Faceți căutări pe acest blog

CoE și UE - organizații separate, cu roluri diferite, dar complementare


UE si CoE sunt două dintre cele mai influente structuri europene. Deşi cooperează pe diverse domenii, ar trebui să faceţi o distincţie clară între ele. În primul rând trebuie să cunoaşteţi că Consiliul Europei regrupează 47 de state membre şi Moldova a aderat la această organizaţie la 13 iulie 1995. Uniunea Europeană este alcătuită din 28 de state membre şi Republica Moldova aspiră să adere la această organizaţie.  VEZI   A se face distinctie între:

Consiliul Europei (CoE)

este organizația lider în domeniul protecției drepturilor omului de pe continent. Aceasta cuprinde 47 de state membre, dintre care 28 sunt membre ale Uniunii Europene. Toate statele membre ale Consiliului Europei au semnat Convenția Europeană a Drepturilor Omului, un tratat menit să protejeze drepturile omului, democrația și statul de drept. Curtea Europeană a Drepturilor Omului supraveghează punerea în aplicare a Convenției în statele membre.
 • Comitetul de Miniştri reprezintă instanţa de decizie a Consiliului Europei.
 • Adunarea Parlamentară (APCE) este compusă din 324 parlamentari din cele 47 de state membre; 
 • Congresul Autorităților Locale și Regionale este o instituție a Consiliului Europei, responsabilă cu întărirea democrației locale și regionale în cele 47 de state membre
www.coe.int

  Uniunea Europeană  (UE)

 este un parteneriat economic și politic unical între 28 de țări democratice europene. Obiectivele sale sunt pace, prosperitate și libertate pentru cei 500 de milioane de cetățeni ai săi - într-o lume echitabilă și sigură. În acest scop, țările UE înființează organisme care să conducă UE și să adopte legislația sa.
Cele mai importante sunt
 • Parlamentul European reprezentând cetățenii Europei, 
 • Consiliul Uniunii Europene reprezentând guvernele naționale)
 •  și Comisia Europeană reprezentând interesul comun al UE.  
Cele două organizații conlucrează strâns, în domeniile de interes comun, în special în materia de promovare a drepturilor omului și a democrației în Europa și în regiunile învecinate.

Cooperarea dintre Uniunea Europeană și Consiliul Europei permite fiecărei organizații să beneficieze de competenţele specifice ale celeilalte, astfel susținându-se reciproc în activitatea lor.

Noutăți CoE-RM - Ianuarie - Februarie- Martie 2019


18.03.2019

Convenția Macolin pe agenda Reprezentantului Permanent al Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei

 Reprezentantul Permanent al Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei, Ambasadorul Corina Călugăru a avut o întrevedere cu Secretarul Convenţiei Consiliului Europei privind manipularea în competiţiile sportive (Convenţia Macolin) Mikhael Thyse.

În cadrul discuţiilor, interlocutorii au abordat modalităţile de cooperare dintre Republica Moldova şi Consiliul Europei din perspectiva stabilirii unei Platforme Naţionale în domeniu şi colaborarea cu Secretariatul acesteia la nivelul Organizaţiei.

Convenţia Consiliului Europei privind manipularea în competiţiile sportive/Convenția Macolin a fost semnată de către Republica Moldova la 29 aprilie 2016, la Strasbourg, și ratificată la 7 martie 2019.

Mai mult
Despre Convenţia Macolin
Vezi şi


15.03.2019

Cooperarea Republicii Moldova cu Consiliul Europei privind prevenirea torturii şi a tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante


La 15 martie 2019, Reprezentantul Permanent al Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei, Ambasadorul Corina Călugăru, a avut o întrevedere cu Secretarul Executiv al Comitetului european pentru prevenirea torturii şi a tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante (CPT) Régis Brillat.


Interlocutorii au pus în discuţie cooperarea Republicii Moldova cu Consiliul Europei în domeniul de referinţă, în particular urmare vizitelor periodice și ad-hoc ale CPT în ţara noastră din 2015 și 2018.

Totodată, părţile au convenit să continue examinarea posibilităţilor de combinare a aspectelor de implementare a recomandărilor CPT cu proiectul actual Promovarea sistemului de justiție penală conformă drepturilor omului în Republica Moldova, inclus în Planul de Acţiuni al CoE pentru RM 2017-2020.


12-14.03.2019

Implementarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului

Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei se întâlnesc în perioada 12 - 14 martie curent la reuniunea trimestrială din Strasbourg privind supravegherea executării hotărârilor și deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului.
Reuniunea se axează pe o dezbatere tematică privind obligația statelor membre de a investiga încălcările articolului 2 (dreptul la viață) și articolul 3 (interzicerea torturii și a tratamentelor inumane sau degradante) ale Convenției Europene a Drepturilor Omului de către organele de drept.
Dezbaterea implică experți din mai multe capitale naționale, aceasta fiind o oportunitate de a împărtăși informații și cele mai bune practici cu privire la punerea în aplicare a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului.7.03.2019

Cooperarea Republicii Moldova cu Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei 


Reprezentantul Permanent al Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei, Ambasadoarea Corina Călugăru, a avut o întrevedere cu Secretarul General al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei Wojciech Sawicki.
Discuțiile au inclus aspectele cooperării Republicii Moldova cu Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), inclusiv urmare alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019, care va implica și un nou format de reprezentare a RM în APCE.

Mai mult


8.03.2019


Candidata Republicii Moldova a fost aleasă în Comitetul European pentru Drepturile Sociale

Candidata Republicii Moldova, Tatiana Puiu, a fost aleasă în calitate de membru al Comitetului European pentru Drepturile Sociale (CEDS) Alegerile au avut loc la 6 martie 2019, în cadrul reuniunii Delegaților Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Mandatul în calitate de membru al CEDS este pentru o durată de 6 ani.

Alegerile pentru poziţiile vacante în CEDS au avut loc în perioada decembrie 2018 - februarie 2019. În etapa finală au fost doi candidați pentru un loc vacant. Per total, la concursul pentru suplinirea a 6 mandate ale celor 5 grupuri CEDS au fost aleși experții din partea Danemarcei, Federaţiei Ruse, Franţei, Turciei, Ungariei și Republicii Moldova.

Detalii

Comitetul European pentru Drepturile Sociale  https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/european-committee-of-social-rights


27.02.2019

Cursul de instruire la distanță „Introducere în articolul 5 al Convenției Europene a Drepturilor Omului: dreptul la libertate și la siguranță”


Un grup alcătuit din judecători, procurori, avocați și funcționari publici din cadrul Direcției Generale Agent Guvernamental de la Ministerul Justiției au participat la lansarea unui nou curs de instruire la distanță „Introducere în articolul 5 al Convenției Europene a Drepturilor Omului: dreptul la libertate și la siguranță”.

In mesaje de salut Șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, William Massolin, și Directorul Institutului Național al Justiției, Diana Scobioală au vorbit despre impactul e-instruirilor asupra dezvoltării profesionale a beneficiarilor INJ, menționând că este deja al șaselea curs electronic care se desfășoară în parteneriat.

În cadrul lansării, tutorii naționali HELP – Diana Scobioală, doctor habilitat în drept, și Alexandra Nica, șefa Direcției instruire și cercetare a INJ – s-au referit la cursul propriu-zis, la adaptarea națională a acestuia pentru Republica Moldova, modul și etapele de parcurgere a celor cinci secțiuni ale cursului care va fi activ în perioada 26 februarie – 7 aprilie 2019.

11.02.2019 

Promovarea libertății și pluralismului mass-mediei în Republica Moldova pe agenda Consiliului Europei

Rezultatele proiectului Uniunii Europene - Consiliului Europei Promovarea libertății și pluralismului mass-mediei în Republica Moldova au fost discutate la 8 februarie 2019, la Strasbourg. Proiectul dat s-a derulat pentru o perioadă de 2 ani și este parte componentă a Planului de Acțiuni (PA) al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2017-2020.

Reprezentantul Permanent Corina Călugăru a evocat importanța acțiunilor de cooperare a Republicii Moldova cu Consiliul Europei (CoE), proiectul comun cu UE fiind un răspuns realităţii actuale într-o societate, în care mass-media joacă un rol central în promovarea valorilor democratice, statului de drept și libertăților fundamentale. Proiectul a contribuit la elaborarea și adoptarea noului cadru normativ, inclusiv a Codului serviciilor media audiovizuale, dar și la dezvoltarea capacităților media ale instituțiilor beneficiare, precum Consiliul Audiovizualului, Teleradio-Moldova, Teleradio-Găgăuzia, crearea Centrului de instruire al Teleradio-Moldova, Telefilm-Chișinău.
Mai mult

31.01.2019
Au fost adoptate Liniile directoare privind Dovezile Electronice în Procedurile Civile și Administrative

Comitetul Miniștrilor a adoptat unele linii directoare pentru a facilita utilizarea dovezilor electronice în procedurile judiciare.
Aceste linii directoare - este primul instrument internațional. de acest fel. Scopul principal este de a ajuta cele 47 de state membre să adapteze funcționarea mecanismelor judiciare și a altor mecanisme de soluționare a litigiilor pentru a aborda problemele apărute în legătură cu dovezile electronice în procedurile civile și cele administrative.
Mai mult

BV - Implementarea Acordului de Asociere UE - Moldova

Raport Alternativ Nr . 4 - Implementarea Acordului de Asociere UE - Moldova (semestrul II , 2018)/  IPRE ; Groza I., Rusu I., Platon M.,Ermurachi A., Ghilețchi S.. - Ch., 2019 . - 74 p [Accesat la 12.03.2019]

Disponibil la : 
http://ipre.md/wp-content/uploads/2019/03/4th-IPRE-Shadow-Report_EU-Moldova-Association-Agreement_ENG_Summary_final.pdf

Sinteza in eng 
http://ipre.md/wp-content/uploads/2019/03/4th-IPRE-Shadow-Report_EU-Moldova-Association-Agreement_ENG_Summary_final.pdf

Scopul prezentului Raport este de a oferi o evaluare independentă, cantitativă și calitativă, a rezultatelor înregistrate până la sfârșitul anului 2018 (Semestrul II) în ceea ce ține de implementarea angajamentelor din Acordul de Asociere, în conformitate cu obiectivele setate în PNAIAA II.

Rezultatele evaluării cantitative ale IPRE, arată că pe parcursul anului 2018, Planul Național de Acțiuni privind implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – UE (PNAIAA II) a fost realizat în proporție de 48,8%. Iar rata generală de îndeplinire, în raport cu toate măsurile planificate până la sfârșitul anului 2018 este de 31,9%. În același timp, concluzia principală a analizei calitative este că în a doua jumătate a anului 2018, se atestă în general un progres redus în implementarea a angajamentelor prevăzute de Acordul de Asociere UE-Moldova.

Acestea sunt principalele constatări

BV - Rolul UE în stimularea exportului din Republica Moldova

Fala A. Rolul Uniunii Europene în stimularea exportului din Republica Moldova: Estimări empirice / Expert Grup. - Ch., 2019. - 5 p. [Accesat la 11.02.2019]
Disponibil la :
https://www.expert-grup.org/media/k2/attachments/Comentariu_rolul_UE.pdf

Scopul acestei analize este de a înțelege, în baza estimărilor econometrice, factorii determinanți ai performanței exporturilor Republicii Moldova. În special, am încercat să estimăm contribuția economiei UE la creșterea exporturilor totale. În așa mod, constatăm faptul că succesul tranziției economiei moldovenești spre un model de creștere bazat pe exporturi depinde, în mod esențial, de nivelul de integrare pe piața UE. Aceasta reiterează importanța accelerării implementării prevederilor Acordului de Asociere cu UE.

Uniunea Europeană reprezintă principalul partener economic al Republicii Moldova. Mai bine de un deceniu cea mai mare parte a exporturilor moldovenești este orientată spre piața UE. Astfel, dinamica economică din UE a devenit un factor fundamental ce influențează evoluția exportului de mărfuri și servicii din Moldova. De asemenea, livrările de produse spre UE a constituit un stabilizator pentru exporturile moldovenești și a contribuit la neutralizarea șocurilor negative provenite de pe alte piețe.

Uniunea Europeană este principala destinație pentru mărfurile și serviciile moldovenești, iar exportul de mărfuri spre această piață a fost, practic, în continuă expansiune. Între 2000 și 2018, valoarea exporturilor a crescut de la 165,3 mil USD de la 1,86 mild USD. Din 2006 piața europeană reprezintă principala destinație pentru produsele din Republica Moldova (

Cererea din partea UE a reprezentat un stabilizator pentru exportul moldovenesc, în contextul șocurilor negative din alte surse. În linii mari, contribuția UE la creșterea exportului a fost pozitivă. 

În concluzie, succesul tranziției economiei moldovenești spre un model de creștere bazat pe exporturi depinde, în mod esențial, de nivelul de integrare pe piața UE. Peste jumătate din performanța exporturilor depinde de dinamica economică din UE, care, la rândul său, generează un șir de efecte indirecte: stimularea investițiilor, majorarea salariilor, creșterea ocupării. Această constatare reiterează importanța strategică a implementării plenare a prevederilor Acordului de Asociere cu UE, în vederea valorificării oportunităților Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător cu UE.

BV: UE- RM - Ghiduri privind DCFTA

Aceste publicații fac parte din seria de materiale (http://dcfta.md/ghiduri) care  au ca scop furnizarea informațiilor de bază și aplicate pentru a ajuta agenții economici să înțeleagă mai bine care sunt principalele intervenții, rezultate și oportunități ale Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA).

În cadrul Proiectului finanțat de Uniunea Europeană “Vizibilitate și comunicare pentru acțiunile referitoare la implementarea Acordului de Asociere/Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (AA/DCFTA)”au fost realizate un șir de materiale de informare ) adresate mediului de afaceri, companiilor și exportatorilor mari, dar și întreprinderilor mici și mijlocii, referitoare la cerințele pieței Uniunii Europene, pașii de urmat și asistența disponibilă pentru agenții economici din Republica Moldova, pentru a profita la maximum de oportunitățile oferite decătre Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA).

* * *
Ghidul acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană=Руководство по соглашению об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле между Республикой Молдовой и Европейским Союзом  / Proiectul „Vizibilitatea și comunicarea pentru acțiunile privind implementarea UE/DCFTA a Programelor de asistență finanțate de Uniunea Europeană". - Ch., 2018. - 36p. [Accesat  15.01.2019] 

Disponibil la
http://dcfta.md/uploads/0/images/large/1dcfta-v6.pdf  rom
http://dcfta.md/uploads/0/images/large/1dcfta-ru-v3.pdf rus

Începând din iulie 2016, a intrat în vigoare Acordul de Asociere cu UE și, în particular, componenta sa economică, Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător/ Deep and Comprehensive Free Trade Area (în continuare DCFTA) a reușit să consolideze tendințe pozitive în exporturile pe piața europeană. Dar potențialul acestuia este cu mult mai mare și urmărește modernizarea economiei naționale conform standardelor, normelor și bunelor practici europene. Astfel, structura și prevederile Acordului DCFTA acoperă cele mai importante aspecte ale funcționării economiei moldovenești. Acordul antrenează țara într-un proces amplu de reforme interne, inspirate din cele mai bune practici europene și sprijinite cu asistență tehnică și financiară din partea UE și a statelor europene. Transpunerea corectă și efectivă a normelor și standardelor europene permite crearea unei piețe interne liberalizate și competitive pentru mediul de afaceri autohton și, totodată, atractivă pentru investiții străine.

Cuprins
 • Noi oportunități de export în contextul liberalizării comerțului cu UE
 • Expansiunea exporturilor odată cu eliminarea barierelor tehnice în calea comerțului
 • Facilitarea comerțului prin îmbunătățirea administrării vamale
 • Oportunități de dezvoltare ce țin de noile reguli de origine
 • Dezvoltarea sectorului serviciilor și atragerea investițiilor
 • Deschiderea perspectivelor de export în contextul respectării măsurilor sanitare și fitosanitare
 • Reformarea sistemului de achiziții publice și optimizarea accesului
 • Valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală 
 • Informație utilă: cum exportăm?
 • Posibilitatea aplicării protecției comerciale
 • Asigurarea creșterii comerțului concomitent cu o dezvoltare durabilă 
 • Asigurarea unui mediu concurențial sănătos
 • Modernizarea și eficientizarea sectorului energetic
*  * *
Exportul în Uniunea Europeană: Ghid pentru afaceri =Экспорт в Европейский Союз / Proiectul „Vizibilitatea și comunicarea pentru acțiunile privind implementarea UE/DCFTA a Programelor de asistență finanțate de Uniunea Europeană". - Ch., 2018. - 59p.[Accesat 15.01.2019]

BV :UE-RM - Implicaţiile ZLSAC asupra comerţului exterior al regiunii transnistrene


Gumene V. Implicaţiile ZLSAC asupra comerţului exterior al regiunii transnistrene=DCFTA implications for foreign trade of the transnistrian region/ Expert-Grup. - Ch., 2019. -  16 p.
[Accesat la 20.02.2019]

Disponibil la :

https://www.expert-grup.org/media/k2/attachments/Implicatiile_ZLSAC_asupra_comertului_exterior_al_regiunii_transnistrene.pdf

https://www.expert-grup.org/media/k2/attachments/DCFTA_implications_for_foreign_trade_of_the_transnistrian_region.pdf


Acordul de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeanăp resupune implicații majore în domeniile politic, social și în special economic (prin componenta sa – Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC)). De altfel, partea economică a creat un cadru juridic total nou între părți care s-a reflectat nemijlocit și asupra regiunii transnistrene. Anume acest aspect a generat una din principalele incertitudini apărute încă la etapa inițierii negocierilor, deoarece normele imperative în materie de politică comercială presupuneau aplicarea ZLSAC pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv și în regiunile care nu sunt controlate efectiv de autoritățile de la Chișinău.

Cuprins

BV - Publicaţii privind integrarea europeană / IPRE

Institutul de Politici și Reforme Europene (IPRE) este o asociație de lideri de opinie în domeniul politicilor publice necesare accelerării parcursului european al Republicii Moldova. IPRE se axează pe cercetare, dar mai ales pe consultarea publică și advocacy în următoarele domenii-cheie: reforma administrației publice, anticorupție, dezvoltare economică, integrare europeană, securitate și reforme sociale.
IPRE oferă analize și soluții bazate pe dovezi și consultări largi cu diverse categorii cointeresate ale populației pentru depășirea celor mai importante provocări cu care se confruntă Republica Moldova.


Misiunea IPRE este de a readuce publicul larg, oamenii, în procesul complex de dezvoltare a politicilor publice, elaborarea și luarea deciziilor, precum și concentrarea expertizei specializate disponibile, în scopul identificării celor mai eficiente soluții, pentru a realiza o schimbare efectivă în Republica Moldova – cea care va apropia ireversibil țara de integrarea în Uniunea Europeană. 

11.03.2019

Raport Alternativ Nr . 4 - Implementarea Acordului de Asociere UE - Moldova (semestrul II , 2018)/ IPRE ; Groza I., Rusu I., Platon M.,Ermurachi A., Ghilețchi S.. - Ch., 2019 . - 74 p 


Mai mult20.12.2018
Bilanțul anului 2018 – 20 de livrabile PaE către anul 2020: RAPORT DE MONITORIZARE – PARTICIPAREA REPUBLICII MOLDOVA ÎN CADRUL PARTENERIATULUI ESTIC/ Groza I., Rusu I.. - Ch., 2018. - 30 p.

  Mai mult 15.11.2018 

Notă Analitică: Europenizarea Moldovei și coeziunea interetnică – un act de echilibru delicat / Sarah PAGUNG, Stanislav GHILETCHI. -  Ch., 2018. - 16 p. [Accesat la 7.02,2019 ]

Disponibil la : 
http://ipre.md/2018/11/15/nota-analitica-europenizarea-moldovei-si-coeziunea-interetnica-un-act-de-echilibru-delicat/

Acordul de Asociere cu UE oferă posibilitatea de modernizare a întregii societăți. Este foaia de parcurs către democratizarea și dezvoltarea Moldovei. Politicienii ar trebui să implementeze politici care să sporească integritatea sistemului judecătoresc, să restabilească încrederea publică în instituțiile de stat, să îmbunătățească eficiența sistemului de sănătate, să aducă inovațiile în sala de clasă și să reconstruiască drumurile și podurile.
Normele discursului public angajat de politicieni trebuie rescrise și trebuie lăsată deoparte practica zadarnică a partidelor de axare pe geopolitică și nu pe programe și politici de modernizare. Este muncă grea. Nu va fi ușor. Însă efortul merită premiul mare: salvarea democrației în Moldova.

11.09.2018


Al III-lea Raport Alternativ privind implementarea Acordului de Asociere cu UE (Semestrul I 2018)/ Iulian Groza, Iulian Rusu, Stanislav Ghilețchi, Mariana Platon, Adrian Băluțel- Ch., 2018 . - 88 p  [Accesat la 7.02,2019 ]
Disponibil la : http://ipre.md/2018/09/11/al-iii-lea-raport-alternativ-privind-implementarea-acordului-de-asociere-cu-ue-trimestrul-i-2018
Rezultatele evaluării cantitative ale IPRE, arată că pe parcursul primului semestru al anului 2018, Planul Național de Acțiuni privind implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – UE (PNAIAA II) a fost realizat în proporție de 41,2%, iar rata generală de îndeplinire, în raport cu toate măsurile planificate până la sfârșitul anului 2019 este de 20,7%. În același timp, concluzia principală a analizei calitative este că până la 1 septembrie 2018, se constată un progres foarte redus în punerea în aplicare a angajamentelor prevăzute de Acordul de Asociere UE-Moldova. Iar în comparație cu sfârșitul anului 2017, se atestă regres, în special din cauza încetinirii dialogului politic UE-Moldova și suspendării asistenței financiare a UE.
Cel mai bun indicator de realizare calitativă a angajamentelor din Acordul de Asociere se înregistrează în domeniul Comerțului și aspectelor legate de Comerț – ZLSAC (Titlul V). Aici ca și în anul 2017 se atestă un progres moderat, în special datorită creșterii ponderii comerțului cu UE la 68,48% și promovării unor măsuri legislative de transpunere a acquis-ului UE în domeniul veterinar, ambalarea produselor alimentare, prestarea serviciilor financiare și de audit. De asemenea, se atestă un progres redus cu privire la procesul de transpunere a legislației în mai multe domenii sectoriale prevăzute de Titlul IV al PNAIAA, cum ar fi în special sectorul energetic sau financiar banca22.12.2017
   (NOU)
DESCARCATI
Al II-lea Raport Alternativ privind implementarea Acordului de Asociere cu UE (Trimestrul I-III 2017) IPRE ; Groza I., Rusu I., Platon M.,Ermurachi A., Ghilețchi S.. - Ch., 2017 . - 60 p.Scopul prezentului Raport Alternativ este de a oferi o evaluare independentă a rezultatelor înregistrate în implementarea angajamentelor Acordului de Asociere în conformitate cu obiectivele setate în PNAIAA II (2017-2019), în special pe parcursul primului Trimestru al anului 2017. În acest sens, raportul include o evaluare cantitativă, completată de o estimare a efortului de implementare, precum și o analiză calitativă a domeniilor cheie cu efect amplificator care vizează fiecare din cele cinci Titluri ale PNAIAA monitorizate.
În cadrul analizei calitative autorii au luat în considerație ultimele evoluții înregistrate până la 15 decembrie 2017. Metodologia de evaluare este anexată la prezentul Raport (Anexa 1).
Așadar, în cadrul prezentului raport au fost analizate 390 de măsuri ale PNAIAA monitorizate în perioada Trimestrului I-III al anului 2017 și anume: 212 de măsuri cu termen limită – Trimestrul III,
2017 și 150 de măsuri cu termen continuu de realizare (2017-2019). De asemenea, au fost contabilizate și 28 de măsuri care au avut un termen limită ce depășește Trimestrul III al anului 2017, dar au fost
realizate înainte de termen.
Rezultatele evaluării cantitative arată o rată de realizare a PNAIAA de 34.1%, ceea ce înseamnă că doar puțin peste o 1/3 din acțiunile planificate au fost îndeplinite în perioada de referință. Cele mai multe rezultate se atestă în implementarea măsurilor corespondente al Titlului V (ZLSAC), fiind înregistrată o rată de realizare de 43,6%, urmat de Titlul VI (Asistența financiară și dispoziții antifraudă) – cu o rată de 34.5% și Titlul IV (Cooperarea economică și sectorială) – cu o rată de 33.9%. Cele mai puține rezultate se atestă la Titlul III (Justiție, Libertate și Securitate).         


20.11.2017
DESCARCATI
  (NOU)
Groza I., Rusu I. Implementarea angajamentelor Pachetului III Energetic în Republica Moldova: Document de Discuţii Legea energiei electrice, Legea gazelor naturale și Legea energeticii/ IPRE. - Ch., 2017 . - 44 p.
Documentul este structurat în două capitole.
Primul prezentă o sinteză a principalelor angajamente ale Republicii Moldova în sectorul energetic prevăzute în Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană și având în vederea calitatea de membru la Tratatului Comunității Energetice. 
Al doilea capitol include o analiză succintă a contextului și cadrului de implementare a prevederilor pachetului III energetic, prin prisma legilor energiei electrice și gazelor naturale adoptate în luna mai 2016, precum și a noii legi cu privire la energetică.
Angajamente în cadrul Acordului de Asociere. Republica Moldova s-a angajat să transpună 43 directive și regulamente relevante sectoarelor de energie electrică, gaze naturale, petrol, infrastructura energetică, eficiența energetică și energiile regenerabile care urmau a fi transpuse în termen de 3 ani de la aplicarea provizorie a Acordului (i.e. 1 Septembrie 2017) sau în conformitate cu termenele stabilite în cadrul Comunității Energiei.
23.10.2017

DESCARCATI
Upgrading the Eastern Partnership: Policy Recommendations for the 2017 Eastern Partnership Summit”/ Leonid Litra , Irakli Porchkhidze, Iulian Groza. - 2017. - 12 p. (NOU)
This paper is the result of the discussions of the Eastern Partnership (EaP) Think Tank Forum, held in Chișinău on September 21-23, 2017. For more details about the EaP Think Tank Forum please see www.ipre.md/eapttf2017. The authors have drawn on the discussions from the EaP Think Tank Forum and added further insights on the future of the Eastern Partnership ahead of the upcoming EaP Summit in Brussels. 
 Acest document a fost elaborat în urma discuțiilor din cadrul Forumul Parteneriatului Estic al Centrelor de Cercetare (EaP Think Tank Forum), care s-a desfășurat în perioada 21-23 septembrie 2017 în premieră la Chișinău.
Documentul este împărțit în mai multe capitole și conține recomandări legate de aspectele strategice, politice și de securitate cu care se confruntă țările Parteneriatului Estic, dar și proiecte de acțiuni livrabile pentru anul 2020, legate de dezvoltarea economică, consolidarea instituțiilor și buna guvernare, dar și intensificarea dialogului și cooperării cu Uniunea Europeană.
Autorii documentului sunt de părere că UE ar trebui să mențină o politică deschisă și să trimită un mesaj clar țărilor asociate ale Parteneriatului Estic cu privire la perspectivele de integrare europeană. De asemenea, UE are nevoie de o abordare pe termen lung nu doar pentru asigurarea stabilității, ci și pentru crearea unui mediu adecvat pentru sustenabilitatea sa în regiunea Parteneriatului Estic, concentrându-se asupra eforturilor continue de transformare internă. De aceea, UE ar trebui să regândească modul în care sunt cheltuiți banii în cadrul Parteneriatului Estic, găsind un echilibru mai bun între sprijinul bugetar și cel bazat pe proiecte. Astfel, al UE ar trebui să aloce o parte din fondurile provenite din sprijinul bugetar, doar dacă acestea vor fi urmate de reforme.


29.09.2017
Ghid pentru promovarea gândirii critice a tinerilor în raport cu politicienii/IPRE: Iulian Groza, Vladislav Kulminski, Simion Ciochină. - Ch., 2017 . - 64 p. (NOU)
DESCARCATI

CUPRINS:
I. Republica Moldova – de la vectori geopolitici la un stat de drept!..
1. Care sunt principiile și valorile fundamentale ale democrației?.


2. Care este rolul celor trei puteri constituționale în Republica Moldova?.
3. Cum se aplică valorile și principiile democratice în relația dintre puterile statului în Republica Moldova?.
4. Care sunt efectele discursului public bazat pe vectori geopolitici?
5. Care sunt problemele principale pentru democrația și statul de drept în Republica Moldova?
6. Care este însemnătatea pentru Republica Moldova a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană?
II. Sistemul politic al Republicii Moldova..
1. Cum se construiește propaganda?
2. Ce trebuie să știi pe scurt despre sistemul politic al Republicii Moldova?.
3. Stânga și dreapta politică în Republica Moldova – geopolitica vs valorile politice adevărate.
4. Evoluția luptei politice în Republica Moldova.
5. Сe promit principalele partide politice din Republica Moldova?
6. Divizarea societății pe criterii de etnie, cum facem o societate unită?.
III. Mass-media: de la o presă controlată politic la una liberă.
1. Ce înseamnă presă liberă și presă controlată politic?
2. De ce mass-media trebuie să fie independentă?.
3. Cum deosebim o informație veridică de una falsă?.
4. Cine și cum manipulează mass-media?
5. Unde putem găsi informații veridice?
6. În ce condiții mass-media din Republica Moldova poate fi liberă și profesionistă?
24.03.2017

Implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană:Raport alternativ de progres 2014 - 2016/ IPRE ; Groza I., Rusu I., Platon M.,Ermurachi A.. - Ch., 2017 . - 67 p.

DESCARCATI

 Adițional la evaluările oficiale realizate de autoritățile UE și cele ale Republicii Moldova, în vederea susținerii efortului societății civile de monitorizare a implementării Acordului de Asociere RM-UE, a fost elaborat prezentul Raport alternativ de progres. Raportul prezintă inițial o retrospectivă a evoluției dialogului RM-UE în perioada anilor 2014-2016, punctând principalele elemente de referință. Ulterior, autorii au evaluat din punct de vedere cantitativ și calitativ rezultatele înregistrate în urma implementării celor 1784 de măsuri relevante titlurilor II-VI din Acordul de Asociere RM-UE prevăzute PNAIAA.Ziua Siguranţei pe Internet 2019


Ziua Siguranţei pe Internet (SID — Safer Internet Day) este o campanie desfăşurată anual în prima săptămână a lunii februarie și are ca scop promovarea utilizării într-un mod mai sigur şi responsabil a tehnologiilor online şi a dispozitivelor mobile cu acces la Internet, în special de către copii şi tineri, precum şi educarea acestora asupra pericolelor potenţiale pe care le implică navigarea pe Internet.

Susţinută la nivel european de către Consiliul Europei, organizaţia INSAFE, Directoratul General pentru Media şi Societatea Informatică al Comisiei Europene, Ziua Siguranţei pe Internet a atins un grad global de participare, conştientizare şi acoperire media, aflându-se în continuă creştere. Campania urmărește să atragă copiii și tinerii, părinții și îngrijitorii, profesorii, educatorii și asistenții sociali, precum și industria, factorii de decizie și politicienii, pentru a încuraja toată lumea să își asume rolul în crearea unui internet mai bun, pentru a inspira schimbări pozitive online, pentru a crește gradul de conștientizare a aspectelor legate de siguranța online și pentru a participa la evenimente și activități globale.

Anul acesta, “Ziua Siguranţei pe Internet” se va celebra marți, 5 februarie 2019. 

Sloganul actualei ediţii -  "Împreună pentru un internet mai bun", 

este un apel la  acțiune pentru toate părțile interesate să se alăture mişcării, să participe la crearea unui internet mai bun pentru toată lumea, şi să profite la maximum de potențialul internetului de a aduce oamenii împreună.

“Ziua Siguranţei pe Internet” încurajează pe toată lumea să se unească și să se implice. Există multe modalități de a face acest lucru:

Concursul de fotografie “Europa şi europenii astăzi” #MakingEurope2019Consiliul Europei vă invită să participați la concursul de fotografie #MakingEurope2019.

Capturați şi și încărcați fotografia pe Instagram! privind viziunea dvs. despre ceea ce este,


 • ce înseamnă Europa, Consiliul Europei pentru Europa şi pentru europeni? 
 • Cum valorile Democraţiei, Drepturile Omului şi Statul de Drept se referă la viaţa de zi cu zi pentru dvs.? 
Atenţie: Republica Moldova este eligibilă în acest concurs. Capturaţi tot ceea ce înseamnă Europa pentru dvs. și încărcați fotografia pe Instagram. Cei șase câştigători (inclusiv şi câştigătorul desemnat general) vor obţine o diplomă și vor fi invitați la evenimentul comemorativ de 70 de ani în luna octombrie 2019. De asemenea, o selecție a celor mai bune fotografii și din categoria fotografiilor cîştigătoare va fi expusă la Consiliul Europei la Strasbourg.


Reguli de participare:

BV-CoE-RM :Studiu de bază privind subcultura criminală în penitenciarele din Republica MoldovaStudiu de bază privind subcultura criminală în penitenciarele din Republica Moldova= Baseline Study into Criminal Subculture in Prisons in the Republic of Moldova. – Strasbourg, 2018. -284 p.- [Accesat la : 27.03.2018]
Disponibil: https://rm.coe.int/criminal-subculture-md-en-/1680796111

Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și a Tratamentelor sau Pedepselor Inumane și Degradante (în continuare ”CPT”) a atenționat în mai multe rapoarte o ”particularitate veche” a sistemului penitenciar din Republica Moldova – o ierarhie informală și o subcultură bine stabilită, care duce la violență și intimidare în rândul condamnaților. Astfel, în urma consultărilor cu Departamentul Instituțiilor Penitenciare (în continuare ”DIP”), s-a decis elaborarea unui studiu privind subcultura criminală în penitenciarele din Republica Moldova , care să abordeze legăturile exacte dintre subcultura criminală și violența din rândul condamnaților, oferind recomandări privind modul de contracarare a acestui fenomen negativ din Republica Moldova.

Moldova Europeana