Faceți căutări pe acest blog

Noutăţi CoE - RM - Februarie 2018Ianuarie 2018
Arhiva 2011-2017

27 februarie 2018

CtEDO: Hotărârea Guja c. Moldovei

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea Europeană”) a pronunțat hotărârea în cauza Guja v. Republica Moldova (nr. 2) (cererea nr. 1085/10).
Reclamantul, Iacob Guja, s-a plâns în faţa Curţii în temeiul Articolului 10 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), că demiterea sa din serviciu în mod repetat i-ar fi încălcat dreptul la libertatea de exprimare.
Curtea Europeană a constatat în unanimitate violarea Articolului 10 din Convenție statuând că demiterea repetată a reclamantului a constituit o ingerinţă în dreptul la libertatea de exprimare, în special a dreptului său de a comunica informaţii.
În temeiul Articolului 41 din Convenție, Curtea Europeană a acordat reclamantului suma de 10000 euro cu titlu de prejudiciu material și moral şi 1500 euro cu titlu de costuri şi cheltuieli.

Actualmente, hotărârea este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Informații suplimentare:

26 februarie 2018

Primul raport de activitate al Reprezentantului Special al Secretarului General al CoE pentru migrație și refugiați, Tomáš Boček

Raportul de activitate al Reprezentantului Special al Secretarului General al CoE pentru migrație și refugiați, acoperă perioada primului său mandat de la 1 februarie 2016 până la 31 ianuarie 2018.

Pentru a răspunde cu succes provocărilor migrației, CoE trebuie să adopte "o abordare clară, cuprinzătoare și principială, care să acopere toate aspectele legate de gestionarea migrației.

Introducerea unor controale mai stricte la frontiere a condus la o scădere constantă a numărului de noi sosiri, dar este posibil ca refugiații și migranții să continue să vină în Europa în număr mare în următorii ani.


Provocarea pentru statele membre va fi aceea de a se asigura că măsurile adoptate pentru a reduce fluxul de migranți și pentru a organiza întoarcerea solicitanților de azil respinși respectă drepturile omului.

O altă provocare va fi definirea politicilor de includere a refugiaților și a migranților cărora li se permite să rămână în Europa.

Statele membre ar trebui, de asemenea, să deschidă canale legale de migrație în Europa pentru a gestiona mai bine fluxurile migratorii și pentru a asigura respectarea drepturilor omului pe tot parcursul procesului de migrare. Consiliul Europei trebuie, de asemenea, să ajute statele membre să dezvolte politici de integrare pentru cei rămași în țară și să lupte împotriva declarațiilor populiste și xenofobe, a informațiilor înșelătoare și a crimelor de ură.

Detalii:

RAPORT
Pagina web al Reprezentantului Special al Secretarului General al CoE pentru migrație și refugiați, Tomáš Boček


20-21 februarie 2018

Proceduri de evaluare și selecție a procurorilor în Repbublica Moldova cu suportul Consiliului Europei 
În Chișinău au fost organizate două mese rotunde pentru membrii Consiliului Superior al Procurorilor, Colegiului de evaluare și Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor.
După adoptarea a noii Legi cu privire la procuratură în 2016, o nouă structură instituțională a organului de autoadministrare a procuraturii a fost creat, Consiliul Superior al Procurorilor și trei colegii ale acestuia. Scopul acestor mese rotunde a fost de a discuta noul cadru normativ cu privire la funcționarea Colegiului de evaluare și a celui pentru selecția și cariera procurorilor, implementarea acestuia în practică, provocările și lecțiile învățate.
Mesele rotunde au fost organizate de către proiectul Consiliului Europei ”Susținerea reformei justiției penale în Republica Moldova” finanțat de Guvernul Danemarcei în cooperare cu ABA ROLI Moldova.

Aceste activități se încadrează în unul din obiectivele specifice ale proiectului “Susținerea reformei justiției penale în Republica Moldova”, mai precis "Consolidarea capacităților actorilor cheie la armonizarea legislației justiției penale la standardele Europene și de a susține reforma instituțională a Procuraturii”. Detalii

20 februarie 2018

Radiodifuzorul public din Moldova își diversifică conținutul cu sprijinul Consiliului Europei

Consiliul Europei și radiodifuzorul public Teleradio-Moldova au deschis oficial Departamentul de Filme Documentare Telefim-Chișinău.

Relansarea Telefilm-Chișinău după circa 25 de ani a fost posibilă datorită asistenței oferite de Proiectul comun între Uniunea Europeană și Consiliul Europei "Promovarea libertății și pluralismului mass-mediei în Republica Moldova".

Consiliul Europei a oferit o gamă largă de activități care vizează îmbunătățirea politicilor editoriale și diversificarea producțiilor video de către radiodifuzorul public. Aceste inițiative vor permite jurnaliștilor să producă conținut video de înaltă calitate, în special filme documentare.

Informații suplimentare: 

19 februarie 2018 

Conferinţa internaţională dedicată executării deciziilor Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele din regiunea transnistreană

Executarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului necesită un dialog veritabil între toți cei capabili să ofere o protecție eficientă victimelor încălcărilor din regiunea transnistreană a Republicii Moldova.

"Trebuie să fim creativi și să distrugem cercul vicios al ipotezelor juridice care duc la un impas și nu servesc drepturilor indivizilor", a declarat Christos Giakoumopoulos, directorul general al Consiliului Europei pentru Drepturile Omului.

Experții Consiliului Europei au participat la această conferință care urmărea identificarea modalităților de realizare a progresului în aplicarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului.

Concluzii ale dlui Christos Giakoumopoulos, procesul de punere în aplicare a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului a contribuit de-a lungul anilor la găsirea unei soluții la problemele post-conflict care persistă, facilitând astfel reconcilierea.
Acceptarea de către toți cei implicați a cerințelor Convenției Europene a Drepturilor Omului a reprezentat un pas important în depășirea tensiunilor și în construirea încrederii.
Cazurile referitoare la situația din regiunea transnistreană a Republicii Moldova reprezintă o oportunitate majoră de a avansa în găsirea de soluții pentru blocajul prezent.

Mai mult:

20 februarie 2018 
Implementarea Convenţiei Lanzarote în Republica Moldova

In cadrul mesei-rotunde dedicate implementării Convenţiei Consiliului Europei privind protecţia copiilor împotriva exploatării şi abuzurilor sexuale (Convenţia Lanzarote) în Republica Moldova s-a evidenţiat rolul abordării multi-dimensionale a abuzului asupra copiilor, cu implicarea tuturor părţilor vizate, o atenție deosebită acordând aplicării în practică a mecanismului de considerare a voinței copilului la toate nivelurile: guvernamental, local, familie, școală, sistemul judiciar. 

Detalii:

 13 februarie 2018 

 Protejarea copiilor împotriva abuzului sexual
Comitetul de la Lanzarote al Consiliului Europei a publicat un raport ”Protejarea copiilor împotriva abuzului sexual în cercul de încredere (familie extinsă și persoane apropiate al copilului care influențează copilul), care analizează strategiile folosite de 26 de state europene pentru a proteja copiii împotriva abuzurilor sexuale.

Raportul evidențiază rolul esențial jucat de mass-media în informarea cu privire la abuzul sexual asupra copiilor, acordând o atenție deosebită respectării depline a dreptului la viață privată și a drepturilor copiilor. În Croația și în România, de exemplu, este interzisă dezvăluirea identității minorului în cauză sau a oricărei alte informații despre viața lui privată.

Detalii:

15 februarie 2018
CtEDO: Hotărârea Cîșlaru c. Moldovei 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat decizia de inadmisibilitate în cauza Cîșlaru și alții v. Republica Moldova (nr. 40799/09).
Curtea a reiterat că potrivit Articolului 35 § 1 din Convenție aceasta poate să se pronunțe asupra unei cereri doar după epuizarea tuturor căilor de recurs interne. Ea a notat că, după achitarea lor, reclamanții aveau la dispoziție remediul prevăzut de Legea nr. 1545. Fiind conștientă de faptul că acest remediu a devenit disponibil pentru reclamanți abia după introducerea prezentei cereri și că doar circumstanțe excepționale ar fi putut obliga reclamanții să epuizeze un asemenea remediu, Curtea a observat totuși că în Burghelea v. Republica Moldova (nr. 36084/07, 12 ianuarie 2016), unde același remediu a devenit disponibil în circumstanțe similare, ea decisese că reclamantul trebuia să-l epuizeze.
Din raționamentele menționate supra și din moment ce reclamanții nu au utilizat mecanismul oferit de Legea nr. 1545, prezenta cerere a fost respinsă din cauza neepuizării căilor de recurs interne, în conformitate cu Articolul 35 §§ 1 și 4 din Convenție.

https://www.lhr.md/ro/2018/02/ctedo-decizia-cislaru-si-altii-c-moldovei-cerere-inadmisibila-ca-urmare-neepuizarii-cailor-de-atac-la-nivel-national
 
13 februarie 2018 
CtEDO: Hotărârea Sobieski-Camerzan c. Moldovei

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publică hotărârea în cauza Sobieski-Camerzan c. Moldovei. Cauza se referă la evacuarea reclamantului, avocat de profesie, din biroul unde își desfășura activitatea, precum și sechestrarea bunurilor mobile din cadrul biroului. Curtea i-a acordat a constatat încălcarea Articolelor 8 (Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie) și 13 (Dreptul la un remediu efectiv) din Convenție și Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție (Protecția proprietății), și i-a acordat reclamantului suma de 9.000 Euro cu titlu de prejudicii materiale și morale, precum și costuri și cheltuieli.

Curtea a considerat că reclamantul a suferit un prejudiciu material și moral ca urmare a închiderii biroului său și a bunurilor mobile în interiorul acestuia. Efectuând o evaluare pe o bază echitabilă, ea i-a acordat 7.000 Euro pentru daune materiale și morale.

Detalii
http://agent.gov.md/sobieski-camerzan-v-republica-moldova/
 
13 februarie 2018
CtEDO: Hotărârea Prigală c. Moldovei

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publică hotărârea în cauza Prigală c. Moldovei. Cauza se referă la modul de calculare a asigurărilor sociale de stat, în special dacă contribuțiile urmau a fi achitate din venitul net sau din venitul brut. Curtea a constatat încălcarea Articolului 7 (Nicio pedeapsă fără lege) din Convenție și i-a acordat reclamantului suma de 5.700 Euro cu titlu de prejudiciu moral, precum și costuri și cheltuieli.

La data de 16 februarie 2005 Inspectoratul Fiscal de Stat Anenii Noi a emis o decizie asupra rezultatelor controlului fiscal în privința reclamantului. S-a constatat, printre altele, diminuarea contribuțiilor de asigurări sociale pentru anii 2000-2002. Inspectoratul Fiscal a dispus încasarea suplimentară a unor plăți și impozite, precum și aplicarea unor sancțiuni fiscale.

Nefiind de acord cu deciziile enunțate reclamantul le-a atacat în instanța de contencios administrativ, susținând că la calcularea contribuției sale la bugetul consolidat de stat, contribuția urma a fi calculată din onorariul primit după deducerea tuturor cheltuielilor, iar inspectoratul fiscal considera că impozitele urmau a fi calculate din onorariul brut.

Având în vedere existența unor îndoieli cu privire domeniul de aplicare a noțiunii „onorarii” şi dispozițiile articolului 11 din Codul fiscal, Curtea a concluzionat că, în perioada de referinţă, reclamantul ar fi putut în mod rezonabil să se aștepte ca autoritățile statului să rețină interpretarea cea mai favorabilă acestuia.

Curtea a acordat reclamantului suma de 4.500 Euro cu titlu de prejudiciu moral şi 1.200 Euro cu titlu de costuri şi cheltuieli. 

Detalii:

http://agent.gov.md/prigala-v-republica-moldova/
Vizita delegației Comisiei de la Veneția în Republica Moldova

Reprezentanții fracțiunilor parlamentare s-au întîlnit cu membrii delegației Comisiei de la Veneția, care se află într-o vizită de informare în Republica Moldova, în contextul pregătirii a avizului asupra Proiectul de modificare a Constituției Republicii Moldova în vederea consolidării sistemului judecătoresc, care va fi examinat la sesiunea din 16 -17 martie 2018.  Potrivit proiectului, judecătorii instanţelor judecătoreşti vor fi numiți în funcţie, până la atingerea plafonului de vârstă, de către Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. În prezent, judecătorii care au susţinut concursul sunt numiţi în funcţie pentru prima dată pe un termen de 5 ani. După expirarea termenului de 5 ani, judecătorii sunt numiţi în funcţie până la atingerea plafonului de vârstă.
Modificările prevăd că Preşedintele Republicii Moldova poate respinge o singură dată candidatura propusă de către Consiliul Superior al Magistraturii.
O altă completare se referă la consultarea Consiliului Superior al Magistraturii în procesul elaborării, examinării, aprobării şi modificării bugetului de stat în partea ce ţine de alocarea mijloacelor financiare instanţelor judecătoreşti.
De asemenea, se propune modificarea componenței Consiliului Superior al Magistraturii, care va fi constituit din judecători, aleşi de Adunarea Generală a Judecătorilor, reprezentând toate nivelurile instanţelor judecătoreşti, şi reprezentanţi ai societăţii civile cu experienţă în domeniul dreptului. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii vor fi aleşi sau numiţi pentru un mandat de 6 ani, fără posibilitatea de a deţine două mandate consecutiv. În prezent, Consiliul Superior al Magistraturii este alcătuit din judecători şi profesori titulari aleşi pentru o perioadă de 4 ani. Totodată, din componența Consiliului Superior al Magistraturii vor fi excluși Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, ministrul justiţiei şi Procurorul general.

Detalii:
http://www.venice.coe.int/webforms/events/?id=2526 
http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/language/ro- RO/Default.aspx


5-7 februarie 2018
Patru Evenimente HELP destinate Juriștilor din Republica Moldova
 
 
Cursul formare formatori HELP cu durata de două zile a fost organizat în perioada 6-7 februarie 2018 pentru un grup de 21 juriști, care includea judecători și procurori delegați de INJ, Agent Guvernamental, avocați, angajați ai Oficiului Avocatului Poporului și ai Consiliului de Egalitate, precum și reprezentanți ai societății civile. Scopul Cursului formare formatori a fost de a instrui participanții cu privire la metodologia HELP de învățare ”on-line”, aspectele specifice legate de conducerea de către tutorele HELP a cursului și abilitățile de navigare ”on-line” pe platforma HELP, acolo unde cursurile sunt implementate. La finalizarea Cursului de formare formatori, peste 20 de tutori HELP din Republica Moldova vor fi pregătiți să conducă cursuri HELP pentru grupurile țintă de juriști din Moldova, astfel diseminînd cunoștințe și abilități privind aplicarea standardelor CEDO la nivel național.
Această activitate cade sub incidența obiectivului proiectului ”Susținerea reformei justiției penale în Republica Moldova” - "Consolidarea capacităților instituțiilor cheie la asigurarea conformității legislației sectorului justiției penale la standardele Europene și susținerea reformei instituționale a Procuraturii”.

Detalii:
https://www.inj.md/ro/cooperarea-juridic%C4%83-interna%C8%9Bional%C4%83-%C3%AEn-materie-penal%C4%83-un-nou-curs-electronic-destinat-judec%C4%83torilor

5 februarie 2018

Implementarea prevederilor Cartei Sociale Europene în Republica Moldova

Un nou raport privind implementarea Cartei Sociale Europene în Republica Moldova a fost elaborat de Dr. Olivier De Schutter, expert al Consiliului Europei. Raportul a fost elaborat atât în baza cercetărilor la birou, cât și în baza unei misiuni de anchetă desfășurate la Chișinău în decembrie 2017.

Raportul identifică principalele lacune în implementarea prevederilor Cartei Sociale Europene în Republica Moldova și obstacolele cu care se confruntă țara în îndeplinirea angajamentelor asumate prin Carta. Raportul oferă un set de recomandări concrete care, luate în considerare de autoritățile naționale, ar putea conduce la o mai bună implementare a Cartei sociale europene în Moldova.

Acest raport a fost elaborat în cadrul proiectului comun UE / CoE privind sprijinirea eforturilor naționale de prevenire și combatere a discriminării în Moldova, parte a Parteneriatului pentru o bună guvernare/

Raportul identifică principalele lacune în implementarea prevederilor Cartei Sociale Europene în Republica Moldova și obstacolele cu care se confruntă țara în îndeplinirea angajamentelor asumate prin Carta.

Moldova Europeana