Faceți căutări pe acest blog

CoE și UE - organizații separate, cu roluri diferite, dar complementare


UE si CoE sunt două dintre cele mai influente structuri europene. Deşi cooperează pe diverse domenii, ar trebui să faceţi o distincţie clară între ele. În primul rând trebuie să cunoaşteţi că Consiliul Europei regrupează 47 de state membre şi Moldova a aderat la această organizaţie la 13 iulie 1995. Uniunea Europeană este alcătuită din 28 de state membre şi Republica Moldova aspiră să adere la această organizaţie.  VEZI   A se face distinctie între:

Consiliul Europei (CoE)

este organizația lider în domeniul protecției drepturilor omului de pe continent. Aceasta cuprinde 47 de state membre, dintre care 28 sunt membre ale Uniunii Europene. Toate statele membre ale Consiliului Europei au semnat Convenția Europeană a Drepturilor Omului, un tratat menit să protejeze drepturile omului, democrația și statul de drept. Curtea Europeană a Drepturilor Omului supraveghează punerea în aplicare a Convenției în statele membre.
 • Comitetul de Miniştri reprezintă instanţa de decizie a Consiliului Europei.
 • Adunarea Parlamentară (APCE) este compusă din 324 parlamentari din cele 47 de state membre; 
 • Congresul Autorităților Locale și Regionale este o instituție a Consiliului Europei, responsabilă cu întărirea democrației locale și regionale în cele 47 de state membre
www.coe.int

  Uniunea Europeană  (UE)

 este un parteneriat economic și politic unical între 28 de țări democratice europene. Obiectivele sale sunt pace, prosperitate și libertate pentru cei 500 de milioane de cetățeni ai săi - într-o lume echitabilă și sigură. În acest scop, țările UE înființează organisme care să conducă UE și să adopte legislația sa.
Cele mai importante sunt
 • Parlamentul European reprezentând cetățenii Europei, 
 • Consiliul Uniunii Europene reprezentând guvernele naționale)
 •  și Comisia Europeană reprezentând interesul comun al UE.  
Cele două organizații conlucrează strâns, în domeniile de interes comun, în special în materia de promovare a drepturilor omului și a democrației în Europa și în regiunile învecinate.

Cooperarea dintre Uniunea Europeană și Consiliul Europei permite fiecărei organizații să beneficieze de competenţele specifice ale celeilalte, astfel susținându-se reciproc în activitatea lor.

Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei a trecut de la Croația la Finlanda

22. 11. 2018 - Comitetul Miniștrilor: Croația predă președinția Comitetului de Miniștri Finlandei
Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei a trecut astăzi de la Croația la Finlanda, în cadrul unei ședințe la sediul Organizației din Strasbourg, la care au participat reprezentanții celor 47 de state membre ale Consiliului Europei.

Președintele în exercițiu, Marija Pejčinović Burić, viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Externe și Europene din Croația, a făcut o prezentare generală a realizărilor țării sale pe parcursul mandatului.

Noul președinte al Comitetului de Miniștri, Timo Soini, Ministrul Afacerilor Externe al Finlandei, a prezentat prioritățile președinției finlandeze, care se va desfășura timp de șase luni.

Aceste priorități includ
 • consolidarea sistemului drepturilor omului și a statului de drept în Europa, 
 • sprijinirea egalității și a drepturilor femeilor și 
 • promovarea unei societăți deschise și favorabile incluziunii (cu accent pe tineri și prevenirea radicalizării).
Comitetul de Miniştri reprezintă instanţa de decizie a Consiliului Europei. El este alcătuit din miniştrii afacerilor externe din 47 de State membre sau din reprezentanţii permanenţi la Strasbourg. El este atât un organism guvernamental, în cadrul căruia abordările naţionale ale problemelor cu care se confruntă societatea europeană pot fi discutate pe picior de egalitate, cât şi un forum colectiv, care formulează unele soluţii la aceste provocări. În colaborare cu Adunarea Parlamentară, care este un gardian al valorilor fundamentale ale Consiliului Europei, el este investit şi cu misiunea de a monitoriza respectarea angajamentelor luate de Statele membre.

De menționat, că după președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, Finlanda va prelua Președinția Consiliului Uniunii Europene. Aceste două roluri de conducere consecutive oferă o oportunitate excelentă de a promova cooperarea dintre Consiliul Europei și Uniunea Europeană în ceea ce privește Mai mult
 • https://www.coe.int/en/web/chairmanship
 • https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016808f093d
BV :UE-RM - Impactul economic după 4 ani de implementare a Acordului de Asociere RM-UE

Impactul economic după 4 ani de implementare a Acordului de Asociere RM-UE// Expert Gruo;  Adrian Lupușor , Vadim Gumene. - Ch., 2018 . - 34 p.
{Accesat la  21.11.2018}

Disponibil la :
 https://www.expert-grup.org/media/k2/attachments/Studiul_4_ani_DCFTA.pdf

Analiza are drept scop evaluarea impactului economic la 4 ani de implementare a AA/DCFTA în Republica Moldova și cuprinde capitole referitoare la impactul DCFTA asupra exporturilor de bunuri în Uniunea Europeană, precum și date referitoare la importurile Republicii Moldova din piața Uniunii Europene. Principalul obiectiv este de a evalua și comunica progresul și impactul economic al implementării AA/DCFTA în Republica Moldova în scopul stimulării participării la implementarea și asimilarea completă a Acordului de Liber Schimb cu Uniunea Europeană. Nu în ultimul rând, analiza cuprinde o serie de informații și rezultate relevante privind impactul Acordului de Liber Schimb cu Uniunea Europeană pentru întreaga societate a Republicii Moldova.

Conținut 
 • Impactul asupra exporturilor de bunuri .. 
 • Exporturile de produse agroalimentare în UE
 •  Exporturile de produse agricole supuse scutirii anuale de taxe în cadrul contingentelor tarifare
 •  Impactul net al DCFTA asupra exporturilor de agroalimentare în UE
 • Exporturile de produse industriale în UE.
 • Impactul net al DCFTA asupra exporturilor de industriale în UE.
 • Importurile Republicii Moldova de produse agroalimentare din UE
 •  Importurile de produse agricole supuse scutirii anuale de taxe în cadrul contingentelor tarifare din UE.
 • Importul de produse non-agricole din UE
 • Impactul economic al DCFTA.
 • Concluzii.
 • Anexa A. Rezultatele regresiei pentru modelul privind evoluția exporturilor de agroalimentare în UE  
 • Anexa B. Rezultatele regresiei  
 • Anexa C. Note metodologice privind estimarea impactului economic al DCFTA.
Экономическое влияние Соглашения об ассоциации между РМ и ЕС спустя 4 года после начала реализации

Disponibil la : 
 https://www.expert-grup.org/media/k2/attachments/Studiul_4_ani_DCFTA_ru.pdf

Цель анализа заключается в оценке экономического воздействия, оказанного за 4 годареализации АA/ DCFTA в Республике Молдова, в нем рассматриваются такие аспекты как воздействие DCFTA на экспорт товаров в Европейский Союз, а также данные, касающиеся импорта Республики Молдова с рынка Европейского Союза. Основной задачей является проведение оценки и распространение информации о прогрессе и экономическом воздействии реализации АA/DCFTA в Республике Молдова с целью стимулирования реализации и полного освоения Соглашения о свободной торговле с Европейским Союзом. И не в последнюю очередь, данный анализ включает информацию и результаты воздействия Соглашения о свободной торговле с Европейским Союзом на всё общество Республики Молдова. The economic impact after 4 years of implementation of the Association Agreement RM-EU
Disponibil la ;
  https://www.expert-grup.org/media/k2/attachments/Studiul_4_ani_DCFTA_en.pdf


The analysis aims at assessing the economic impact after 4 years of AA/DCFTA implementation in the Republic of Moldova and includes chapters related to the DCFTA impact on exports of goods to the European Union, as well as data on Moldovan imports from the European Union market. The main objective is to assess and communicate the progress and economic impact of the AA/DCFTA implementation in the Republic of Moldova in order to stimulate the participation to the full implementation and assimilation of the Free Trade Agreement with the European Union. Last but not least, the analysis includes a series of relevant information and results on the impact of the Free Trade Agreement for the entire society of the Republic of Moldova.


"Lumea se schimbă, cum rămâne cu noi?": cea de-a 20-a ediție anuală a Săptămânii Educației Globale (GEW)

"Lumea se schimbă, cum rămâne cu noi?": cea de-a 20-a ediție anuală a Săptămânii Educației Globale (GEW)

Săptămână Educației Globale este un eveniment de conștientizare la nivel european, care are loc anual în instituții educaționale formale și non-formale din întreaga continent. Are o temă diferită în fiecare an.

Scopul săptămânii educaționale globale este de a încuraja educatorii , elevii si studențiii să exploreze activitățile educaționale pentru cetățenia globală. În conformitate cu punctul 4.7 al Obiectivului 4 al Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă, Săptămâna Educației Globale abordează aspecte legate de diversitate și inegalitate la nivel local și global și încearcă să încurajeze:

• Conștientizarea lumii extinse și a rolului nostru de cetățeni ai lumii
• Atitudini de respect pentru diversitate și abilități de comunicare interculturale
• Responsabilitatea pentru acțiunile noastre
• Abilitatea de a acționa pentru a face lumea un loc mai echitabil și durabil

În perioada 19-25 noiembrie 2018 în întreaga Europă, dar și în multe alte state ale lumei este organizată cea de-a 20-a ediție anuală a Săptămânii Educației Globale (GEW). Tema acestei ediții este ”Lumea se schimbă, cum rămâne cu noi?” și se concentrează asupra stilului de viață durabil, referindu-se direct la Obiectivele de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite (SDG), care vizează eliminarea sărăciei extreme, reducerea inegalităților și combaterea amenințării cu schimbările climatice până în 2030.

Este un apel pentru a ne regândi obiceiurile și căile de trai, cheltuim și consumăm, dar găsim și noi modalități de educație și socializare. Prin preluarea deșeurilor, poluării, emisiilor și utilizării resurselor naturale, stilul de viață durabil este esențial pentru protejarea mediului.

Acesta este motivul pentru care tema din acest an cere să se reflecteze despre activitățile noastre zilnice, aspirațiile viitoare și impactul pe care îl putem avea asupra influențării schimbării.

Mai mult  • https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/the-global-education-week 
 •  #GlobalEducationWeek 
 •  #GEW18  @GlobalEducationNetworkersBV - Rezoluţia Parlamentului European din 14 noiembrie 2018 referitoare la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Moldova

Punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Moldova : Rezoluţia Parlamentului European din 14 noiembrie 2018 referitoare la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Moldova (2017/2281(INI)). -  21 p.

Disponibil la : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0458+0+DOC+PDF+V0//RO


Parlamentul European,

– având în vedere articolul 8 și titlul V, în special articolele 21, 22, 36 și 37 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), precum și Partea a cincea din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

– având în vedere Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, care a intrat pe deplin în vigoare la 1 iulie 2016,

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare, în special cele din 5 iulie 2018 referitoare la criza politică din Republica Moldova ca urmare a invalidării scrutinului electoral pentru alegerea primarului din Chișinău(1) , din 15 noiembrie 2017 referitoare la parteneriatul estic în perioada premergătoare reuniunii la nivel înalt din noiembrie 2017(2) , din 4 iulie 2017 referitoare la acordarea de asistență macrofinanciară Republicii Moldova(3) și din 21 ianuarie 2016 referitoare la acordurile de asociere/zonele de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare cu Georgia, Moldova și Ucraina(4) ,

– având în vedere semnarea, în noiembrie 2017, a unui memorandum de înțelegere, a unui acord privind un plan de împrumut și a unui acord de grant privind acordarea de asistență microfinanciară în valoare de 100 de milioane EUR pentru perioada 2017-2018,

– având în vedere Planul național de acțiune al Republicii Moldova privind punerea în aplicare a Acordului de asociere dintre Moldova și Uniunea Europeană în perioada 2017-2019 (NAPIAA),

– având în vedere documentul de lucru comun al Comisiei Europene și Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) privind Raportul de punere în aplicare a asocierii privitor la Moldova din 3 aprilie 2018 (SWD(2018)0094),

– având în vedere Declarațiile comune ale Summiturilor Parteneriatului Estic, în special cea din 24 noiembrie 2017 de la Bruxelles,

– având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe privind Republica Moldova din 26 februarie 2018,

”LIBER SĂ VORBEȘTI, SIGUR SĂ ÎNVEȚI -- Școli democratice pentru toți - o nouă campanie educațională a Consiliului Europei

Noua campanie educațională ”LIBER SĂ VORBEȘTI, SIGUR SĂ ÎNVEȚI - Școli democratice pentru toți”. își propune să sublinieze angajamentul față de valorile și principiile democratice în viața și cultura școlilor din întreaga Europă. Bazându-se pe principiile educației pentru cetățenie democratică și drepturile omului, școlile din întreaga Europă dovedesc în fiecare zi că cel mai important rol al educației este construirea unor societăți inclusive și democratice prin implicarea și competențele democratice ale tinerilor.

LIBER SĂ VORBEȘTI, SIGUR SĂ ÎNVEȚI - Școli democratice pentru toți se concentrează pe asigurarea libertății de a vorbi și de a învăța în siguranță pentru copii și tineri la școală, astfel încât să poată fi explorate chiar și cele mai controversate puncte de vedere, astfel încât opiniile care ar putea duce la discriminare, la discursuri de ură sau la agresiuni - sau chiar la o violență extremă – să poată fi contestate și discutate mai degrabă decât să fie ascunse.

Acest lucru presupune ca școlile să fie democratice și că toată lumea - de la elevi și studenți la profesori, conducători școlari, părinți și membri ai comunității locale - respectă drepturile omului și are competențele necesare pentru a funcționa eficient într-o societate democratică.

Respectivele competențe constituie baza cadrului de referință al Consiliului Europei privind competențele pentru cultura democratică, care va fi pus în aplicare în școlile europene în timpul campaniei.

Factori de decizie, elevi, profesori din domeniul educației, cercetători și experți din întreaga Europă vor participa la lansarea camanieiîn cadrul unei conferințe, care va avea loc în perioada 14-16 noiembrie și care marchează și cea de-a zecea aniversare a Centrului European Wergeland (Oslo, Norvegia).

Bunele practici evidențiate în campanie vor reflecta medii de învățare sigure, fără violență și frică și promovarea libertății de exprimare în școli. Campania va fi condusă de Consiliul Europei în parteneriat cu Centrul European Wergeland. Activitățile campaniei vor promova dezvoltarea competențelor-cheie (valori, atitudini, abilități și cunoștințe și înțelegere critică) ale noului Cadru de referință al Competențelor pentru Cultură Democratică a Consiliului Europei, cum ar fi:
 • Cunoașterea și înțelegerea critică a lumii;
 • Valorizarea democrației, a justiției, a echității, a egalității și a statului de drept;
 • Abilități analitice și de gândire critică, precum și învățarea autonomă;
 • Spirit civic, responsabilitate, respect;
 • Abilități de soluționare a conflictelor, empatie, toleranță de ambiguitate;
 • Deschiderea spre alteritatea culturală și valorizarea diversității culturale;
Există șase teme de campanie:
 • a face vocile copiilor și elevilor auzite;
 • a aborda problemele controversate;
 • a preveni violența și hărțuirea;
 • a aborda propaganda, dezinformarea și știrile false;
 • combaterea discriminării;
 • îmbunătățirea stării de bine în școală.
Campania va dura până în anul 2022 și se va desfășura atât la nivel național, regional cât și european. Aceasta implică 50 de state din Europa; cele 47 de state membre ale Consiliului Europei, precum și Belarus, Sfântul Scaun și Kazahstan, ca părți suplimentare la Convenția culturală europeană a Organizației.

Mai mult

Politica europeană în domeniul cercetării și inovării


În cadrul Zilelor Științei marcate în perioada 5-10 noiembrie la Biblioteca Națională a R.Moldova Centrul Pro-European de servicii și comunicare organizează expoziția Politica europeană în domeniul cercetării și inovării. 
 Politica europeană în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice (CDT) ocupă un loc important în legislația UE încă de la semnarea primelor tratate comunitare și a fost extinsă la începutul anilor 1980, odată cu instituirea unui program-cadru european pentru activități de cercetare. Începând din 2014, finanțarea UE pentru cercetare a fost în mare parte grupată în cadrul programului Orizont 2020, cel de-al optulea Program-cadru pentru cercetare și inovare al UE pentru perioada 2014-2020, care are scopul de a asigura competitivitatea globală a Europei.Politica în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice/Fişe tehnice UE - 2018 www.europarl.europa.eu/factsheets/ro


Expoziția cuprinde documente oficiale și publicații privind valorificarea cercetării și inovării europene, Noua Agendă europeană pentru cercetare și inovare, spațiu european de cercetare, accesul la informațiile științifice și conservarea acestora,  cooperarea internațională în domeniul cercetării și al inovării

UE depune eforturi pentru a crea un singur Spațiu european de cercetare , care să le permită cercetătorilor să lucreze în orice țară din UE și în interiorul căruia să fie sprijinită și încurajată cooperarea transfrontalieră.

.Un loc aparte este rezervat informației referitoare la Programul – cadru al UE pentru cercetare și inovare Orizont2020. 
Orizont 2020 reunește toate finanțările pentru cercetare și inovare într-un singur program integrat. Obiectivele sale sunt:

 • să consolideze poziția UE în domeniul științific (24,4 miliarde de euro, dintre care 13 miliarde destinate Consiliului European pentru Cercetare (en)
 • să consolideze inovarea industrială (17 miliarde de euro) - inclusiv prin investiții în tehnologii-cheie, acces îmbunătățit la capital și sprijin pentru întreprinderile mici
 • să abordeze principalele provocări, cum ar fi schimbările climatice, transportul durabil, energia regenerabilă, securitatea și siguranța alimentară, îmbătrânirea populației (24,4 miliarde de euro).
Programul Orizont 2020 își propune:


La data de 08 noiembrie 2018 doitorii pot obține informații detaliate privind oportunitățile participării Republicii Moldova la Programul Orizont2020. În scopul valorificării statutului de țară asociată la Programul „Orizont 2020”, diseminării informației cu privire la oportunitățile oferite de către acesta, precum și a informației despre apelurile deschise, metode de identificare a partenerilor internaționali etc., Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare în comun cu reprezentanții Rețelei Punctelor Naționale de Contact organizează o sesiune de informare/Info stand,, în incinta Bibliotecii Naționale. La Info stand, persoanele interesate pot beneficia de consultații privind oportunitățile și actualitatea Programului „Orizont 2020”.


În caddrul acestei prime ediții ale Zilelor Științei la BNRM, în spațiile CPESC este prezentată și expoziția Materiale ale Conferințelor științifice naționale și internaționale privind integrarea europeană în diferite domenii: științe politice, economie, drept, științe sociale, etc.

  RESUSRE SI INFORMATII SUPLIMENTARECercetare și inovare  Dincolo de limite, pentru o viață mai bună
Cercetare și inovare Dincolo de limite, pentru o viață mai bună. -  2016. - 16 p
Disponibil la : https://publications.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/ba202c94-aa5d-11e6-aab7-01aa75ed71a1

Cercetarea și inovarea îmbunătățesc condițiile de trai și de muncă în Uniunea Europeană (UE), motiv pentru care se află în centrul politicilor prin care Comisia Europeană încearcă să stimuleze ocuparea forței de muncă, creșterea economică și investițiile. 

Mai mult, cercetarea și inovarea ne furnizează cunoștințele și soluțiile necesare în cazul unor probleme urgente, cum ar fi epidemia de Ebola sau criza refugiaților, dar și în cazul unor provocări societale pe termen lung, cum ar fi cele legate de transport, schimbări climatice sau energie.

 În viața de zi cu zi, ele aduc îmbunătățiri în domenii precum asistența medicală, transporturile și securitatea și reprezintă rampa de lansare pentru numeroase produse și servicii noi. Broșura face parte din seria „Să înțelegem politicile Uniunii Europene”.
Oportunitate pentru studenții doctoranzi și cadre didactice universitare axate pe teme ce tin de UE- Parteneriatul Estic

Doctoranzi și cercetători la începutul carierei specializați în problematica UE  sau UE - Parteneriatul Estic sunt invitați să aplice pentru a participa la Academia de .UE - Parteneriatul Estic  Evenimentul va avea loc pe 11-15 februarie 2019 în capitala ucraineană Kiev.

Academia va aborda aspectele esențiale legate de rolul UE în Europa de Est, va explora diferite aspecte ale relațiilor dintre UE și țările partenere estice, va actualiza punerea în aplicare a acordurilor de asociere și va acoperi alte probleme.

Acesta va combina o serie de cursuri inspirate cu ateliere de abilități soft, activități dinamice de grup și prezentări individuale ale proiectelor de cercetare. O sesiune specială se va axa pe activitățile Erasmus + Jean Monnet pentru a încuraja participarea tinerilor savanți.

Participarea este gratuită. Proiectul Jean Monnet va oferi o serie de burse pentru cetățenii Armeniei, Azerbaidjanului, Belarusului, Georgiei, Republicii Moldova și Ucrainei, care acoperă călătoriile, cazarea și mesele.

Termenul limită de depunere a candidaturilor este 18 noiembrie 2018. Mai multe informații despre criteriile de eligibilitate și despre modul de depunere a candidaturilor pot fi găsit


 • http://aprei.com.ua/wp-content/uploads/2018/10/EU-EaPAcademyCallforparticipation.pdf
 • https://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-informed/news/vozmozhnost-dlya-aspirantov-i-molodykh-uchenykh-rabotayuschikh-s-temami-es


BV - Cel de-al 2 - lea Raport UE privind implementarea acordurilor de liber schimb

RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR privind punerea în aplicare a acordurilor de liber schimb . - 1 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2017
.Bruxelles, 31.10.2018 COM(2018) 728 final - 62 p.


La fel ca primul raport , publicat în noiembrie 2017, acest al doilea raport anual privind punerea în aplicare a acordurilor de liber schimb (ALS) are drept scop creșterea nivelului de conștientizare și a transparenței în ceea ce privește modul în care Comisia pune în aplicare ALS. Prezentul raport ar trebui să le permită celorlalte instituții UE, statelor membre ale UE, societății civile, întreprinderilor, precum și oricăror părți care au un interes în politica comercială a UE să examineze și să dezbată modul în care Uniunea Europeană își aplică ALS. În plus, raportul oferă, de asemenea, informații utile cu privire la măsura în care țările în curs de dezvoltare beneficiază de pe urma ALS cu UE, precum și cu privire la modul de a ajusta mai bine ajutorul pentru dezvoltare în conformitate cu nou-actualizata Strategie de sprijin pentru comerț .

4.
4. ZONE DE LIBER SCHIMB APROFUNDATE ȘI CUPRINZĂTOARE (ZLSAC)  - P.23-27

Acordurile de asociere încheiate de UE cu Georgia, cu Republica Moldova (Moldova) și cu Ucraina au drept scop aprofundarea asocierii politice și pregătirea pentru integrarea economică treptată dintre UE și cei trei parteneri estici ai săi în cadrul Parteneriatului estic ca parte a politicii europene de vecinătate.

ZLSAC au două componente principale:
 1. ·deschiderea reciprocă a piețelor pentru bunuri cu unele asimetrii care le aduc beneficii partenerilor estici; și
 2. ·apropierea amplă a reglementărilor de legislația UE, în special în domeniile legate de comerț.

După peste doi ani de aplicare cu Ucraina și peste patru ani cu Moldova și Georgia, se arată rezultatele bune, iar schimburile comerciale sunt în creștere. Apropierea legislativă avansează treptat. Impactul acesteia în ceea ce privește dinamica și durabilitatea schimburilor comerciale trebuie considerat ca fiind de termen mediu spre lung.

Evoluția comerțului și a utilizării preferințelor


UE este cel mai mare partener comercial al tuturor celor trei țări, în 2017 reprezentând 56% din comerțul total în cazul Moldovei, 42% pentru Ucraina și 27% pentru Georgia. UE are o balanță comercială pozitivă cu toate cele trei țări.
 • Comerțul între UE și Ucraina a crescut puternic. Exporturile UE către Ucraina și importurile din Ucraina către UE au crescut cu 22%, respectiv, 27%, ca urmare a stabilizării situației economice după criza economică din 2014-2015.
 • Schimburile comerciale cu Moldova au sporit, de asemenea, importurile UE crescând cu 23%, puțin mai mult față de exporturi, care au crescut cu 19% în 2017. Economia din Republica Moldova este în creștere, iar societățile din Moldova și-au îmbunătățit performanțele în calitate de furnizori de mașini, de produse alimentare și de anumite produse agricole și textile.
 • Schimburile comerciale UE-Georgia au crescut cu 6%, iar exporturile au crescut cu doar 1,4%, în timp ce importurile UE au crescut cu 23%, constând în special din produse minerale, cum ar fi minereuri, scorie și cenușă.
În pofida unei ușoare scăderi comparativ cu 2016, RUP în ceea ce privește importurile în UE de la cei trei parteneri ZLSAC a rămas relativ ridicată, înregistrând o valoare de 77% pentru Georgia, 85% pentru Moldova și 87% pentru Ucraina. RUP în ceea ce privește exporturile din UE către Georgia au crescut puternic de la 71% în 2016 la 77% în 2017. Datele din Ucraina și Moldova nu au fost disponibile.

Ucraina, Moldova și Georgia nu au reușit să utilizeze pe deplin CT preferențiale acordate de UE pentru produse agricole, întrucât acestea nu îndeplinesc încă toate cerințele SPS și se confruntă cu unele probleme în ceea ce privește poziționarea produselor pe piață.

În 2015-2016, exporturile UE de servicii către cei trei parteneri au crescut cu 6%, iar importurile cu 3%. Exporturile UE către Ucraina au crescut cu 9%, în timp ce importurile au scăzut cu 2%. Importurile UE din Georgia au rămas stabile, în vreme ce exporturile UE au scăzut cu 33%. Exporturile UE de servicii către Moldova au scăzut cu 16%, în timp ce importurile au crescut cu 35%.

În 2016, fluxurile de ISD ale UE către Moldova au crescut cu 183% (chiar dacă de la un nivel foarte scăzut), în timp ce fluxurile de investiții din Republica Moldova în UE au scăzut cu 145%. Fluxurile de investiții din Georgia au rămas stabile, în vreme ce fluxurile din UE către Georgia au scăzut față de 2015. ISD ale UE în Ucraina au rămas la un nivel scăzut în 2016.

Progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a ZLSAC și aspectele nesoluționateNoutăți CoE - RM - Octombrie 2018


Octombrie 2018
Arhiva 2011-2018


25.10.2018

25 octombrie -  Ziua europeană a justiției: nu ratați ocazia de a beneficia de sfatul gratuit de la profesioniștii din domeniul juridic

Începând cu 2003, Uniunea Europeană și Consiliul Europei sărbătoresc Ziua europeană a justiției - o zi în care persoanele din Europa pot înțelege mai bine cum funcționează instanțele judecătorești; rolurile judecătorilor, procurorilor, avocaților,grefierilor și altor profesioniști din domeniul dreptului.


24.10.2018

Consiliul Europei găzduiește consultările regionale din Europa și America de Nord

Convocat de către UNESCO în strânsă cooperare cu Consiliul Europei și Comisia Europeană, evenimentul va oferi o platformă pentru analiza progresului în domeniul educației, prevăzut în Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă. Rezultatul acestei consultări va contribui la lucrările Reuniunii mondiale privind educația, ce va avea loc în perioada 3-5 decembrie, 2018, la Bruxelles.


18-19.10.2018

Accesul la justiție pentru femeile victime ale violenței în țările Parteneriatului Estic
Conferința regională a Proiectului PBG (Parteneriat pentru o Bună Guvernare) "Consolidarea accesului la justiție pentru femeile victime ale violenței în cele șase țări ale Parteneriatului Estic"

În perioada 18-19 octombrie, la la Strasbourg, în incinta Consiliului Europei îsi desfășoară activitatea o conferință regională "Accesul la justiție pentru femeile victime ale violenței".

Conferința încearcă să analizeze progresele înregistrate în domeniul accesului femeilor la justiție în țările Parteneriatului estic (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Ucraina și Republica Moldova), având în vedere principiile Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul)

Dintre țările Parteneriatului estic, numai Georgia a ratificat Convenția de la Istanbul în 2017, rezervându-și dreptul de a nu aplica până în septembrie 2022 prevederile privind acordarea de despăgubiri de stat victimelor. Armenia, Ucraina și Republica Moldova au semnat documentul, dar nu l-au ratificat. Azerbaidjan și Belarus nu au semnat și nici nu au ratificat Convenția

În pofida faptului dacă un stat a semnat sau ratificat Convenția de la Istanbul - violența împotriva femeilor este o realitate tristă peste tot. În fiecare zi, femeile se confruntă cu bariere la accesarea justiției, și suferă consecințele unui sistem de justiție de gen oarbă, care trebuie să asigure egalitatea și protecția deplină a drepturilor femeilor. Consolidarea capacității de reacție a sistemelor de justiție în funcție de gen, în conformitate cu jurisprudența Curții Europene și cu principiile Convenției de la Istanbul în acest domeniu, sunt, prin urmare, cruciale și acesta este punctul central al discuțiilor la conferință.

Conferința are loc în cadrul Proiectului Parteneriat pentru o Bună Guvernare (PGG) finanțat de UE și Consiliul Europei, în special al componentei "Consolidarea accesului la justiție pentru femeile victime ale violenței în cele șase țări partenere estice".

16.10. 2018

Nivelurile alarmante ale abuzului sexual și ale violenței depistate în parlamente

Un nou studiu al Uniunii Interparlamentare (UIP) și al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) demonstrează că acte de sexism, abuz și violență împotriva femeilor sunt răspândite în parlamentele din întreaga Europă.

Constatările arată că 85% dintre deputații femei au suferit de violență psihologică în parlament; femeile deputate sub 40 de ani sunt cele mai susceptibile de a fi hărțuite; un grad mult mai ridicat de violență asupra personalul parlamentar feminin a fost remarcat în comparație cudeputații de sex feminin; totodată, majoritatea parlamentelor nu dispun de mecanisme care să le permită femeilor să vorbească despre aceasta.


16.10.2018

Protecția drepturilor omului și combaterea corupției în atenția Conferinței miniștrilor sportului din cadrul Consiliului Europei de la Tbilisi

Ce măsuri pot lua autoritățile publice pentru a aborda încălcările drepturilor omului în contextul sportului? Cum să fiesprijinită mișcarea sportivă pentru a proteja și promova drepturile omului? Care sunt obstacolele în calea unei lupte mai eficiente împotriva corupției în domeniul sportului?

Revenind la acțiunile normative ale Consiliului Europei și la politicile inovatoare în domeniul drepturilor omului și al luptei împotriva corupției în sport, aceste subiecte vor sta în centrul dezbaterii la cea de-a 15-a Conferință a miniștrilor responsabilide sport, organizată la Tbilisi, în cadrul activităților Acordului Parțial extins privind sportul (EPAS).
15 -1 6 .10.2018

Conferința internațională "Consolidarea transparenței și a responsabilității pentru asigurarea integrității: uniți împotriva corupției "

are drept scop promovarea mecanismelor naționale anticorupție și a transparenței publice.

Au fost discutate modalități de consolidare a transparenței și responsabilității în sectoarele public și privat în vederea combaterii corupției. A fost deschisă spre semnare Declarația de lansare a unei rețele internaționale de organe naționale anticorupție. Această rețea, sponsorizată de autoritățile anti-corupție din Croația, Franța și Italia, va promova colectarea sistematică, gestionarea și schimbul de informații și bune practici între autoritățile naționale însărcinate cu prevenirea și combaterea corupției.13.10.2018

Ziua europeană pentru donarea și transplantul de organe (EODD)

Înființată de Consiliul Europei în 1996, a fost sărbătorită oficial în acest an la Chișinău (Republica Moldova) la 13 octombrie.

Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, a încurajat guvernele să facă mai mult pentru ca cetățenii europeni să fie conștienți de importanța donațiilor de organe ca o modalitate de îmbunătățire a calității vieții și de reducere a numărului de decese ale pacienților care așteaptă transplanturi.

O
rganizată în colaborare cu Agenția Națională de Transplant a Republicii Moldova (Agenția de Transplant), Ziua europeană pentru donarea și transplantul de organe a informat publicul cu privire la donarea și transplantul de organe, prin intermediul unei game largi de activități.

Directoratul European pentru Calitatea Medicamentelor și Asistență Medicală (EDQM) din cadrul Consiliului Europei sprijină ziua cu o campanie de social media pentru ca cetățenii din întreaga Europă să conștientizeze importanța donării și transplanturi de organe pentru a salva vieți.

#becomeasuperhero #organdonation #EODD2018

12-13.10.2018

E- relevanța culturii în epoca IA

Cultură, Creativitate și inteligență artificială a fost discutat în cadrul unui seminar de specialitate. Acesta a oferit contribuții specifice sectorului activității Consiliului Europei privind inteligența artificială. , Au fost discutate diverse aspecte pentru a lucra în direcția unei culturi a inovării responsabile, implicarea cetățenilor și punerea bazelor pentru apariția unui Leonardo da Vinci modern. Subiectele pentru dezbatere au inclus:

Cum poate cultura sa-si mentina importanta amprenta umana si rolul de orientare intr-un moment in care IA are deja un impact puternic asupra creativitatii oamenilor?

Poate să contribuie la un viitor tehnologic mai puternic orientat spre om și cetățean prin propunerea și dezvoltarea unor concepte alternative?

Cum influențează IA percepția unicității / genului uman, rolului artiștilor, proprietății intelectuale? Poate cultura să reprezinte încă o oglindă a societății într-un moment în care inteligența artificială se amestecă cu creativitatea umană?


10.10.2018

Convenția Consiliului Europei care promovează protecția datelor deschisă spre semnare

Douăzeci și unu de state au semnat astăzi un tratat al Consiliului Europei menit să consolideze principiile și regulile de protecție a datelor cu caracter personal la nivel internațional.

Tratatul, un protocol de modificare, actualizează Convenția Consiliului Europei pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea automată a datelor cu caracter personal, cunoscută și sub numele de "Convenția 108", singurul tratat internațional existent privind dreptul persoanelor la protecția datelor personale.

Protocolul a fost semnat în cadrul unei ceremonii de către 20 de state membre ale Consiliului Europei - Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Monaco, , Rusia, Spania, Suedia și Regatul Unit - și de Uruguay, unul dintre cele șase state neeuropene care s-au alăturat până acum "Convenției 108".


Mai mult
KEY CHANGES

10.10.2018

Cele 47 de națiuni ale Consiliul Europei și Uniunea Europeană cu 28 de membri au publicat o declarație comună pentru a marca Ziua europeană și cea mondială împotriva pedepsei cu moartea din 10 octombrie.

Declarație comună a Înaltului Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate și a Secretarului General al Consiliului Europei cu ocazia Zilei Europene și Mondiale împotriva Pedepsei cu Moartea

Cu ocazia Zilei Europene și Mondiale împotriva Pedepsei cu Moartea, Consiliul Europei și Uniunea Europeană (UE) își reafirmă opoziția fermă față de pedeapsa capitală în orice împrejurări și în toate cazurile. Pedeapsa cu moartea este un afront la demnitatea umană. Aceasta constituie un tratament crud, inuman și degradant și este contrară dreptului la viață. Pedeapsa cu moartea nu are niciun efect constatat de descurajare și face ca erorile judiciare să fie ireversibile.

Toate statele membre ale UE și ale Consiliului Europei au abolit pedeapsa cu moartea. Abolirea prin lege sau în practică este o condiție prealabilă pentru calitatea de membru al Consiliului Europei și interzicerea absolută a pedepsei cu moartea în orice împrejurări este înrădăcinată atât în Protocoalele nr. 6 și nr. 13 la Convenția europeană a drepturilor omului, cât și în Carta drepturilor fundamentale a UE. Facem apel la acele state europene care nu au făcut încă acest lucru să le ratifice.

Mai mult 8-12.2018

 Sesiunea de toamnă APCE

în prima zi a sesiunii, va fi anunțat câștigătorul Premiului pentru drepturile omului ”Václav Havel”, ediția 2018. Premiul va fi acordat în cadrul unei ceremonii speciale, desfășurate în plenul APCE. Alte subiecte incluse pe ordinea de zi vizează alegerile parlamentare și prezidențiale anticipate din Turcia, tratamentul minorilor palestinieni în sistemul justiției israeliene, migrația din perspectivă de gen, reunificarea familiilor în statele membre APCE și egalitatea în viața privată indiferent de orientarea sexuală. Plenul APCE va mai supune dezbaterilor subiectele privind securitatea nucleară și securitatea în Europa, precum și accidentul aviatic de la Smolensk din 2010, când s-a prăbușit avionul Tupolev-154M, care transporta delegația oficială poloneză.
Parlamentarii vor mai discuta despre rolul legislativelor naționale în procesele de descentralizare, Președintele Congresului autorităților locale și regionale a Consiliului Europei, Gudrun Mosler-Törnström urmând a face o declarație.
Ministrul afacerilor externe din Tunisia, Khemaies Jhinaoui se va adresa plenului APCE și va răspunde la întrebări, iar vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe și Europene din Croația, Marija Pejčinović Burić, care conduce Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei, va prezenta informații despre cele mai recente activități. 
Pe parcursul sesiunii, APCE va organiza o dezbatere privind finanțarea externă a islamului în Europa și radicalizarea comunităților de migranți și diasporă. Discuțiile din plen se vor mai referi la accesul statelor membre la instituțiile Consiliului Europei și ale Organizației Națiunilor Unite care monitorizează respectarea drepturilor omului.

Din componența delegației conduse de Marian Lupu, șeful delegației naționale la APCE, fac parte Vicepreședintele Parlamentului Valeriu Ghilețchi, deputații Inna Șupac, Ion Apostol și Vlad Batrîncea.
În perioada desfășurării sesiunii APCE, Președintele delegației Parlamentului la APCE, Marian Lupu va avea întrevederi cu Secretarul Comisiei de la Veneția, Thomas Markert, cu Directorul Directoratului Afaceri Politice al Consiliului Europei, Alexandre Guessel, cu alți oficiali.

De asemenea, membrii delegației Parlamentului s-au înscris pentru luări de cuvânt la o serie de subiecte de interes din agenda sesiunii APCE. Vicepreședintele Parlamentului Valeriu Ghilețchi va adresa întrebări Secretarului General al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland și Ministrului Afacerilor Externe al Croației, Președinta Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, Marija Pejčinović Burić. 

 • http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=7172&cat=8
 • http://website-pace.net/en_GB/web/apce/plenary-session 
 • http://semantic-pace.net/?search=KjoqfHNlc3Npb25wYXJ0X3N0cl9lbjoiMjAxOCAtIEZvdXJ0aCBwYXJ0LXNlc3Npb24ifGNhdGVnb3J5X3N0cl9lbjoiQWRvcHRlZCB0ZXh0Ig==&lang=en


5.10.2018

Consiliul Europei și FIFA au semnat un Acord de referință


Secretarul General al Consiliului Europei Thørbjorn Jagland și președintele FIFA, Gianni Infantino, au semnat  la Palais de l'Europe în Strasbourg, un Acord de referință pentru consolidarea cooperării dintre cele două instituții și dezvoltarea în continuare a sinergiilor și a parteneriatelor în domenii de interes comun.

Acest acord de referință se concentrează asupra a patru domenii principale de cooperare: drepturile omului, integritatea și buna guvernare în domeniul sportului; Siguranța și securitatea la meciurile de fotbal; Dialogul reciproc și cooperarea în vederea organizarii evenimentelor sportive majore; și cooperarea instituțională prin schimburi regulate de opinii, bune practici și dezvoltarea de inițiative comune și coordonarea activităților operaționale.

Detalii


4.10.2018

Al șaselea Premiu Václav Havel pentru Drepturile Omului

Cel de-al șaselea Premiu Václav Havel pentru drepturile omului, care onorează acțiunileremarcabile ale societății civile în apărarea drepturilor omului, a fost acordat șefului biroului Grozny al Centrului Memorial pentru Drepturile Omului din Chechyna , Oyub Titiev (Federația Rusă). Premiul a fost prezentat în cadrul unei ceremonii speciale la Palais de l'Europe din Strasbourg, în ziua de deschidere a sesiunii de toamnă plenară a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE).

Premiul Václav Havel pentru Drepturile Omului este acordat în fiecare an de către Adunarea Parlamentară, în parteneriat cu Biblioteca Vaclav Havel și Fundația Charta 77, pentru a recompensa acțiunile remarcabile ale societății civile în apărarea drepturilor omului în Europa și în afara acesteia. Sunt luate în considerare nominalizările oricărei organizații individuale, neguvernamentale sau instituții care activează în apărarea drepturilor omului.  
Mai mult
PREMIU Václav Havel pentru Drepturile Omului


4.10.2018

Eficiența și calitatea justiției: Consiliul Europei a publicat raportul său pentru 2018

Comisia Europeană pentru Eficiența Justiției (CEPEJ) a Consiliului Europei prezintă principalele tendințe observate în acest domeniu în 45 de țări europene (*) într-un raport și într-o bază de date interactivă accesibilă publicului.

Raportul de evaluare - cel de-al 7-lea după înființarea CEPEJ în 2002 - include tendințe în următoarele domenii:

 • bugetele sistemului judiciar
 • judecători și procurori
 • paritate în cadrul sistemului judiciar
 • organizarea instanțelor
 • performanța sistemului judiciar

Detalii
RAPORT 


2.10.2018

Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI), a publicat un raport privind Moldova


ECRI face două recomandări prioritare autorităților din Moldova, care vor face obiectul unei evaluări ulterioare în termen de doi ani:


· Consolidarea capacității instituționale a CPPEDAE (Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii) și a Ombudsmanului,

· Extinderea activităților de formare pentru funcționarii responsabili de aplicarea legii și a celor din sistemul judiciar privind infracțiuni motivate de ură, inclusiv instigatoare la ură.Mai mult

Raportul ECRI asupra Republicii Moldova ( 2018)


 1.10.2018
\
Noul șef al Oficiului CoE la Chişinău - William Massolin

William Massolin şi-a început mandatul în Republica Moldova la 1 octombrie 2018, anterior activând în diferite structuri ale Organizaţiei, ultima funcţie fiind cea de șef al Oficiului CoE din Tunisia.

19.10. 2018 - Cooperarea țării noastre cu Consiliul Europei (CoE), evoluțiile privind realizarea Planului de Acţiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2017-2020, precum și alte chestiuni de interes comun, au fost discutate de Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tudor Ulianovschi, cu William Massolin.

Interlocutorii au trecut în revistă agenda de colaborare bilaterală, inclusiv încheierea primei faze a implementării programelor Parteneriatului pentru buna guvernare CoE-UE destinate țărilor Parteneriatului Estic pentru perioada 2015-2018, precum şi perspectivele noilor proiecte în cadrul acestor documente de politici.

Noul șef al Oficiului CoE la Chișinău a reiterat susținerea Consiliului Europei a parcursului european la Republicii Moldova, reformelor implementate de autoritățile de la Chișinău care trebuie să aibă drept obiectiv final crearea unui stat de drept, în care sunt respectate standardele și valorile europene.  
1 - 12 .10.2018

Echipa de evaluare Moneyval din cadrul Comitetului de profil al Consiliului Europei va analiza situația în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova.


 Echipa de evaluare Moneyval se va afla în țara noastră până pe 12 octombrie curent, perioadă în care vor avea loc şedinţe de lucru cu reprezentanţii autorităţilor implicate în procesul de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului la nivel naţional. Raportul de evaluare va fi prezentat în prima jumătate a anului 2019.

Premierul Pavel Filip a reiterat angajamentul ferm al autorităților în implementarea standardelor internaţionale în acest domeniu, menționând că rezultatele evaluării, dar și experiența echipei Moneyval (www.coe.int/moneyval)
sunt foarte importante pentru stabilirea acțiunilor de viitor. „Am toată convingerea că vom conlucra calitativ, vom prezenta toate informațiile necesare, iar acolo unde vor fi întrebări, vom veni cu explicații. Suntem hotărâți să luăm toate măsurile necesare pentru a nu admite spălarea banilor și evaziunile fiscale”, a spus premierul.

Informatii suplimentare:
 • https://www.coe.int/en/web/moneyval/-/council-of-europe-anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing-committee-visits-moldova
 • https://gov.md/ro/content/situatia-domeniul-spalarii-banilor-si-finantarii-terorismului-republica-moldova-va-fi 


Moldova Europeana