Faceți căutări pe acest blog

Noutăți UE-RM - Decembrie 2016


28.12.2016

Aprobarea Planului  naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM - UE în perioada 2017 – 2019.

Documentul stabileşte principalele măsuri ce urmează a fi întreprinse de autorităţi pentru a realiza angajamentele asumate în faţa instituţiilor europene, inclusiv privind ajustarea legislaţiei naţionale la acquis-ul comunitar.
Conform Hotărârii, Centrul de Armonizare a Legislaţiei al Ministerului Justiţiei este desemnat responsabil de realizarea măsurilor de transpunere a legislaţiei UE, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene rămâne a fi coordonatorul general al implementării Acordului de Asociere, iar Ministerul Economiei va fi responsabil de implementarea prevederilor privind facilitarea comerţului.

În acelaşi timp, a fost ajustat mecanismul de raportare privind implementarea acţiunilor prevăzute în Plan. Raportarea urmează să fie realizată în format electronic, prin intermediul platformei on-line www.monitorizare.gov.md, doar în cazul a două raportări, din patru, autorităţile vor trebui să transmită informaţia şi în format tipărit.

Cheltuielile pentru realizarea Planului vor fi acoperite din bugetul de stat şi asistenţa oferită de partenerii de dezvoltare, în special Uniunea Europeană.

 Detalii
Proiectul


23.12.2016

45,3 milioane euro reprezentând fonduri de asistență bugetară furnizate de Comisia Europeană au ajuns la bugetul RM

Această sumă corespunde plăților de asistență bugetară în cadrul a patru programe: Stimularea economică în zonele rurale (ESRA), Programul european de vecinătate pentru agricultură și dezvoltare rurală (ENPARD), Reforma politicilor finanțelor publice și Formare în învățământul profesional. Aceste plăți nu sunt aferente unor noi programe de sprijin bugetar, ci corespund programelor deja existente aflate în curs de desfășurare și care au fost semnate înainte de anul 2014.

Pentru ca aceste plăți să fie efectuate, Guvernul Republicii Moldova a îndeplinit o serie de condiții și a obținut rezultate în implementarea acestor patru programe de asistență bugetară.

Detalii 19.12.2016

Semnarea Acordurilor de finanțare de către BERD și BEI a construcției gazoductului Ungheni – Chișinău 

Acordurile dintre Republica Moldova cu BERD și BEI privind acordarea de către aceste instituții a câte 41 de milioane de euro fiecare pentru construcția gazoductului Ungheni – Chișinău au fost semnate  de viceprim-ministrul Octavian Calmîc, ministru al Economiei, cu Dimitri Gvindadze, șeful biroului BERD la Chișinău, și Jan Vapaavuori, vicepreședinte BEI. Fondurile vor fi transmise Întreprinderii de Stat ”Vestmoldtransgaz”, care va construi şi va exploata gazoductul şi interconectorul dintre România - Republica Moldova. 

Noul gazoduct va finaliza conectarea sistemelor de transport de gaze din România şi Republica Moldova, fiind o continuitate a primei părți de conexiune Iași – Ungheni, dată în exploatare în 2014. Pentru prima fază a proiectului UE a venit cu o contribuție de 7 milioane de euro. 
Vicepreședintele BEI, Jan Vapaavuori, a comentat: „Salut foarte mult faptul că BEI contribuie la diversificarea resurselor energetice pentru Republica Moldova, o țară dependentă de importurile de energie. Acest lucru va contribui la sporirea securității energetice şi va sprijini atât liberalizarea pieței gazelor naturale în țară, cât şi integrarea acesteia în sistemul energetic european. În același timp, acest proiect este un bun exemplu de cooperare de succes între BEI, instituția finanțatoare parteneră BERD şi Uniunea Europeană, care co-finanţează acest angajament strategic”.

Dimitri Gvindadze, șeful biroului BERD la Chișinău, a declarat: „Conducta va permite Moldovei să cumpere gaze naturale de pe piețele UE şi va promova măsuri care vor ajuta furnizorii străini de gaze să intre pe piaţa Moldovei. Acest lucru va permite țării să își diversifice sursele de energie şi va consolida concurența în sector”.14-15.12.2016

Reuniunea Comitetului Parlamentar de Asociere UE – Republica Moldova 
Cea de-a 3-a reuniune este găzduită de Parlamentul European.Lucrările reuniunii au fost deschise de copreședinții Comitetului Parlamentar, deputatul Mihai Ghimpu și europarlamentarul Andi Cristea, Șeful Direcției pentru relații bilaterale cu statele Partaneriatului Estic al Serviciului European de Acțiune Externă, Dirk Schuebel, Directorul pentru vecinătatea de est din cadrul Direcției generale vecinătate și negocieri privind extinderea al Comisiei Europene, precum și de Șeful Misiunii Republicii Moldova pe lângă UE, Eugen Caras.

În cadrul reuniunii  au avut loc un schimb de opinii între parlamentari cu privire la cooperarea dintre UE și Republica Moldova, precum și recentele evoluții politice din țara noastră. Parlamentarii au  mai discutat despre implementarea reformelor în domeniile justiției, economiei, combaterii corupției, administrației publice, respectării drepturilor omului, precum și despre progresele în reforma electorală și cea în domeniul mass-media din Republica Moldova.

După ședința Comitetului Parlamentar de Asociere UE – Republica Moldova a fost adoptată declarația finală a celei de-a 3-a reuniuni, care conține o serie de recomandări adresate autorităţilor Republicii Moldova și Comisiei Europene.


6.12.2016BERD ofe­ră un împru­mut de 10 mili­oa­ne de euro pen­tru orasul Chi­și­nău, în vede­rea îmbu­nă­tă­ți­rii efi­cien­ței ener­ge­ti­ce a clă­di­ri­lor publice.

Aceas­ta este pri­ma tranzac­ție din cadrul pro­gra­mu­lui Gre­en Citi­es BERD care susține guver­ne­le, com­pa­ni­i­le muni­ci­pa­le și pri­va­te pen­tru a abor­da pro­vo­că­ri­le lega­te de mediu în zone­le urba­ne.

Fon­du­ri­le BERD vor fi utilizate pentru finan­țarea reno­vării a pes­te 100 de clă­di­ri. BERD a estimat că inves­ti­ți­i­le în efi­cien­ța izo­la­ți­ei și a echi­pa­men­te­lor de con­struc­ție, cum ar fi sis­te­me­le de încă­l­zi­re, ven­ti­la­ție și aer con­di­țio­nat pot realiza economii de energie de până la 50 la suta.

Recon­di­țio­na­rea clă­di­ri­lor publi­ce se așteap­tă să fie sus­ți­nu­tă și de un împru­mut de 10 mili­oa­ne de euro de la Ban­ca Euro­pea­nă de Inves­ti­ții și un grant de inves­ti­ții de 5 mili­oa­ne de euro din E5P Fund, ca cel mai mare dona­tor și alte 12 țări care să ofe­re  finan­ța­re prin grant, ală­tu­ri de împru­mu­tu­ri de la insti­tu­ți­i­le finan­ci­a­re inter­națio­na­le, inclu­siv BERD, pen­tru a aju­ta auto­ri­tă­ți­le loca­le să inves­teas­că în pro­iec­te de îmbu­nă­tă­ți­re a efi­cien­ței ener­ge­ti­ce și a mediu­lui.
Detalii   eng    rom2.12.2016

Cea de-a 9-a Reuniune la nivel înalt a Parteneriatului de mobilitate RM-UE
În cadrul reuniunii s-au discutat rezultatele Parteneriatului de mobilitate Republica Moldova-UE în 2016, noile iniţiative şi priorităţile pentru anul viitor. Au fost trecute în revistă activităţile întreprinse în cadrul Instrumentului parteneriatului de mobilitate (Mobility Partnership Facility).

Reprezentanţii Comisiei Europene şi ai statelor membre ale UE au apreciat efortul și dinamica implementării proiectelor și inițiativelor realizate în domeniul migrației legale și consolidării relaţiilor cu diaspora, prevenirii și combaterii migrației iregulare, facilitării mobilității circulare și integrarea migrației în politicile de dezvoltare ale țării.

Delegaţia moldovenească a reiterat deschiderea de a împărtăşi experienţa sa în cadrul activităţilor Parteneriatului de mobilitate la nivel regional şi global, în special, a statelor Parteneriatului Estic şi celor din Politica europeana de vecinătate care implementează sau sunt interesate să implementeze în viitor parteneriate similare.

La rândul sau, reprezentanții Comisiei Europene au informat despre ultimele evoluţii privind modificările Directivei cărţii albastre (EU Blue Card Directive), despre reforma sistemului european comun de azil, cât şi despre viitoarea funcţionare a Sistemului european de informație şi autorizare privind călătoriile (ETIAS) pentru cetăţenii statelor terţe.
Detalii
1.12.2016
Centrul Naţional Anticorupţie - punct principal de contact pentru Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în Republica Moldova, 
CNA va asigura cooperarea şi schimbul de informaţii cu OLAF privind cazurile de obţinere frauduloasă şi utilizare necorespunzătoare a mijloacelor din asistenţa externă oferită de Uniunea Europeană, corupţie şi alte iregularităţi.

Cooperarea prevede asistența operativă și tehnică, realizarea investigațiilor comune, conlucrarea în vederea informării beneficiarilor de fonduri europene privind modalitățile de prevenire a fraudelor. De asemenea, cele două instituții vor conlucra în procesul de instruire a personalului privind prevenirea corupției în implementarea proiectelor de finanțare. CNA va monitoriza, totodată, și procesul de recuperare a fondurilor utilizate contrar destinației, prin efectuarea investigațiilor financiare, urmărirea, identificarea și recuperarea activelor provenite din infracțiuni. 

30.11.-2.12.2016

Reuniunea comună a Comisiei integrare economică, convergență și aproximare legislativă cu politicile UE a AP EURONEST și a Comisiei securitate energetică a AP EURONEST

 
 s-a desfășurat la Bruxelles, în perioada 30 noiembrie – 2 decembrie 2016.

Marian Lupu, Co-președinte al AP EURONEST, a trasat direcțiile prioritare de activitate pe perioada mandatului său. Potrivit lui, obiectivele mandatului său sunt obținerea unui acord, la nivel parlamentar, între țările Parteneriatului Estic și statele membre ale UE, orientat pe politici sociale ce ar oferi protecție socială și pensii cetățenilor țărilor Parteneriatului Estic, care lucrează și trăiesc pe teritoriul statelor membre ale UE, identificarea modalităților de implicare mai activă a Republicii Belarus în activitatea AP EURONEST, stabilirea modalităților de asigurare a securității energetice și de diversificare a surselor de energie în țările Parteneriatului Estic în cooperare cu statele membre ale UE, cooperarea la nivel macro și microeconomic între țările Parteneriatului Estic și statele membre ale UE.


Moldova Europeana