Faceți căutări pe acest blog

BV: CoE-Moldova: Planul de acțiuni pentru Rep. Moldova 2017-2020

Council of Europe Action Plan for the Republic of Moldova 2017-2020 / Directorate General for Programmes. - Strasbourg: Council of Europe, 2016. - 36 p.- GR-DEM(2017)3
Disponibil:
ENG
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806cd3a5

ROM http://rm.coe.int/final-approved-ap-moldova-2017-2020-en-prems-2-/168071bcd2

Plan d’action du Conseil de l’Europe pour la République de Moldova 2017-2020 /  Bureau de la Direction Générale des Programmes. - Strasbourg: Conseil de l'Europe, 2016. - 36 p. -  GR-DEM(2017)3.
 FR
Disponibil: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016806cd3a6


Planul de Acţiune a fost adoptat la 19 decembrie 2016 şi este prevăzut pentru perioada 2017-2020 având un buget total de 17,8 milioane euro.
După aderarea sa la Consiliul Europei, în 1995, Republica Moldova a realizat progrese semnificative în ceea ce privește racordarea legislației și instituțiilor naționale la standardele europene. Totuți, în ultimii ani criza politică continuă a încetinit implementarea reformelor. Problemele legate de realizarea reformelor sunt, în mare parte, datorate lipsei de încredere din partea populației în sistemul judiciar, lipsa transparenței și corectitudinii procesului politic, corupția larg răspândită, ineficiența administrației publice la nivel local și central și insuficiența capacității instituționale în anumite domenii.
Consiliul Europei și autoritățile Republicii Moldova sunt hotărâte să continue cooperare în scopul asigurării implementării eficiente a cadrului legislativ existent și consolidării capacităților instituțiilor naționale de a apropia mai mult legislația și practica naționale de standardele europene în scopul de a promova drepturile omului, de a consolida statul de drept și de a asigura principiile democratice ale guvernării.
Planul de Acțiune are la bază rezultatele Planului de Acțiune precedent de susținere a reformelor democratice în Republica Moldova 2013-2016 care a contribuit la revizuirea cadrului legislativ în mai multe domenii strategice (electoral, anti-corupție, judiciar și procuratura, sistemul justiției penale). Printre realizările Planului precedent pot fi menționate și ameliorarea capacității actorilor societății civile de a monitoriza procesele electorale și consolidarea capacităților de auto-administrare ale Uniunii Avocaților din Moldova. De asemenea, au fost susținute cele mai bune practici de democrație locală printre localitățile din țară, și au fost consolidate contactele inter-personale de pe ambele maluri ale Nistrului. Actualul Plan de Acțiune are drept scop consolidarea reformelor initiate, asigurarea unei implementări efective a cadrului legal existent și acordarea asistenței în noile domenii identificate împreună cu autoritățile Rep. Moldova, în special în baza rapoartelor mecanismelor de monitorizare și ale instituțiilor de expertiză consultativă.
Planul de acţiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2017-2020 constituie un instrument strategic de programare care urmărește scopul de a aduce legislația, instituțiile și practicile din Rep. Moldova în conformitate cu standardele europene în domeniul drepturilor omului, statului de drept și democrației, și astfel, de a susține țara să-și îndeplinească obligațiunile sale în calitate de stat membru al Consiliului Europei.

Consiliul Europei și autoritățile Republicii Moldova au convenit, în cadrul acestui Plan de acțiune, să desfășoare în continuare împreună, prin programe de cooperare, reforme în scopul de a îmbunătăți guvernarea la toate nivelurile, de a combate corupția și spălarea banilor, de a spori independența și eficiența sistemului judiciar, de a combate relele tratamente și impunitatea, de a apăra în continuare drepturile persoanelor care aparțin minorităților, precum și libertatea mass-media și de a consolida încrederea între populația de pe ambele maluri ale Nistrului.

Bugetul total al acestui Plan de Acțiune constituie aproximativ 17,8 milioane euro. Au fost deja asigurate fonduri în valoare de peste 4,9 milioane euro (28% din bugetul total). Uniunea European a alocat Rep. Moldova aproximativ 3,7 milioane euro prin Programul comun bilateral cu Consiliul Europei.

Citiți, de asemenea, și:
BV: CoE-Moldova: Raport final privind realizarea Planului de acțiuni pentru Moldova 2013-2016

Moldova Europeana