Faceți căutări pe acest blog

Noutăți UE-RM - Martie 2017

Februarie 2016
Ianuarie 2016

Arhiva 2011-2016 15.03.2017

Reuniunea ţărilor-membre ale Grupului Vîşegrad şi statelor Parteneriatului Estic

Viceministrul afacerilor externe şi integrării europene Daniela Morari a participat, l la reuniunea viceminiştrilor afacerilor externe din ţările-membre ale Grupului Vîşegrad şi statele Parteneriatului Estic, organizată la inițiativa Republicii Belarus şi Republicii Poloneze, la Minsk. În cadrul reuniunii, au fost discutate acţiunile întreprinse în contextul Parteneriatului Estic în domeniile transportului, conectivităţii şi cooperării transfrontaliere, colaborării în sfera educaţiei, precum și consolidării cooperării între autoritățile locale și municipale. În acest context, viceministrul Morari a prezentat progresele înregistrate în aceste domenii, precum şi priorităţile Republicii Moldova în vederea valorificării potențialului Parteneriatului Estic, până la Summit-ul din toamna anului curent.

Mai mult


14.03.2017

Rezultatele Proiectului Twinning  "Suport pentru modernizarea serviciului public din Republica Moldova în corespundere cu cele mai bune practici ale Uniunii Europene” 


Iniţiat în baza parteneriatului dintre Uniunea Europeană, Cancelaria de Stat şi Oficiul Guvernului Lituaniei, proiectul Twinning a contribuit la consolidarea capacităţilor funcţionarilor publici din Republica Moldova, prin elaborarea şi implementarea programului de instruire și îmbunătăţirea calităţii procesului de dezvoltare profesională. Totodată, Proiectul a sprijinit fortificarea competenţelor secretarilor de stat și ajustarea cadrului normativ cu privire la modernizarea serviciului public în corespundere cu cele mai bune practici europene.

Proiectul Twinning, cu o durată de 2 ani și un buget total de 1,2 milioane euro, oferite de UE, a generat rezultate importante, facilitând procesele și mecanismele de implementare a schimbărilor necesare în serviciul public. Dintre partenerii proiectului au făcut parte Oficiul Guvernului, Departamentul Serviciului Public, Centrul de Instruire pe lângă Ministerul Finanţelor și Agenţia Europeană a Fondurilor Sociale.

Detalii

Noutăţi CoE - RM - Martie 2017

22-25.03.2017

Vizita Grupului de Raportori pentru Democratie al Comitetului de Ministri al Consililui Europei

O delegație a Grupului de Raportori pentru Democrație al Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei (CM GR-DEM), s-a aflat în perioada 22- 25 martie în Republica Moldova. Delegația GR-DEM a fost constituită din Ambasadorii, Reprezentanții Permanenți pe lângă Consiliul Europei ai Lituaniei, Austriei, Germaniei, Olandei, Norvegiei, României, Suediei şi Republicii Moldova, precum și oficialii Secretariatului CoE.
În cadrul misiunii, delegația Grupului de Raportori pentru Democrație a avut întrevederi cu reprezentanții autorităților centrale ale Republicii Moldova, reprezentanți ai partidelor politice parlamentare și extra-parlamentare, reprezentanți ai societății civile și ai comunității internaționale la Chișinău. La întrevederi au fost abordate probleme generale ce țin de situația democrației și a drepturilor omului din Republica Moldova și a avut loc un schimb de opinii privind contribuția Consiliului Europei în consolidarea democrației in Republica Moldova, în contextul implementării noului Plan de acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2017-2020, adoptat în februarie 2017.

Planul de acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2017-2020 a fost adoptat de către Delegaţii Comitetului de Miniştri al CoE la data de 1 februarie 2017 şi are drept scop susţinerea implementării reformelor în domeniile prioritare, precum combaterea corupției și spălării banilor, sporirea independenței și eficacităţii sistemului judiciar, lupta împotriva relelor tratamente și a impunității, consolidarea libertăţii presei și a măsurilor de încredere între cele două maluri ale Nistrului. 
20.03.2017

Consiliul Europei - Uniunea Europeană: Zece ani de parteneriat

Uniunea Europeană și Consiliul Europei împărtășesc aceeași obligație comună de apărare a drepturilor omului, statului de drept și democrației. Anul 2017 marchează cea de-a zecea aniversare de la semnarea Protocolului lor de înțelegere.
« Cooperarea între aceste două organizații este de o intensitate fără precedent. UE a devenit acum partenerul principal al Consiliului Europei pe plan politici și financiar”, a declarat Secretarul General adjunct al Consiliului Europei, Gabriela Battaini-Dragoni. Dialogul politic cu diferite instituții ale UE și la cel mai înalt nivel s-a intensificat, iar UE și Consiliul Europei deseori se asociază pentru a planifica împreună realizarea reformelor.

Cooperarea prin programe comune, cu o valoare de 322 milioane între 2007 și 2016, este una dintre exprimările acestui parteneriat. Aceasta este o reușită deoarece este și un parteneriat strategic, nu doar unul financiar, dar și politic, din cauza obiectivelor similare vizate și a valorilor comune pe care le împărtășesc. Susținerea Uniunii Europene a atins 270 milioane euro. Consiliul Europei a contribuit cu 52 milioane euro, oferind o combinație unică în materie de definire a normelor, de monitorizare și de cooperare, favorizată printr-o ”apropiere pluri-instituțională” care permite intervenirea la diferite niveluri (guverne, parlamente, instanțe judiciare, colectivități locale, societatea civilă). Republica Moldova beneficiază în prezent de susținerea Cadrului de cooperare programatică CoE-UE.2015-2020.


16.03.2017

CPT a publicat răspunsul autorităţilor Republicii Moldova

Comitetul Consiliului Europei pentru Prevenirea Torturii și a Pedepselor sau Tratamentelor inumane și degradante (CPT) a publicat, la 16 martie 2017, răspunsul Guvernului Rep. Moldova la raportul privind cea mai recentă vizită a CPT în Republica Moldova, în 2015.

Raportul CPT privind vizita din septembrie 2015 a fost publicat la 30 iunie 2016. Răspunsul a fost făcut public în baza procedurii de publicare automata care a fost introdusă de autorităților moldovene în 2011. Potrivit acestei proceduri, toate viitoarele rapoarte ale CPT privind Republica Moldova și răspunsurile relative ale Guvernului trebuie să fie publicate fără solicitarea unei permisiuni speciale. Guvernul Rep. Moldova își rezervă dreptul, în anumite cazuri, de a refuza sau de a amâna publicarea.
 Detalii

BV: CoE: Statistici penale anuale - SPACECouncil of Europe Annual Penal Statistics: SPACE I: Prison Populations Survey 2015 / Marcelo F. Aebi; Mélanie M. Tiago; Christine Burkhardt. - Strasbourg: Council of Europe, 2017. – 143 p. – Accesat la 14.03.2017.
Disponibil: http://wp.unil.ch/space/files/2017/03/SPACE_I_2015_Report_170314.pdf

Council of Europe Annual Penal Statistics: SPACE II: Survey 2015: Persons Serving Non-Custodial Sanctions and Measures in 2015 / MARCELO F. AEBI; JULIEN CHOPIN. – Strasbourg: Council of Europe, 2016. – 94 p. – Accesat la 14.03.2017.
Disponibil: http://wp.unil.ch/space/files/2017/03/SPACE-II_report_2015-Final-Report_160313.pdf

Potrivit cercetărilor anuale ale Consiliului Europei, populația încarcerată în Europa este în scădere, cu toate acestea nu au fost înregistrate progrese pentru soluționarea problemei suprapopulării.

Numărul persoanelor deținute în închisorile europene a înregistrat o scădere de 6,8% între 2014 și 2015, deși problema suprapopulării continuă să persiste în 15 țări, potrivit ediției  Statisticilor penale anuale ale Consiliului Europei (SPACE) pentru 2015, publicate la 14 martie 2017.BV: UE-RM - Iimplementarea Acordului de Asociere: Raportul pentru Moldov

Iimplementarea Acordului de Asociere:Raportul pentru Moldova / Comisia Europeană, Serviciul European de Acțiune Externă,= Association Implementation Report on the Republic of Moldova JOINT STAFF WORKING DOCUMENT Brussels SWD(2017)101 final,  10 martie 2017.  - 13 p.

Raportul comun analizează evoluția implementării programului de asociere începând din noiembrie 2014. Acesta se axează pe principalele evoluții și reforme întreprinse conform priorităților stabilite împreună de Uniunea Europeană și Republica Moldova. Potrivit raportului, țara a adoptat o serie de reforme menite să restaureze independența sistemului judiciar și să lupte împotriva corupției, să eficientizeze administrația publică, să restabilească echilibrul macroeconomic și să apropie legislația națională în domeniul energiei electrice și a gazelor naturale de legislația Uniunii Europene și să ducă la atingerea altor obiective importante ale Acordului de asociere UE-Republica Moldova, care a intrat integral în vigoare la 1 iulie 2016. Cu toate acestea, sunt necesare eforturi suplimentare pentru consolidarea democrației și a statului de drept. Trebuie acordată mai multă atenție respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale, domeniu în care nu se înregistrează destule progrese, în parte din cauza unor deficiențe ale sistemului judiciar. Ingerența politică observată în sistemul judiciar și în funcționarea autorităților responsabile cu aplicarea legii este o piedică sistemică în calea dezvoltării sociale și economice.

BV: CoE-Moldova: Planul de acțiuni pentru Rep. Moldova 2017-2020

Council of Europe Action Plan for the Republic of Moldova 2017-2020 / Directorate General for Programmes. - Strasbourg: Council of Europe, 2016. - 36 p.- GR-DEM(2017)3

Disponibil:

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806cd3a5

Plan d’action du Conseil de l’Europe pour la République de Moldova 2017-2020 /  Bureau de la Direction Générale des Programmes. - Strasbourg: Conseil de l'Europe, 2016. - 36 p. -  GR-DEM(2017)3.
Disponibil: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016806cd3a6


Planul de Acţiune a fost adoptat la 19 decembrie 2016 şi este prevăzut pentru perioada 2017-2020 având un buget total de 17,8 milioane euro.
După aderarea sa la Consiliul Europei, în 1995, Republica Moldova a realizat progrese semnificative în ceea ce privește racordarea legislației și instituțiilor naționale la standardele europene. Totuți, în ultimii ani criza politică continuă a încetinit implementarea reformelor. Problemele legate de realizarea reformelor sunt, în mare parte, datorate lipsei de încredere din partea populației în sistemul judiciar, lipsa transparenței și corectitudinii procesului politic, corupția larg răspândită, ineficiența administrației publice la nivel local și central și insuficiența capacității instituționale în anumite domenii.


Donald Tusk - reales președinte al Consiliului European

 9.03,2017

Consiliul European l-a reales astăzi pe Donald Tusk în funcția de președinte al acestei instituții pentru un al doilea mandat de doi ani și jumătate, de la 1 iunie 2017 până la 30 noiembrie 2019. De asemenea, Donald Tusk a fost numit din nou în funcția de președinte al summitului euro pentru aceeași perioadă.

Este cel de al doilea președinte permanent al Consiliului European de la crearea acestui post la 1 decembrie 2009 prin Tratatul de la Lisabona.

BV:UE-RM - Implementarea Acordului de Asociere: progrese sau regrese?

DESCARCATI
Implementarea Acordului de Asociere: progrese sau regrese?. - Ch., 2017. - 47 p

Acordul de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova determină necesitatea reformelor interne menite să consolideze și să eficientizeze instituțiile democratice și statul de drept. Agenda de Asociere facilitează implementarea Acordului de Asociere. În acest sens, societatea civilă și comunitatea de experți sunt un partener inestimabil. Proiectul regional de advocacy, „Implementarea Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană – Georgia, Moldova și Ucraina”, oferă o contribuție importantă pentru dezbaterile pe marginea polticilor publice din Republica Moldova. 

Cele șase analize de politici, elaborate de experți naționali, explică starea de lucruri în cadrul câtorva domenii cheie, precum anti-corupția, finanțarea partidelor politice, responsabilitatea sistemului judiciar, sectorul bancar și mass-media. Problemele identificate de experți și recomandările acestora nu trebuie doar să contribuie la dezbaterile publice, ci și să ajute decidenții din Moldova și Europa să avanseze obiectivele Agendei de Asociere în domeniile respective.

BV - Exporturile Republicii Moldova şi impactul ZLSAC

Descarcati : Eng, Rom
Giucci R., Walter W. Exporturile Republicii Moldova şi impactul ZLSAC=Moldovan exports and the impact of the DCFTA/ German Economic Team Moldova :- Berlin, 2017. - 19 p.
1. ZLSAC are un impact pozitiv asupra exporturilor Moldovei către UE.
 2. Intensificarea comerțului cu UE nu constituie o noutate, ci o tendință pe termen lung, care a început cu mai mult de 10 ani în urmă, cu mult înainte ca ZLSAC să fie semnat. .

3. Intensificarea comerțului cu UE nu se bazează pe decizii politice „artificiale”, însă pe rezultatele deciziilor de către companii și consumatori.
4. Intensificarea comerțului cu UE a Moldovei nu s-a desfășurat în detrimentul Rusiei și UEE.
5. Moldova ar trebui să încerce să își îmbunătățească relațiile comerciale cu Rusia și UEE, însă acest lucru nu ar trebui să se întâmple în detrimentul relațiilor comerciale cu UE.
6. Chestionarea actuală a ZLSAC de către reprezentanții oficiali este nocivă, deoarece reduce investițiile și exporturile, astfel scade nivelul de trai al cetățenilor Republicii Moldova. .

Biblioteca virtuală - Obiectiv European

Colectia Buletinului informativ  este de asemenea disponibila in sala de lectura  CPESC

 „Obiectiv European”

Obiectiv european: Să vorbim despre Europa” - buletinul informativ cu această denumire a fost lansat de API în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene cu ocazia marcării Zilei Europei în Republica Moldova. 

Scopul editării buletinului este de a prezenta, într-o manieră accesibilă, informaţii despre procesul de integrare europeană a ţării noastre, în special, despre liberalizarea regimului de vize, Acordul de Asociere RM-UE, Zona de Comerţ Liber, Aprofundat şi Cuprinzător. 


Noutăţi CoE - RM - Februarie 2017

28.02.2017

Republica Moldova a ratificat două tratate ale  Consiliului Europei

În luna februarie, Reprezentanța Permanentă a Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei a notificat Consiliul Europei despre  îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a două tratate ale Consiliului Europei:
1. LEGEA Nr. 302 din  22.12.2016 pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția Consiliului
Europei privind criminalitatea informatică, referitor la incriminarea actelor de natură rasistă și xenofobă comise prin intermediul sistemelor informatice (STCE nr. 189)
Publicat : 13.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 9-18     art Nr : 44
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=368415
și
2. LEGEA Nr. 274 din  16.12.2016 pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (STCE nr. 217)
Publicat : 13.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 9-18     art Nr : 24
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=368395
Primul tratat, încheiat la Strasbourg, la 28.01.2003, va intra în vigoare pentru Republica Moldova la 1 iunie 2017, cel de-al doilea, adoptat la Riga, la 22.10.2015, - după ce va fi ratificat de 6 țări, dintre care cel puțin 4 sunt membre ale Consiliului Europei.

Detalii

28.02.2017

Hotărârea CEDO în cauza Manoli împotriva Moldovei

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publică hotărârea în cauza Manoli c. Moldovei (cerere nr. 56875/11).
Reclamant în prezenta cauză este Radu Manoli, cetățean al Republicii Moldova, născut în 1984 și locuiește în Boșcana.

În perioada de referință, reclamantul activa în calitate de ofițer de poliție. În decembrie 2006, împreună cu un coleg, V.G., au arestat în stradă doi suspecți (A.C. și A.V.), pe care i-au dus la o secție de poliție. Unul din suspecți s-a opus arestului, astfel că ofițerii de poliție au aplicat forța pentru a-l obliga să intre în mașina poliției. La secția de poliție unul dintre polițiști l-ar fi lovit în piept pe unul dintre suspecți. Ulterior, ambii ofițeri de poliție au fost acuzați de rele tratamente asupra suspecților.

Detalii
Hotărârea CEDO

28.02.2017

Rolul autorităților locale și regionale în prevenirea corupției și promovarea bunei guvernări

La 28 februarie 2017, Comitetul european al regiunilor și Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei au organizat o conferință comună pentru a combate problemele ce țin de punerea în aplicare a strategiilor anti-corupție și pentru a prezenta bunele practici și avantajele cooperării la nivel local și regional.

Corupția a devenit un pericol major pentru guvernarea și democrația în Europa și subminează încrederea cetățenilor în instituțiile democratice, în măsura în care opinia publică devine conștientă de riscurile și amploarea corupției în viața publică locală și regională.

Combaterea corupției, sub toate formele sale, trebuie să rămână o prioritate pe termen lung pentru colectivitățile locale și regionale și este necesară o acțiune preventivă concertată pentru a încuraja creșterea economică și a recăpăta încrederea cetățenilor. Împreună cu o descentalizare dezvoltată, colectivitățile locale și regionale își asumă responsabilități importante în materie de cheltuieli publice și administrarea resurselor. Totodată, chiar dacă bugetele și competențele lor au fost sporite, în continuare lipsesc mecanisme adecvate de control pentru reducerea riscurilor de abuz.

Adoptând o ”Foaie de parcurs a activităților de prevenire a corupției și de promovare a eticii publice la nivel local și regional”, Congresul a preluat problema corupției și pregătește mai multe rapoarte pe teme legate de corupție și transparență. De asemenea, se află în proces de revizuire și actualizare ”Codul european de conduită privind integritatea politică a aleșilor locali și regionali” din 1999. El va intensifica activitățile sale de cooperare pentru a consolida capacitățile colectivităților locale și regionale încurajând buna guvernare, transparența, responsabilizarea și comportamentul etic în Statele membre ale Consiliului Europei, inclusiv în țările Parteneriatului Estic.

Comitetul regiunilor și Congresul s-au unit și s-au mobilizat în lupta împotriva corupției. Ele s-au angajat să-și sporească cooperarea și să lucreze împreună pentru prevenirea corupției și promovarea eticii publica și bunei guvernări la nivel local și regional, și pentru a fi alături de aleșii locali și regionali în această acțiune în Statele membre respective.

Detalii

Moldova Europeana