Faceți căutări pe acest blog

Noutăți UE-RM - Aprilie 2017


Martie 2017

Februarie 2017
Ianuarie 2017

Arhiva 2011-2016
20.04.2017

Conferința Națională privind Programele de Cooperare Transfrontalieră

În cadrul Conferinței, au fost abordate concluziile programelor din perioada 2007-2013, lansarea noilor Programe, în perioada următoare, cerințele acestor programe noi, precum și s-a discutat despre extinderea conlucrării dintre organizațiile și instituțiile  active.

"Afirm cu certitudine că Programele de Cooperare Transfrontalieră sunt un instrument eficient de implementare a politicii de coeziune și încurajează participanții să depășească frontierele naționale și să gândească strategic la oportunitățile disponibile, iar obiectivul de dezvoltare economică şi socială a regiunilor transfrontaliere poate fi atins. Or, scopul Programelor este de a mobiliza noi proiecte și inițiative, creând un sentiment de responsabilitate comună", a subliniat Ministrul ezvoltării Regionale și Construcțiilor, Vasile Bîtca.  Ministrul ,a mulțumit pentru suportul continuu acordat de Uniunea Europeană în procesul implementării inițiativelor desfășurate în cadrul Programelor de Cooperare Transfrontalieră, în special partenerului Proiectului „Dunărea Unește" și Agenției Austriece de Dezvoltare, cu suportul căreia, pe parcursul ultimilor doi ani, a devenit posibilă promovarea activă a acestor Programe.18.04.2017


Centrul de instruire pentru organele de aplicare ale legii
este un obiectiv complex, cu caracter aplicativ, care va include toate facilitățile necesare (administrative: clase de instruire, TIR, cantină, terenuri pentru aplicații tactice, bloc de cazare, bloc sanitar) și va fi destinat pentru inversarea ,,piramidei ofițeri-subofițeri", ținând cont și de necesitatea actuală de a echilibra coraportul dintre ofițeri și subofițeri. Acesta urmează a fi construit timp de 4 ani și va contribui activ la îmbunătățirea serviciilor oferite de către Poliție.

Programul de Suport Bugetar pentru reforma poliției are ca scop în primul rând să ofere cetățenilor Moldovei beneficii concrete. Acesta reprezintă un important punct de referință și un indicator de calitate in contextul dialogului bilateral între Uniunea Europeană și Republica Moldova în acest sector.

Noutăţi CoE - RM - Aprilie 2017

20.04.2017

Jurnaliștii din Europa sunt supuși violențelor, intimidărilor și autocenzurii


Studiul ”Journalists under pressure - Unwarranted interference, fear and self-censorship in Europe”, bazat pe un eșantion de 940 de jurnaliști din cele 47 state membre ale Consiliului Europei şi Belarus, menționează că jurnaliștii sunt, în Europa, desori expuși amestecurilor grave și nejustificate în activitatea lor, care ajung până la intimidări și violențe. Consiliul Europei precizează că acest eşantion nu este unul reprezentativ şi rezultatele nu pot fi generalizate la ansamblul jurnaliştilor din statele Consiliului Europei.  
 
Libertatea de exprimare este una dintre condițiile fundamentale necesare pentru progresul societății. Fără asigurarea securității jurnaliștilor nu poate exista o mass-media liberă. În Europa, jurnaliștii sunt intimidați. Diferite forme de violență împotriva jurnaliștilor au sporit considerabil pe parcursul ultimilor zece ani,: de la atacuri fizice, la intimidări și hărțuire, regim special de supraveghere până la o serie de tactici moderne utilizate pentru a reduce la tăcere vocile critice și exprimarea liberă. Alături de nepedepsirea autorilor ingerințelor nejustificate asupra jurnaliștilor, există probleme mult mai grave cu care se confruntă libertatea mass-media astăzi. Autocenzura nu este deloc surprinzătoare în astfel de circumstanțe.  
 
Rezultatele studiului oferă dovezi cantitative cu privire la astfel de ingerințe nejustificate, amenințări și modul în care această situație duce la autocenzură consecventă. Aceste rezultate îngrijorătoare confirmă necesitatea urgentă pentru Statele membre de a pune în aplicare în măsură deplină Recomandarea CM/Rec(2016)4 privind protecția jurnalismului și siguranța jurnaliștilor și altor actori media, și reprezintă un instrument esential și adecvat pentru planificarea strategică în acest domeniul în scopul garantării libertății de exprimare.  
 

Mai mult la: http://www.stiripesurse.ro/jurnalistii-sunt-supusi-la-diverse-presiuni-ceea-ce-ii-indeamna-la-autocenzura-consiliul-europei_1191982.html

Detalii

 *    *    *

20.04.2017

CPT îndeamnă statele să nu recurgă abuziv la măsura de arest preventiv

Comitetul European pentru Prevenirea Torturii (CPT) a îndemnat cele 47 State membre ale Consiliului Europei să utilizeze detenția provizorie doar ca o măsură în ultimă instanță și să ofere persoanelor reținute condiții de detenție adecvate. În timpul vizitării penitenciarelor din Europa, CPT a stabilit deseori că persoanele reținute se află în condiții foarte rele și au un regim slab de activități.

În multe țări europene problema constantă a suprapopulării penitenciarelor se datorează, în mare măsură, proporției ridicate a persoanelor reținute în comparație cu numărul populației din penitenciare. 
 

*    *    *

BV: CoE: Cel de-al 26-lea Raport general al CPT (2016)

26th General Report of the CPT: 1 January - 31 December 2016  / European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. - Strasbourg: Council of Europe, 2017. - 66 p. - [Accesat la 20.04.2017].
Disponibil: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168070af7a

26e RAPPORT GÉNÉRAL DU CPT: 1er janvier – 31 décembre 2016 / Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. - Strasbourg: Conseil de l’Europe, 2017. - 68 p. - [Accesat la 20.04.2017].
Disponibil: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168070af86


Comitetul European pentru Prevenirea Torturii (CPT) a îndemnat cele 47 State membre ale Consiliului Europei să utilizeze detenția provizorie doar ca o măsură în ultimă instanță și să ofere persoanelor reținute condiții de detenție adecvate. În timpul vizitării penitenciarelor din Europa, CPT a stabilit deseori că persoanele reținute se află în condiții foarte rele și au un regim slab de activități.

BV : UE-RM - Evoluţia fluxurilor comerciale RM-UE după 2 ani de implementare a ZLSAC

DESCARCATI
Gumene V. Evoluţia fluxurilor comerciale RM-UE după 2 ani de implementare a ZLSAC. - Ch., 2017. - 30 p.

CUPRINS
I. Reflecții asupra exportului de bunuri a Republicii Moldova 
II. Exporturile Republicii Moldova de produse agroalimentare în UE
 III.Exporturile de produse agricole supuse scutirii anuale de taxe în cadrul contingentelor tarifare 
IV. Exporturile Republicii Moldova de produse non-agricole în UE 
V. Importurile Republicii Moldova de produse agroalimentare din UE VI. Importurile Republicii Moldova de produse non-agricole din UE Potrivit experților, în anul 2016, exporturile Republicii Moldova au înregistrat un trend ascendent, depășind cu 6.9% nivelul din anul 2014. În același timp, analiza comparativă pe regiuni a exporturilor denotă o evoluție mult mai stabilă a acestora în direcția Uniunii Europene comparativ cu alte destinații, astfel 7 din 10 din cele mai importante țări UE importatoare a produselor moldovenești înregistrează evoluții pozitive în comerțul cu Republica Moldova. Cel mai important partener comercial al țării rămâne a fi România cu o pondere de 25% în totalul exporturilor, urmată de Italia și Germania cu ponderi de 9,7% și respectiv 6,2%.

În topul produselor, care au beneficiat cel mai mult, ca urmare a implementării ZLSAC sunt produsele agroalimentare. Exportul acestora a înregistrat o majorare în termeni valorici de circa 25% în perioada de referință, iar în termeni cantitativi, circa 63% din exporturile de produse agroalimentare către UE au înregistrat creșteri.

Topul celor mai dinamice exporturi de produse agroalimentare este condus de cereale (grâu, porumb, orz, zahăr) unde poate fi urmărită o valorificare superioară a contingentelor alocate, dar și exportul de produse din categoria cerealelor procesate (alcool etilic). Evoluții pozitive a înregistrat și exportul de vin, al cărui contingent a fost anulat, dar și cel al mierii naturale – unul din puținele produse de origine animală admise deocamdată la export în UE. Din produsele agricole supuse contingentării și care sunt scutite de aplicarea prețurilor de intrare, au fost utilizate aproape în totalitate cotele pentru struguri și prune. Din păcate, contingentul pentru mere rămâne nevalorificat.

Exporturile de produse non-agricole către UE au înregistrat o evoluție mai stabilă comparativ cu alte destinații, deși în termeni valorici acestea au înregistrat o diminuare de 2,5% în perioada de referință. Totuși, exprimate în termeni cantitativi, acestea au înregistrat creșteri pentru 68% din exporturile non-agricole în țările Uniunii Europene. Topul categoriilor de produse non-agricole, cu cele mai mari diminuări la export în UE vin din zona industriei textile (îmbrăcăminte și încălțăminte), fapt datorat diminuării cererii față de acestea pe piața UE.

În pofida multiplelor temeri și speculații în ceea ce privește invazia mărfurilor agroalimentare din UE, datele statistice indică asupra unei evoluții contrare. Astfel că, importul de produse agroalimentare din UE a înregistrat un trend negativ în perioada analizată, iar în perioada de referință indică o scădere a acestora de 15%Atât structura cât și evoluția principalelor importuri non-agricole denotă necesitățile industriei naționale, în special, în executarea circuitelor electrice și industriei textile (fire izolate, sârmă din cupru, piese izolante, aparatură pentru racordare, țesături, articole din piele, etc.), dar și în contextul dezvoltării sectorului agricol (insecticide, tractoare, etc.).

În fine, implementarea DCFTA deja aduce anume rezultate pozitive, dar acestea pot fi durabile cu condiția ca să fie sporită competitivitatea produselor moldovenești, prin susținerea tehnică și informațională a producătorilor autohtoni.

Ziua Internațională a Romilor 2017: Inițiativa Consiliului Europei ”10 pentru 10”

Cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor, marcată la 8 aprilie, Secretarul General al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, a făcut o declarație.

”Constatăm cu satisfacție că, de câțiva ani, pentru șefii de Stat și conducătorii instituțiilor interguvernamentale, 8 aprilie, Ziua Internațională a Romilor, a devenit o ocazie pentru a face declarații oficiale referitoare la această populație și a recunoaște locul ei important în cadrul societăților noastre.

Cu toate acestea, situația generală a romilor este și astăzi departe de cea pe care aș dori s-o văd. Prea mulți romi se nasc fără a avea acte de identitate, prea devreme micii romi sunt excluși din structurile sociale și educatuve de care profit populația majoritară, prea mulți copii romi trăiesc în mizerie, nu merg la o școală în limba maternă și abandonează școala prea devreme. Segregarea, educația de proastă calitate, școlile speciale sunt probleme care continuă să afecteze Romii într-o modalitate disproporționată.

BV: UE-RM - ZLSAC dintre UE și RM: evaluarea impactului liberalizării comerțului cu servicii asupra economiei moldovenești


Prohnițchi  V. ZLSAC dintre UE și RM: evaluarea impactului liberalizării comerțului cu servicii asupra economiei moldovenești=EU-Moldova DCFTA: assessing the impact of the liberalization of trade in services on the Moldovan economy/ Expert Grup. - Ch., 2017. - 38 p.DESCARCATI  rom  eng 
Măsurile de politici aplicate de Republica Moldova la importurile de servicii sunt, în general, mai restrictive în comparație cu cele aplicate de UE. 

Utilizând o metodologie OCDE care estimează Indicele Restricțiilor în Comerțul cu Servicii (IRCS), autorul a  constatat că Republica Moldova aplică mai puține restricții în comerțul cu servicii de contabilitate, audit și juridice decât majoritatea țărilor UE. Nivelul restricțiilor este comparabil cu media din țările UE pentru serviciile de brokeraj vamal, serviciile de expediere de bunuri și serviciile de transport rutier a bunurilor. Pentru alte servicii, inclusiv transportul feroviar, telecomunicații, curierat și servicii poștale, măsurile aplicate de Moldova sunt mult mai restrictive.

Noutăți UE-RM - Martie 2017

Februarie 2017
Ianuarie 2017

Arhiva 2011-2016 31.03.2017

Consiliul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană

a trecut în revistă progresele înregistrate în punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Moldova, care a intrat în vigoare la 1 iulie 2016. Uniunea Europeană și Republica Moldova și-au reafirmat angajamentul față de procesul de asociere politică și integrare economică. Consiliul de asociere a adoptat o declarație comună.
Cu ocazia Consiliului de asociere, prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip, și Înaltul Reprezentant al UE, Federica Mogherini, au semnat un acord între UE și Republica Moldova privind procedurile de securitate pentru schimbul și protecția informațiilor clasificate.
Consiliul a examinat procesul de reformă din Republica Moldova ca parte a dialogului politic și a cooperării. De asemenea, Consiliul a examinat convergența dintre UE și Republica Moldova în domeniul politicii externe și de securitate.

În marja reuniunii Republica Moldova a prezentat și Raportul de progres privind implementarea Agendei de Asociere pentru 2014-2016.

În cadrul conferinței de presă susținută după reuniune, Prim-ministrul Pavel Filip a remarcat că Raportul UE privind implementarea Acordului, pe lângă datele privind acțiunile realizate și restanțele existente, constată că 2016 a fost un an al noilor începuturi în Republica Moldova. Totodată, șeful Cabinetului de miniștri a dat asigurări că autoritățile rămân a fi preocupate de implementarea reformelor privind dezvoltarea țării și crearea condițiilor decente de trai pentru cetățeni.

Declarație comună în urma celei de a treia reuniuni a Consiliului de asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova 

Detalii 


Noutăţi CoE - RM - Martie 2017

30.03.2017

GRETA a publicat Raportul anual pentru 2016


În Raportul său pentru 2016, Grupul de experți privind lupta împotriva traficului de ființe umane al Consiliului Europei (GRETA) a subliniat problemele existente în anumite state din Europa în ceea ce privește traficul de copii.Raportul arată că 4361 de copii au fost identificați ca fiind victime ale traficului în 12 țări europene doar în perioada 2012-2015. Mulți alții nu au fost depistați, nici protejați din cauza lacunelor în procedurile de identificare, de incapacitatea de desemnare a tutorelui legal și din lipsa adăposturile adecvate și sigure.

Raportul GRETA menționează că în mediu, copiii reprezintă o treime dintre victimele identificate ale traficului de persoane, dar acest număr variază de la o țară la alta. Copiii sunt obiectul traficului în afara frontierelor, precum și în interiorul unei țări, pentru diferite forme de exploatare, dintre care exploatarea sexuală, munca forțată, servitutea domestic, cerșitul forțat, activitățile criminale forțate și căsătoriile forțate.

GRETA denunță cele mai răspândite probleme pentru identificarea copiilor victime ale traficului și asigurarea acestora cu un adăpost sigur. Mulți copii nu beneficiază de susținerea la care au dreptul legal, menționează GRETA, iar unii continuă să fie pedepsiți pentru infracțiuni pe care au fost impuși să le comită.

Documentul oferă, de asemenea, exemple de schimbări pozitive prin aplicarea convenției, inclusiv în Republica Moldova. 

28-30.03.2017

Cea de-a 32-a sesiune a Congresului Autorităților Locale și Regionale din Europa 

În perioada 28-30 martie 2017 la Strasbourg s-a desfășurat cea de-a 32-a sesiune a Congresului Autorităților Locale și Regionale din Europa, care a fost axată pe rolul autorităților locale confruntate cu migrația, primirea copiilor migranți neînsoțiți și regiunile frontaliere care primesc fluxurile de migranți.

Membrii Congresului au discutat Raportul CALRE privind observarea alegerilor din Adunarea Populară a Unității Teritorial-Administrative Gagauz-Yeri din 20 noiembrie 2016. Nota informativă abordează cadrul legislativ electoral, contextul local și regional, precum și identificarea carențelor în desfășurarea procedurilor electorale.

Congresul a examinat, de asemenea, situația democrației locale și regionale în Finlanda, situația democrației locale în Malta, Estonia și Islanda, precum și raportul privind observarea alegerilor locale în Bosnia-Herțegovina (octombrie 2016). În plus, în rezultatul misiunii de documentare în Turcia, membrii Congresului au adoptat un raport privind situația în această țară și, în special, referitor la detenția primarilor aleși și înlocuirea lor cu persoane numite de Guvern.

De asemenea, pe agenda sesiunii au fost incluse: adoptarea unei liste de control pentru prevenirea utilizarea ineficientă a resurselor administrative în timpul proceselor electorale la nivel local și regional, precum și dezbateri tematice privind cetățenia participativă, autonomia tinerilor și accesul lor la piața muncii, datele deschise, drepturile omului la nivel local și regional, și combaterea anti-țigănismului.

Detalii

28.03.2017

Hotărârea CEDO în cauza Șolari c. Moldovei

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publică hotărârea în cauza Șolari c. Moldovei (cererea nr. 42878/05). Reclamantul, Eugen Șolari, este cetățean al Republicii Moldova, născut în 1983 și
locuiește în Chișinău.
Printr-o decizie din 25 aprilie 2005, primarul de Chişinău a autorizat Asociația "Proiect Nou – Bugeac” (Asociația) să organizeze în data de 1 mai 2005 un miting în centrul oraşului. Autoritatea publică a indicat locul exact unde urma să aibă loc evenimentul. Asociaţia a fost obligată să nu folosească simboluri de partide, organizaţii politice şi asociaţii neînregistrate.

La 1 mai 2005, cca patruzeci de persoane, inclusiv reclamantul, care nu era membru al Asociației, au participat la demonstrație. Protestatarii au scandat, printre altele, lozinci de susținere a muncitorilor, sloganuri anti-guvernamentale și anti-capitaliste. Unii dintre ei purtau simboluri care aminteau de Uniunea Sovetică, în special secera și ciocanul.

La 04 mai 2005, poliția a întocmit un proces-verbal pe numele reclamantului privind săvârșirea contravenției administrative prevăzută de articolul 174¹ alineat 2 din Codul cu privire la contravenţiile administrative (Încălcarea legislației cu privire la organizarea şi desfășurarea întrunirilor).

Printr-o hotărâre pronunțată în aceeași zi, de către Judecătoria Buiucani, reclamantul a fost găsit vinovat de comiterea contravenției administrative prevăzute de articolul 174¹ alineat 2 al CCA. Reclamantului i-a fost aplicată o amendă de 450 lei (aproximativ 28 Euro la acel moment). Judecătorul nu a luat în considerație argumentul invocat de reclamant precum că nu a fost organizatorul evenimentului și a considerat că vinovăția acestuia a fost constatată, printre altele, prin fotografiile efectuate la eveniment.

La data de 13 mai 2005, reclamantul a depus apel. El a susținut, printre altele, că, în timpul evenimentului, nici reprezentanții Primăriei, nici ofițerii de poliție prezenți nu au făcut careva observații cu privire la locul sau modul de desfășurare a evenimentului.

Curtea, în unanimitate, a constatat încălcarea articolului 11 din Convenție (libertatea de întrunire și de asociere) și i-a acordat reclamantului 28 Euro cu titlu de prejudiciu material; 4,000 euro Euro cu titlu de prejudiciu moral și 1,560 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

28.03.2017

Hotărârea CEDO în cauza Savotchko c. Moldovei

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publică hotărârea în cauza Savotchko c. Moldovei (cerere nr. 33074/04). Reclamantul, Olga Savotchko, este de naționalitate rusă, născută în 1952 și locuiește în Chișinău.

La originea cererii este un litigiu succesoral apărut între reclamant și mama sa; litigiul fiind adus în fața instanțelor civile. Potrivit reclamantului, compania M., operatorul fix național al cărui unic acționar este statul, i-a transmis mamei sale și avocatului acesteia, O.M., mai multe descifrări ale convorbirilor sale telefonice lunare. Reclamantul a formulat o acțiune împotriva companiei M. pentru a obține daune morale, invocând că a avut de suferit ca urmare a presupusei divulgări a înregistrărilor telefonice. Totodată, a susținut că i-a fost încălcat dreptul la viața privată și că compania a acționat ilegal.

Curtea a stabilit încălcarea articolului 8 al Convenției (dreptul la respectarea vieții private și de familie) și i-a acordat reclamantului 3,000 euro Euro cu titlu de prejudiciu moral și 2,000 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

Detalii
27.03.2017

Noua Strategie a Consiliului Europei privind persoanele cu dizabilități 2017-2023


Consiliul Europei a lansat o nouă Strategie privind persoanele cu dizabilități 2017-2023 în cadrul unei Conferințe la Nicosia (Cipru) în scopul de a ajuta cele 47 State membre ale sale să transforme drepturile omului într-o realitate pentru toți.

Strategia este axată pe cinci domenii prioritare bazate pe drepturile prevăzute în Convenția Europeană a Drepturilor Omului și pe normele Consiliului Europei și ale ONU: egalitate și nediscriminare, sensibilizare, accesibilitate, recunoașterea personalității juridice în condiții de egalitate și protecție împotriva exploatării, violenței și abuzurilor.

Detalii

22-25.03.2017

Vizita Grupului de Raportori pentru Democratie al Comitetului de Ministri al Consililui Europei

O delegație a Grupului de Raportori pentru Democrație al Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei (CM GR-DEM), s-a aflat în perioada 22- 25 martie în Republica Moldova. Delegația GR-DEM a fost constituită din Ambasadorii, Reprezentanții Permanenți pe lângă Consiliul Europei ai Lituaniei, Austriei, Germaniei, Olandei, Norvegiei, României, Suediei şi Republicii Moldova, precum și oficialii Secretariatului CoE.
În cadrul misiunii, delegația Grupului de Raportori pentru Democrație a avut întrevederi cu reprezentanții autorităților centrale ale Republicii Moldova, reprezentanți ai partidelor politice parlamentare și extra-parlamentare, reprezentanți ai societății civile și ai comunității internaționale la Chișinău. La întrevederi au fost abordate probleme generale ce țin de situația democrației și a drepturilor omului din Republica Moldova și a avut loc un schimb de opinii privind contribuția Consiliului Europei în consolidarea democrației in Republica Moldova, în contextul implementării noului Plan de acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2017-2020, adoptat în februarie 2017.

Planul de acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2017-2020 a fost adoptat de către Delegaţii Comitetului de Miniştri al CoE la data de 1 februarie 2017 şi are drept scop susţinerea implementării reformelor în domeniile prioritare, precum combaterea corupției și spălării banilor, sporirea independenței și eficacităţii sistemului judiciar, lupta împotriva relelor tratamente și a impunității, consolidarea libertăţii presei și a măsurilor de încredere între cele două maluri ale Nistrului. 

BV - Dialoguri europene/ Radio Europa Liberă - Ianuarie - Martie 2017


Interviuri, comentarii, opinii

 
Arhiva 2012-2016 30.03.2017

Iulian Groza: „Cea mai mare problemă continuă să fie implementarea legilor, reformelor” 
Procesul de integrare europeană este excesiv politizat, atât la nivel intern, cât și geopolitic, iar acest lucru a adus la scăderea suportului cetățenilor pentru opțiunea europeană. Totodată, guvernarea de la Chișinău rămâne restanțieră la aplicarea reformelor, constata Iulian Groza, director executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, care recent a prezentat raportul de progres privind implementarea Acordului de Asociere a Republicii Moldova cu UE. 

Europa Liberă: Aţi prezentat acest raport privind implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană. Care sunt concluziile cele mai importante pe care trebuie să le tragă autorităţile statului de pe urma acestui raport?

Iulian Groza: „Cea mai principală concluzie pe care noi am constatat-o este că în pofida unei performanţe de adoptare de legi, strategii, în pofida unei performanţe statistice relativ bune, noi am constatat, sunt 63% din ceea ce şi-a propus guvernul în perioada 2014-2016. În pofida acestor lucruri, cea mai mare problemă continuă să fie implementarea legilor, reformelor. Deci, implementarea ori întârzie, ori este una defectuoasă. Principala explicaţie pe care o văd, totuşi, este voinţa politică insuficientă pentru a promova reforme sistemice în Republica Moldova, care ar trebui să schimbe jocul şi, cu siguranţă, ar fi trebuit să afecteze interesele de grup, fie că sunt grupuri politice, fie că sunt grupuri economice. Al doilea motiv pe care îl văd, este, totuşi, capacitatea slabă a instituţiilor noastre la nivel de implementare, la nivel de a asigura că tot ce este bun în lege se pune în aplicare. Şi trei, mi se pare este un motiv general, ţine de politizarea excesivă a procesului de punere în aplicare a Acordului de Asociere. Ar fi mult mai bine când toate autorităţile de stat din Republica Moldova, partidele politice ar înţelege odată şi pentru totdeauna că Acordul de Asociere nu este un element care ar fi trebuit să fie parte a dezbaterii geopolitice. El acum este un document intern al Republicii Moldova, care prevede o serie de angajamente, reforme care în termen de zece ani de zile ar fi trebuit să facă din Republica Moldova o ţară normală, o ţară europeană, o ţară unde funcţionează legea, o ţară unde funcţionează statul de drept, o ţară unde statul acţionează în interesul cetăţeanului.”

 29.03.2017 

Tomáš Zdechovský: „Europa cu mai multe viteze va echivala cu sfârșitul UE” 

Este știut faptul că țările Grupului de la Vișegrag (Ungaria, Republica Cehă, Slovacia și Polonia) se opun nu doar politicii europene privind refugiații, ci și planului unei Europe cu mai multe viteze. O confirmă, într-un interviu cu Europa Liberă acordat în exclusivitate le Strasbourg, și europarlamentarul ceh Tomáš Zdechovský (PPE), care crede că aplicarea unui astfel de plan va echivala cu distrugerea UE.

28.03.2017

Petras Auštrevičius: „Europa cu mai multe viteze corespunde realității” 

 Ideea „Europei cu mai multe viteze”, adică a unei Uniuni Europene cu țări care se integrează mai mult, iar altele mai puțin, continuă să fie de mare actualitate în presa din cele 28 de țări membre în UE – mai ales în ajunul declanșării procedurii fără precedent a ieșirii unei țări din organizație – e vorba de Marea Britanie. ​Corespondenta , Iolanda Bădiliță, a discutat pe această temă cu europarlamentarul lituanian Petras Auštrevičius:
Europa Liberă: Ce le spuneți celor care se tem că Europa cu mai multe viteze înseamnă, de fapt, ca vom avea cetățeni europeni de mai multe categorii: categoria întâi, a doua, a treia…
Petras Auštrevičius: „Poziţia mea de principiu este următoarea: statele membre ar trebui să decidă de unele singure viteza si profunzimea cu care se integrează, având în vedere momentul la care consideră că se pot integra total, după ce au îndeplinit toate criteriile necesare. Ca atare, eu cred într-o abordare deschisă și flexibilă. Nu ar trebui să se genereze diviziuni artificiale ca cele pe care le-ați menționat, care cred că ar fi împotriva și în contradicție cu proiectul european. Statele care mai au de lucru pentru a îndeplini criteriile de integrare trebuie ajutate, pentru a ajunge cat mai repede și cat mai multe la cel mai înalt nivel de cooperare si integrare, pentru crearea unei Europe bazate pe coeziune. Sigur, dacă ne dorim să avem mai multe niveluri de piață, acest lucru ar putea până la urmă acţiona împotriva noastră. Avem nevoie de unificare care să fie bazată pe aplicarea criteriilor de integrare. Eu aș vrea ca din ce in ce mai multe state să se alăture UE, să se intre în Zona Schengen, de îndată ce sunt gata cu reformele și respectă criteriile minimale de integrare.”

27.03.2017

Tanja Fajon: „Dacă proiectul UE va eșua, pacea și stabilitatea în UE vor fi puse în pericol

În 29 martie, prim-ministrul britanic Theresa May va adresa o scrisoare Uniunii Europene, anunțând în mod oficial retragerea Marii Britanii din blocul comunitar, declanșând astfel BREXIT-ul. În acest context, în 25 martie, 27 de șefi de state și de guverne ale statelor membre UE (fără Marea Britanie, așadar) au semnat la Roma o declarație care defineste viziunea comuna a proiectului european pentru urmatorii 10 ani. O Europă care își propune să strângă rândurile, deschizând drumul către federalism celor care o doresc, permițând însă și o cooperare mai prudentă celorlalți: „Europa cu mai multe viteze” va avea un buget comun al zonei euro, o trezorererie si un mini-parlament al zonei euro în cadrul Parlamentului European. Uniunea ar fi împărțită în acest nucleu cu un pronunțat caracter federal și un grup de țări care, la un moment dat – nu se precizează când – s-ar alinia cerințelor de competitivitate ale locomotivei economice. Care ar fi locul Balcanilor si al Europei Centrale și de Est in acest proiect, am întrebat-o pe vicepreședinta Grupului S&D (social-democrații) din Parlamentul European, eurodeputata slovenă Tanja Fajon.
  
 27.03.2017
Republica Moldova are acum toate instrumentele necesare unei apropieri concrete de Uniunea Europeană.:: Interviul cu o expertă în politici europene de la București. Raluca Răducanu:
Uniunea Europeană la ceas aniversar – ce se poate spune despre prezentul, dar mai ales viitorul Uniunii Europene, la 60 de ani de când există şi într-un moment în care, în ciuda disperării generate de criza economică, a Brexit-ului și a creșterii populismului, pare a fi solidară totuşi? Experta de la Bucureşti în politici europene Raluca Răducanu a acceptat să ne împărtăşească punctul ei de vedere în emisiunea noastră de astăzi.

Raluca Răducanu: „Ca să mă refer puțin la Republica Moldova, eu astăzi nu văd pe scena politică de la Chișinău, nici în Parlament și nici în afara lui, niciun partid politic sau politician care să aibă anvergura necesară înțelegerii schimbărilor prin care trece Uniunea Europeană acum și care poate crea o strategie europeană pentru Moldova și pentru cetățenii moldoveni, nu neapărat pentru propriul interes.”

Biblioteca virtuală - Obiectiv European

Colectia Buletinului informativ  este de asemenea disponibila in sala de lectura  CPESC

 „Obiectiv European”

Obiectiv european: Să vorbim despre Europa” - buletinul informativ cu această denumire a fost lansat de API în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene cu ocazia marcării Zilei Europei în Republica Moldova. 

Scopul editării buletinului este de a prezenta, într-o manieră accesibilă, informaţii despre procesul de integrare europeană a ţării noastre, în special, despre liberalizarea regimului de vize, Acordul de Asociere RM-UE, Zona de Comerţ Liber, Aprofundat şi Cuprinzător. 


Moldova Europeana