de exprimare, respectării diversității și dezvoltării competențelor interculturale de la o vârstă fragedă;
  • să consolideze rolul autorităților locale în promovarea și punerea în aplicare a politicilor și inițiativelor culturale prin revizuirea mecanismelor existente (distribuirea competențelor, structura juridică, co-finanțarea, etc.),pentru a apropia cât mai mult cetăţenii de procesele de luare a deciziilor în ceea ce privește cultura și a asigura coordonarea între nivelurile de guvernare în implementarea politicii culturale;
  • să susţină politicile urbane inovatoare prin investiții în infrastructura culturală a orașelor, în special în zonele urbane defavorizate;
  • să asigure creşterea gradului de participare şi implicare a cetăţenilor şi organizaţiilor neguvernamentale în procesul de definire a politicilor culturale şi în gestionarea instituţiilor culturale;
  • să aprecieze dinamismul cultural și să evalueze impactul acesteia asupra democratizării societății; în acest sens, ca o modalitate de a evalua politicile, se recomandă utilizarea Cadrului de Indicator pentru Cultură și Democrație al Consiliului Europei (DCIF);
  • în cooperare cu Consiliul Europei și Uniunea Europeană, să caute parteneriate și proiecte-pilot pentru dezvoltarea strategiilor culturale și a diversității, care să stimuleze schimburile culturale;
  • să sprijine în mod activ și să contribuie financiar la punerea în aplicare a Planului de Acțiune European privind Construirea unor Societăţi Incluzive (2016-2019).

Moldova Europeana