Faceți căutări pe acest blog

Noutăţi CoE - RM - Decembrie 2016


21.12.2016


Totalurile proiectului de susţinere a Uniunii Avocaţilor din Moldova

Au fost evaluate rezultatele acțiunilor de susținere a Uniunii Avocaților din Moldova, implementate de către Consiliul Europei și finanțate de către Uniunea Europeană prin Cadrul de CooperareProgramatică pentru țările Parteneriatului Estic.

Pe parcursul a 21 luni, în cadrul proiectului au fost organizate 35 conferințe, ateliere de instruire, mese rotunde și vizite pentru mai mult de 500 participanți. Printre cele mai semnificative realizări pot fi menționate aprobarea a mai multor documente fundamentale (Strategia pentru 2016-2020, Politica de Comunicare, Codul de Etică revizuit), restabilirea relațiilor cu Consiliul Asociațiilor și Societăților de Drept din Europa, un nou twinning între Asociațiile din Cahul și Gdansk, stabilirea relațiilor cu Asociația Europeană a Femeilor Avocate, crearea unei echipe de traineri ai UAM specializați în învățământul pentru adulți, crearea unei echope de traineri în domeniul eticii.

Participanții au apreciat în unanimitate susținerea acordată în cadrul proiectelui comun al Uniunii Europene și Consiliului Europei și au exprimat necesitatea de a valorifica rezultatele obținute printr-o implicare consolidată în scopul sporirii calității profesiei. 
13.12.2016

Hotărârea CEDO în cauza Iurii împotriva Republicii Moldova

Reclamantul Dl Boris Iurii s-a născut în 1967 și locuiește în Chișinău. La 23 aprilie reclamantul a introdus o plângere (no. 24446/09) în fața CEDO, în care a invocat încălcarea art. 6, art. 1 prot.1 și art. 13 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
Potrivit plângerii, la 2 octombrie 2008 Curtea de Apel a pronunțat o hotărâre prin care a recunoscut dreptul reclamantului la o pensie de invaliditate. În lipsa unei cereri de apel, hotărârea a devenit definitivă la 22 octombrie 2008. La 1 decembrie 2008, Ministerul Apărării a depus recurs privind aspectele de drept. La 4 februarie 2009, Curtea Supremă de Justiție a admis recursul privind aspectele de drept, a casat hotărârea din 2 octombrie 2008 și a trimis cauza pentru o nouă examinare pe fond. La 2 martie 2011, Curtea Supremă de Justiție a recunoscut în cele din urmă dreptul reclamantului la o pensie de invaliditate.

Reclamantul s-a plâns la CEDO că casarea hotărârii definitive a Curții de Apel Chișinău pronunțată în favoarea sa, la 2 octombrie 2008, în urma unui recurs privind aspectele de drept depusă în afara termenului legal, a încălcat drepturile sale în temeiul articolului 6 § 1 din Convenție și articolului 1 din Protocolul nr 1. De asemenea, invocând articolul 13 din Convenție, reclamantul a susținut că el nu a avut nici un remediu intern efectiv împotriva casării hotărârii din 2 octombrie 2008.

Curtea a stabilit încălcarea art. 6 și art. 1 prot.1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și a acordat reclamantului 1.500 euro pentru repararea prejudiciului moral. 

10.12.2016

Europa condamnă ferm pedeapsa cu moartea
În contextul celebrării Zilei Internaționale a Drepturile Omului, Consiliul Europei a reamintit că abolirea pedepsei capitale pe întregul continent european rămâne a fi o prioritate crucială a Organizației. Belarus, care nu face parte din Consiliul Europei, este unica țară de pe continent care încă aplică pedepsa cu moartea. Astfel, unul dintre obiectivele esențiale ale cooperării Consiliului Europei cu Belarus este de a încuraja dialogul cu privire la această problemă între autorități și societatea civilă din Belarus și de a sensibiliza autoritățile executive, legislative și judecătorești ale țării, precum și opinia publică, despre necesitatea de a declara, pentru început, un moratoriu privind executările calitale, și, la final, de a aboli această pedeapsă.

În cadrul acestor eforturi, o conferință cu privire la abolirea pedepsei cu moartea și opinia publică, organizată în comun de către Consiliul Europei și Ministerul Afacerilor Externe al Belarus, și-a desfășurat lucrările la 13 decembrie 2016 la Minsk. 


7-9.12.2016

Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei a examinat executarea hotărârilor CEDO

Reprezentanți din 47 State membre ale Consiliului Europei s-au întrunit la 7-9 decembrie 2016, la Strasbourg, în cadrul celei de-a 4-a reuniuni ”Drepturile Omului” din 2016. Participanții au examinat implementarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului, în conformitate cu rolul de monitorizare al Comitetului de Miniștri, în temeiul articolului 46 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
Republica Moldova a fost vizată în cadrul reuniunii de către cauzele Grupul Corsacov (hotărârea definitivă din 4 iulie 2006) și Levința (hotărârea definitive din 16 martie 2009): rele tratamente și tortură în timpul arestării; lipsa recursului efectiv – în prima cauză. Condamnarea în baza mărturiilor obținute prin tortură – cea de-a doua cauză.

Decizia Comitetului de Miniștri poate fi consultată la acest link.

09.12.2016

Ziua internațională împotriva corupției

”Lupta împotriva corupției nu ține doar de adoptarea noilor legi, dar este și o problemă de etică și de comportament individual, ira deseori acest lucru implică schimbarea spiritului și mentalității oamenilor”, a declarant Marin Mrčela, Președintele Grupului de State împotriva Corupției (GRECO) al CoE, cu ocazia Zilei internaționale împotriva corupției.

”Corupția prejudiciază economia, afectează negativ creșterea potențială și crearea locurilor de muncă, atât în sectorul public, cât și cel privat. Ea subminează încrederea în instituțiile democratice și constituie o amenințare pentru drepturile omului și statul de drept.

Corupția face ca societățile noastre să fie mai puțin egalitare și mai puțin echitabile. Atunci când practicile de corupție sunt considerate ca fiind acceptabile sau nu sunt pedepsite, frontierele între bine și rău, între ceea ce este etic și ce nu este etic, altfel spus criminal, devin neclare. Credința noastră în valorile democratice, în importanța integrității este slăbită.

Trebuie să sensibilizăm toată lumea față de numeroasele efecte devastatoare ale corupției și să demonstrăm de ce trebuie s-o respingem, de ce ea nu are loc în societatea noastră”, a menționat oficialul european.

GRECO a publicat un clip video  pentru a sensibiliza față de daunele cauzate de corupție și necesitatea de a o combate cu fermitate. 

Detalii

07. 12.2016

Seminar privind standardele de documentare a probelor de rele tratamente

La Chișinău a avut loc seminarul ”Protocolul de la Istanbul și standardele de documentare a probelor de rele tratamente” adresat personalului medical din instituțiile penitenciare din Republica Moldova. Scopul seminarul a fost de a consolida capacitățile serviciului medical din cadrul sistemului penitenciar de a documenta și a raporta indicatorii de tortură, de tratamente și pedepse rele, inumane și degradante în conformitate cu standardele internaționale.

Seminarul a fost organizat în cadrul proiectului Consiliului Europei ”Susținerea reformelor justiției penale în Republica Moldova”, finanțat de către Guvernul Danemarcei în cooperare cu departamentul Instituțiilor Penitenciare din Republica Moldova.05.12.2016

Evoluţia jurisprudenţei internaţionale în materie de bioetică

La Strasbourg și-a ținut lucrările un seminar internațional la nivel înalt privind ”Jurisprudența internațională în materie de bioetică: constatări și perspective”.

Având în vedere creșterea numărului de cauze cu privire la drepturile omului și biomedicina, seminarul a avut scopul de a face o analiză a evoluției jurisprudenței pertinente a Curții Europene a Drepturilor Omului sub aspect calitativ și cantitativ și impactul său la nivel national. Evaluarea jurisprudenței naționale pertinente a permis identificarea tendințelor iminente în perspectiva unor eventuale probleme cu privire la drepturile omului în domeniul biomedical. Acest seminar se înscrie în cadrul lucrărilor preparatoare pentru conferința din octombrie 2017 cu ocazia marcării a 20 de ani ai Convenției cu privire la drepturile omului și biomedicina (Convenția de la Oviedo).

În cadrul celor 2 sesiuni au fost abordate următoarele subiecte: Începutul și sfârșitul vieții în jurisprudența CEDO; dreptul la intimidate în jurisprudența CEDO; impactul hotărârilor Curții la nivel national; ultimele evoluții în jurisprudența rusă în domeniul drepturilor omului și biomedicine; începutul vieții și interzicerea fertilizării in vitro în jurisprudența Curții interamericane a drepturior omului;

Detalii
Publicații ale CoE în colecția CPESC
03.12.2016


Noua Strategie a Consiliului Europei pune accentul pe capacitate, nu pe dizabilitate

Cu ocazia Zilei internaționale a persoanelor cu dizabilități (3 decembrie), Secretarul General al Consiliului Europei, organizație care reunește 47 State membre a făcut apel către guvernele europene să să sprijine pe Strategia privind dizabilitățile 2017-2023, recent adoptată, pentru ca drepturile omului să devină o realitate pentru toți.
Secretarul General, Thorbjørn Jagland, a menționat că pe parcursul ultimilor ani au fost înregistrate progrese semnificative, dar încă nu s-a ajuns la situația în care realitatea zilnică să coincide cu normele juridice.

”Persoanele cu dizabilități încă mai sunt victime ale discriminării în domeniul educației și angajării în câmpul muncii, și de asemenea, sunt expuse riscuritor mai sporite de fi supuse violenței și abuzului”

”Ar trebui să punem accent mai curând pe capacități, decât pe dizabilități. Legislatorii trebuie să creeze legi, politici și practici care să asigure persoanelor cu dizabilități autonomie, libertatea de a alege și de a participa într-o măsură deplină și efectivă în toate domeniile. Noua noastră strategie arată calea de urmat”. 

Drepturile şi integrarea persoanelor cu dizabilităţ: Referinţă tematică 
Colecţii CoE: G.5. Persoane cu dizabilităţi 


02.12.2016

Tineri avocați din Moldova au participat la ședința CEDO


Cinci reprezentanți ai Asociației Tinerilor Avocați din Moldova au călătorit la Strasbourg prntru a participa la o reuniune organizată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. CEDO organizează asemenea reuniunii în fiecare an pentru a discuta ce reprezentanții reclamanților - reprezentanți ai ONGurilor și Asociațiilor Internaționale ale avocaților - aspecte practice ale cauzelor înaintate la Curte și probleme generale cu care se confruntă reprezentanții în contextul procedurilor în fața Curții.

Detalii

02.12.2016

A doua reuniune a Comitetului de coordonare pentru combaterea discriminării în Moldova


Proiectul comun al Consiliului Europei și Uniunii Europei ”Susținerea eforturilor naționale de prevenire și combatere a discriminării în Moldova” din Cadrul de Cooperare Programatică pentru Țările Parteneriatului Estic 2015-2017, a organizat la Chișinău cea de-a doua reuniune a comitetului coordonator, la care au participat reprezentanți ai Consiliului Europei, Uniunii Europene, Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității, Cabinetului Avocatului Poporului, Coordonatorul Național al PCF, precum și pricipalelor ONGuri naționale și internaționale din țară care activează în domeniul drepturilor omului.

În cadrul reuniunii au fost prezentate rezultatele proiectului din perioada 2015-2016, precum și planul de activități care uază a fi implementate în 2017. Beneficiarii proiectului au mulțumit Consiliului Europei pentru activitățile implementate.

Detalii


01.12.2016

Studiul privind reprezentarea politică a femeilor în țările Parteneriatului Estic


Studiul regional privind situația reprezentării politice a femeilor și bărbaților în țările Parteneriatului Estic, a fost prezentat la 1 decembrie 2016, la Kiev, Ucraina, în cadrul unei Conferințe internaționale. Participanții au ajuns la concluzia că democrația ar trebui să se aplice atât femeilor, cât și bărbaților, deoarece sub-reprezentarea femeilor în viața politică are un impact negativ asupra proceselor democratice din țările Parteneriatului Estic.

Detalii

Moldova Europeana