Faceți căutări pe acest blog

Noutăţi CoE - RM - Octombrie 2016

31.10.2016

Delegaţia APCE a monitorizat desfăşurarea alegerilor prezidenţiale din 30 octombrie

O delegație a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) alcătuită din 21 membri și condusă de Elisabeth Schneider-Schneiter (Elveția), s-a aflat în Republica Moldova în perioada 28-31 octombrie 2016 pentru a observa desfășurarea alegerilor prezidențiale, alături de observatorii Adunării Parlamentare a OSCE, ai Parlamentului European și ai Biroului instituțiilor democratice și drepturilor omului al OSCE.

Înaintea scrutinului din 30 octombrie, delegația a avut întrevederi cu cei 11 candidați la alegeri, președintele Comisiei Electorale Centrale, reprezentanți ai socității civile și mass-media.

În Declarația din 29 septembrie 2016, delegația pre-electorală a APCE a menționat mai multe probleme care provoacă îngrijorare prin faptul că nu au fost încă soluționate, printre care lipsa rezultatelor în lupta împotriva corupţiei; sistemul obscur de finanţare a partidelor politice şi campaniilor electorale, inclusiv finanţarea externă. Delegația APCE a criticat și monopolizarea mai multor instituţii media şi lipsa transparenței în ceea ce priveşte sursele de finanţare a acestora. Delegaţia pre-electorală a cerut, totodată, bisericii ortodoxe să nu se amestece în campania electorală, pentru a respecta principiul separării bisericii de stat.
Luni, 31 octombrie 2016, Misiunea internațională pentru observarea alegerilor a susținut  o conferință de presă, în cadrul căreia a prezentat concluziile și constatările sale preliminare, publicate într/un Raport comun.

”Primul scrutin a primelor alegeri prezideníale directe în ultimii 20 ani a avut loc pe fonul unor greutăți economice şi a unui climat de lipsă de încredere în instituţiile de stat asigurînd cetăţenilor o oportunitate amplă de a-şi exprima preferinţa pentru un nou şef de stat. În timp ce Campania electorală a fost competitivă, aceasta a fost afectată de un abuz răspândit de resurse administrative, lipsa transparenţei financiare a campaniei şi o reflectare dezechilibrată de către media. Administraţia alegerilor şi-a îndeplinit responsabilităţile într-o manieră profesională şi transparentă cu referire la procesul de votare, calcularea voturilor şi totalizarea evaluată în cea mai mare parte pozitiv.”, este menționat în Raportul privind concluziile preliminare, elaborat de Misiunea internațională de observare a alegerilor prezidențiale din 30 octombrie 2016.

"Preocuparea principală a delegației  APCE nu a fost rezultatul alegerilor, dar funcționarea procesului electoral. În acest sens, am observat că poporul moldovenesc a făcut alegerea sa într-un mod liber și că ziua votării a fost foarte bine organizată ", a declarat Elisabeth Schneider-Schneiter, conducătorul delegației Adunării Parlamentare a  Consiliului Europei. "Cu toate acestea, unele probleme serioase și de lungă durată rămân nerezolvate. Deosebit de îngrijorătoare sunt: partizanatul politic al mass-media , puternic asociate cu partidele politice majore, și care servesc ca instrument de propagandă; utilizarea unor sume uriașe de bani pentru campania electorală; lipsa de transparență a surselor de finanțare și slăbiciunea mecanismelor de control de stat în acest sens. Acestea și alte preocupări, dacă nu sunt abordate în timp util și eficient, vor eroda încrederea cetățenilor în procesul electoral democratic. "
26.10.2016

Consiliul Europei solicită Statelor membre să interzică testele genetice în scopul asigurării

Noua Recomandare adoptată de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei la 26 octombrie 2016 enunță principiile esențiale care vizează apărarea drepturilor persoanelor a căror date cu caracter personal sunt prelucrate în scopul asigurării.

”Datele cu caracter personal care vizează sănătatea sau patrimoniul genetic sunt deosebit de sensibile și trebuie să fie protejate în modul cuvenit. Guvernele au datoria de a supraveghea ca nimeni să nu fie supus discriminării din cauza caracteristicilor sale genetice. Prin urmare, testele genetice în scopul asigurării ar trebui să fie interzise”, a declarat Secretarul General al Consiliului Europei, dl Jagland, adăugând că ”recomandările noastre arată cum pot fi mai bine apărate drepturile asigurate pe o piață care devine tot mai mult internațională”.

Fiind primul instrument juridic international care tratează aceste probleme, Recomandarea are drept scop prevenirea oricărei prelucrări de date referitoare la sănătate care nu sunt justificate și nu corespund criteriilor de pertinență și validitate. De asemenea, textul subliniază necesitatea de a facilita, în condiții accesibile, accesul la asigurare a persoanelor care prezintă un risc sporit în materie de sănătate, și importanța de a promova soluționarea echitabilă și obiectivă a litigiilor între persoana asigurată și compania de asigurare. 

24-25.10.2016

Conferinţă privind implementarea recomandărilor observatorilor internaţionali ai alegerilor

La Veneția a avut loc o Conferință privind ” Acțiunile întreprinse în urma recomandărilor observatorilor internaționali din cadrul misiunilor de observare a alegerilor în țările Parteneriatului Estic”. 
Subiectele principale pe care au fost axate cele 4 sesiuni plenare au vizat: ”Observarea internațională a alegerilor în Țările Parteneriatului Estic – peste 25 ani de experiență”, ”Cooperarea între misiunile internaționale și naționale d eobservare a alegerilor – provocări și perspective în sec. XXI”; ” Acțiunile întreprinse în urma recomandărilor observatorilor internaționali din cadrul misiunilor de observare a alegerilor”, ”Exemple de coordonare a eforturilor la nivel național în vederea implementării adecvate a recomandărilor ”.

”Din 2001, Congresul a monitorizat peste 30 de alegeri, la nivel local și regional, în țările Parteneriatului Estic, în special în Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova și Ucraina”, a declarat Vicepreședintele Congresului Puterilor Locale și Regionale al CoE, Breda Pecan. Ea a subliniat problemele recurente care au constituit obiectul Recomandărilor Congresului, în special: Necesitatea unei mai mari exactități a listelor electorale; Depolitizarea administrațieie electorale; Prevenirea abuzurilor administrative.

De asemenea, ea a pus accent pe dialogul post-electoral instaurat de Congres pentru a consolida procesul de punere în aplicare a acestora după alegeri. Ea a insistat asupra faptului că ”numeroase State membre ale Consiliului Europei, inclusiv țările Parteneriatului Estic, au înregistrat progrese semnificative în ultimii ani pentru a asigura procese electorale libere și echitabile. ”Progresele realizate în materie electorală sunt de asemenea o consecință a monitorității regulate a alegerilor la toate nivelurile de guvernare”, a menționat dna Pecan. De asemenea, participanții au discutat despre eforturile de coordonare între observatorii internaționali și naționali, precum și rolurile și mandatele diferite ale observatorilor internaționali și ai societății civile. Participanții au făcut schimb de opinii cu privire la durabilitatea observării electorale față de ciclul electoral.
Evenimentul a fost organizat în contextul desfășurării Cadrului de cooperare programatică CoE-UE, proiectul ”Reforma legislației și practicii electorale, și dezvoltarea cooperării regionale în materie electorală”.


 

26-27.10.2016

Forumul Rutelor Culturale Europene: Europa este bogată prin istoria, patrimoniul și valorile sale

O călătorie în spațiu și în timp prin Europa pentru promovarea patrimoniului cultural, favorizarea diversității și încurajarea dialogului între culture: Forumul consultative al Rutelor culturale europene 2016 ale Consiliului Europei se desfășoară la Vilnius (Lituania), la 26-27 octombrie 2016.

Având genericul ”Expansiunea Rutelor culturale ale Consiliului Europei: provocări și oportunități”, Forumul va aborda în acest an recenta expansiune a programului său, cu accent pe provocările și oportunitățile pe care le prezintă.

Forumul examinează evoluțiile și problemele legate de rutele culturale, constituind o platformă pentru schimb de experiență, sinteza progreselor realizate, analiza practicilor profesionale, lansarea noilor initiative și crearea parteneriatelor în Europa și dincolo de frontierele sale.

La eveniment participă responsabili ai celor 32 rute culturale ale Consiliului Europei și reprezentanți ai ministerelor naționale, ai Uniunii Europene și organizațiilor internaționale, precum și ai mediului universitar, experți și specialiști în domeniul turismului. 

Pagina Forumului25.10.2016

Hotărârea CEDO în cauza Otgon c. Rep. Moldova

La originea cauzei se află o cerere împotriva Republicii Moldova (nr. 22473/07) depusă la Curte de către un cetățean al Republicii Moldova, dna Svetlana Otgon, născută în 1963 și care locuiește în Călărași. Reclamanta a invocat faptul că compensația acordată de către instanțele naționale privind încălcare drepturilor sale prevăzute de articolului 8 din Convenție a fost insuficientă.

La 26 octombrie 2005, reclamanta și fiica sa au băut apă de la robinetul instalat în apartamentul lor și la scurt timp după aceea s-au simțit rău. Ambele au fost internate la spital cu ”diaree acută gravă”.

Reclamanta a depus o acțiune în justiție împotriva furnizorului de apă local și a pretins 100.000 de lei, privind repararea prejudiciului cauzat sănătății ei și pentru dificultățile aferente, inclusiv a investigațiilor și dezinfecție ulterioare. Curta de Apel a acorat reclamantei 5 000 lei. Reclamanta s-a adresat la CEDO.

În Hotărârea sa CEDO a constatat încălcarea articolului 8 din Convenție (dreptul al respectarea vieții private și de familie) și a decis că compensația acordată de intanțele naționale este insuficientă. 


24-25.10.2016

Conferință regională dedicată ameliorării accesului femeilor la justiție

La Chișinău, își desfășoară lucrările Conferința regională ”Consolidarea capacității sistemelor judiciare de a asigura accesul femeilor la justiție”, care a reunit reprezentanţi ai guvernelor statelor beneficiare, ai instituţiilor de formare iniţială şi continuă a judecătorilor, procurorilor şi avocaţilor, experţi juridici din statele membre ale Consiliului Europei, inclusiv experţi ai societăţii civile şi reprezentanţi ai altor organizaţii regionale sau internaţionale.

În cadrul Conferinței este analizată situaţia curentă şi măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru integrarea domeniilor drepturile femeilor, egalitatea de gen şi accesul egal la justiţie în procesul de formare a profesioniştilor din sectorul justiţiei. Pe parcursul celor două zile de dezbateri are loc prezentarea realizărilor în domeniul promovării şi respectării drepturilor femeilor; semnalarea barierelor şi a provocărilor existente în calea asigurării egalităţii de gen; împărtăşirea bunelor practici în materia asigurării accesului egal al femeilor la justiţie, în special, pe segmentul formării profesioniştilor din sectorul justiţiei.

Agenda evenimentului include și prezentarea manualului „Asigurarea accesului femeilor la justiţie”, destinat judecătorilor şi procurorilor.

Detalii

19-21.10.2016

Sesiunea Congresului: etica și transparența la livel local și regional

Rapoartele ”Prevenirea corupției și promovarea eticii publice la livel local și regional” și ”Utilizarea necorespunzătoare a resurselor administrative în perioada campaniilor electorale și rolul reprezentanților locali și regionali aleși” au fost incluse printre subiectele principale discutate în cadrul sesiunii Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, care s-a desfășurat la Strasbourg, la 19-21 octombrie 2016.
Membrii Congresului au mai examinat rapoarte cu privire la ”Situația Romilor și Nomazilor în contextul sporirii rasismului și xenofobiei”, ”Participarea și reprezentarea femeilor la nivel local și regional”, ”Bugetarea sensibilă la dimensiunea de gen” și ”Buna guvernare a teritoriilor metropolitane”. De asemenea, a fost pus în discuție un document cu privire la Strategia Congresului pentru combaterea radicalizării la nivel local.

În prima zi a sesiunii a Fost ales noul Președinte al Congresului pentru următorii doi ani. Aceasta va fi Gudrun Mosler-Törnström din Austria - prima femeie aleasă în funcția de Președinte al CALR.

Delegații ale tinerilor cu vârsta de 16-30 ani au participat la sesiune alături de membrii Congresului și s-au implicat activ în dezbateri. Ei au prezentat diferite proiecte pe care le-au elaborat și le-au implementat în cadrul inițiativei Congresului ”Să întinerim politica”. Republica Moldova a fost reprezentată de Corneliu DONI, membru al Ligii Tineretului din Criuleni, student la Facultatea de Drept, USM.


17.10.2016

Declarația Comisiei de la Veneția privind accesul la listele votanților

La 14-15 octombrie 2016 și-a ținut lucrările cea de-a 108-a sesiune a Comisiei de la Veneția, în cadrul căreia a fost adoptată o Declarație interpretativă a Codului de bună conduită în materie electorală cu privire la publicarea listei alegătorilor care au participat la alegeri. Potrivit principiului ”Sufragiului secret” (art. I.4.c) enunțat în Cod, ”listele persoanelor care au votat nu trebuie publicate”. În Declarația interpretativă adoptată, sunt menționate condițiile și persoanele care pot avea acces la listele votanților, printre acestea fiind participanții la procesul electoral (reprezentanții candidaților și observatorii; persoanele care intenționează să înainteze un recurs privind încălcările pretinse din listele alegătorilor care au votat , sau în cadrul unei acțiuni în justiție). Un asemenea acces la listele alegătorilor care au votat trebuie să fie efectiv, să fie acordat pentru o perioadă de timp suficientă și trebuie să fie exercitat într-un cadru legal precis.

Dacă sunt pretinse nereguli, se recomandă permiterea verificărilor independente ale listelor alegătorilor care au participat la alegeri, fără ca aceste liste să fie făcute publice.

De asemenea, în cadrul acestei sesiuni, Comisia de la veneția a fost informată despre cursul dat Amicus curiae Brief pentru Curtea Constituțională a Republicii Moldova privind dreptul de regres al statului împotriva judecătorilor; Opinia comună asupra proiectului de lege privind introducerea modificărilor în codul electoral al Rep. Moldova.

Codul bunelor practici în materie electorală
Amicus Curiae pentru Curtea Constituţională privind dreptul de regres al statului împotriva judecătorilo
 


18.10.2016

Ediţie aniversară a Zilei Europene de Combatere a Traficului de Fiinţe Umane

Cu ocazia marcării, la 18 octombrie 2016, a celei de-a 10-a ediţii a Zilei Europene de Combatere a Traficului de Fiinţe Umane, Grupul de experţi al Consiliului Europei împotriva traficului de fiinţe umane (GRETA), a publicat un nou Ghid pentru autoritățile naționale având la bază exemple de bune practice de pe întregul continent.

Traficul de ființe umane este un flagel modern, dar pe parcursul ultimilor ani Statele noastre membre au făcut pași cu-adevărat importanți care să ajute la prevenirea traficului, protecția victimelor și pedepsirea infractorilor”, a menționat Secretarul General al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland.

14.10.2016

Lansarea cadrului de indicatori pentru cultură și democrație 
Consiliul Europei, care reunește 47 de State membre, a lansat, la 14 octombrie 2016, un nou instrument statistic pentru a ajuta factorii de decizie să determine domeniile în care o modificare a politicii culturale ar putea contribui într-un mod mai eficient la consolidarea democrației.
”Experții consideră de mult timp că participarea cetățenilor la activitățile culturale are o legătură strânsă cu anumite aspecte ale democrației, cum ar fi libertățile individuale, participarea la viața politică și transparența”, a declarat Snežana Samardžić-Marković, Directorul general pentru Democrație al Consiliului Europei. 

11.10.2016

Declarația APCE cu privire la furtul miliardului


Declarația adoptată de Adu­na­rea Par­la­men­tară a Con­si­li­u­lui Euro­pei (APCE) la 11 octombrie 2016, în cadrul sesiunii de toamnă, îndeamnă Republica Mol­dova să se abțină de la orice inti­mi­dare a poli­ti­cie­ni­lor, acti­viș­ti­lor și mar­to­ri­lor cheie în cazul fur­tu­lui mili­ar­du­lui. Documentul a fost semnat de 21 de parlamentari.

“Din 2015, mii de mol­do­veni s-au mobi­li­zat împo­triva fără­de­le­gii, corup­ției, dic­ta­tu­rii oli­gar­hice și au cerut ca cei impli­cați în cazul fur­tu­lui mili­ar­du­lui din sis­te­mul ban­car al R. Mol­dova să fie aduși în fața jus­ti­ției. Pro­tes­ta­ta­rii cereau inde­pen­dența insti­tu­ți­i­lor sta­tu­lui de influ­ența oli­gar­hi­lor. Mar­tori cheie, cum ar fi Vic­tor și Vio­rel Țopa, Vea­ce­slav Platon-Kobalev, care și-au expri­mat în mod public dorința de a depune măr­tu­rie des­pre impli­ca­rea mag­na­tu­lui Pla­ho­t­niuc în spă­la­rea de bani și ope­ra­țiuni finan­ci­are ile­gale, au deve­nit subiecți ai per­se­cu­ției poli­tice.”, se menționază în declarație.
...

Facem un apel prin pre­zenta la auto­ri­tă­țile din Mol­dova să res­pecte toate anga­ja­men­tele în dome­niul drep­tu­ri­lor omu­lui și să se abțină de la orice inti­mi­dare a poli­ti­cie­ni­lor, acti­viș­ti­lor și mar­to­ri­lor cheie“, se mai spune în docu­ment.

 Detalii
Declarația 

11.10.2016


Convenția-cadru: un instrument esențial pentru gestionarea diversității prin drepturile minorităților
Crearea unei Europe deschisă pentru diversitate, unei Europe unde nicio minoritate nu are frică de majoritate, acesta este subiectul principal al documentului de orientare destinat Statelor europene, prezentat la 11 octombrie 2015, în cadrul unei conferințe a Consiliului Europei desfășurată la Strasbourg.
Noul comentariu tematic elaborat de către Comitetul consultativ al Convenției-cadru pentru protecția minorităților naționale vizează interpretarea Convenției efectuată de către Comitet și utilizarea cât mai eficientă a acesteia pentru asigurarea unei bune integrări a minorităților fără a le forța să se asimileze. 
 
Detalii

10.10.2016

Nadia Murad - laureat al Premiului pentru Drepturile Omului Václav Havel 2016

Laureatul acestui premiu anual care recompensează acţiunile excepţionale ale societăţii civile în apărarea drepturilor omului în Europa şi în afara continentului, a fost anunţat la deschiderea sesiunii de toamnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), la 10 octombrie 2016, la Strasbourg. 

Pe când avea 21 ani (în 2014), Nadia Murad a fost capturată de ISIS, împreună cu alte mii de femei și copii. Ea s-a aflat în robie și a fost supusă maltratărilor timp de trei luni, reușind să evadeze și să se ascundă în Germania. De atunci ea a devenit o apărătoare a drepturilor omului.

Ea atrage atenția comunității internaționale cu privire la soarta comunității Yazidi, inclusiv sclavia sexuală forțată și traficul femeilor și copiilor capturați de ISIS. Candidature sa a fost înaintată pentru premiul Nobel pentru Pace 2016. În septembrie 2016, ea fost numită prima ambasadoare de bună voință a Națiunilor Unite pentru demnitate a supraviețuitorilor traficului de ființe umane. 

10.10.2016

Sesiunea de toamnă a APCE: subiectele principalele de pe agendă

François Hollande, Președintele Republicii Franceze, Frank-Walter Steinmeier, ministrul federal pentru Afaceri externe al Germaniei, și Mevlüt Çavuşoğlu, ministrul pentru Afaceri externe al Turciei, vor prezenta discursuri membrilor Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), în cadrul sesiunii plenare de toamnă, care seva desfășura la 10-14 octombrie 2016, la Strasbourg.
Pe agenda sesiunii a fost introdusă o solicitare de dezbatere de actualitate privind situația în Turcia în contextul tentativei de lovitură de stat. De asemenea, sunt prevăzute dezbateri cu privire la consecințele politice ale conflictului din Ucraina și cu privire la recursurile juridice împotriva încălcărilor drepturilor omului comise pe teritoriul ucrainean care nu se află sub controlul autorităților ucrainene.

Thomas Bach, Președintele Comitetului internațional olimpic (CIO), va interveni în fața Adunării în cadrul unei dezbateri privind sportul pentru toți. De asemenea, parlamentarii vor examina rapoarte cu privire la drepturile copilului legate de mamele-surogat, cu privire la învățămintele ”Panama Papers” pentru asigurarea justiției sociale și fiscale, precum și cu privire la cooperarea cu Curtea penală internațională (CPI).

Jürgen Ligi, ministrul Afacerilor externe al Estoniei, va prezenta activitățile Comitetului de Miniștri pe care în prezent îl prezidează, iar Thorbjørn Jagland, Secretarul General al Consiliului Europei, va răspunde la întebările parlamentarilor. 

Lucrarile sesiunii pot fi urmarite online la adresa: http://webtv.coe.int/index.php?EventID=12&language=EN  


06.10.2016

CEPEJ a evaluat calitatea și eficiența sistemelor judiciare

Comisia europeană pentru eficiența justiției (CEPEJ) a Consiliului Europei, a prezentat la 6 octombrie 2016, prin intermediul unui raport și a unei baze de date interactive, accesibilă publicului, cele mai mari tendințe observate în 45 de țări europene.

A fost evaluată situația la următoarele capitole:

- bugetul sistemelor judiciare;
- judecătorii și procurorii;
- organizarea instanețlor judiciare;
- performanșa sistemelor judiciare;

Detalii

Moldova Europeana