Faceți căutări pe acest blog

Noutăţi CoE-RM - Septembrie 2016

29.09.2016

Declarația delegației pre-electorale a APCE

Lipsa rezultatelor în lupta împotriva corupției, sistemul obscur de finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale, monopolizarea mai multor instituții media și rolul jucat de structurile oligarhice în viața politică a țării, îndeosebi în procesul electoral, sunt probleme ce se regăsesc într-o recentă declaraţie a delegaţiei preelectorale a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. 

Declarația
Igor Boţan: „Există abateri serioase de la un proces electoral liber şi corect”// Radio Europa Liberă. - 03.10.2016

28.09.2016

CoE a adoptat o nouă Recomandare privind accesul tinerilor la drepturi 
Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a adoptat Recomandarea Rec(2016)7 adresată Statelor membre cu privire la accesului tinerilor la drepturi, în care le invită să elimine obstacolele de ordin juridic, politic și social care împiedică accesul tinerilor la drepturi.
Printre principalele probleme cu care se confruntă tinerii europeni sunt obstacolele pentru accesul la o educație calitativă, dificultățile întâmpinate la căutarea unui loc de lucru stabil și interesant, insuficiența capacității serviciilor sanitare și sociale de a răspunde necesităților particulare ale tinerilor, consecințele negative ale unei vieți precare, și oportunitățile insuficiente de participare la viața comunitară.

Pentru a soluționa problemele existente Statele membre ar trebui să ia măsuri cum ar fi; investiții într-o educație incluzivă și de calitate, încurajarea stagiilor și instruirilor remunerate decent în scopul facilitării tranzițiilor lente de la educație la piața muncii, continuarea promovării unui acces egal la mobilitate pentru toți tinerii, mai ales pentru voluntari, prin extinderea aplicării instrumentelor europene existente, simplificarea procedurilor de obținere a vizelor și de aplicare la programele de mobilitate și utilizarea experienței organizațiilor de tineret de combatere a discriminării și intoleranței. În plus, Consiliul Europei invită Statele membre să promoveze educația pentru sănătate și să creeze servicii de sănătate reproductivă și sexuală gratuite, sigure și personalizate, servicii de susținere a dezvoltării psihologice și a bunăstării tinerilor, servicii de sănătate mintală accesibile ușor și repede, cum ar fi cele de tratare a problemelor alimentare și a dependențelor, precum și servicii de consiliere accesibile gratuit pentru tinerii care au nevoie de ele, inclusiv pentru refugiați și migranți.
Consiliul Europei va verifica implementare acestei recomandări de către Statele membre peste cinci ani. 

28-30.09.2016

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice: experienţe europene

Ministerul Educației în cooperare cu Consiliul Europei a organizat Workshopul European cu genericul “Avansarea în carieră a cadrelor didactice în baza activităților organizate în școală” în cadrul Programului Pestalozzi. La eveniment au participat 35 de cadre didactice şi manageri şcolari din ţară, dar şi participanţi internaţionali din Letonia, Bulgaria, Belarus şi Serbia.
Evenimentul a fost moderat de expertul Consiliului Europei Miguel Angel Garcia Lopez. În cadrul atelierului participanţii au avut oportunitatea să se familiarizeze cu bune practici şi experienţe inedite dezvoltate la nivel european privind avansarea în carieră a cadrului didactic. De asemenea, participanţii internaţionali au venit cu exemple din propria experienţă şi experienţa ţării de origine pe aspecte ce ţin de dezvoltarea abilităţilor cadrelor didactice pentru sporirea calității predării în școală și s-au familiarizat cu o serie de proiecte/programe care le oferă oportunităţi de dezvoltare profesională, precum Programul CE eTwinning şi altele.

Printre sesiunile atelierelor se numără: Modele de formare continuă a cadrelor didactice în educaţia incluzivă şi educaţia financiară; Standardele de competență profesională a cadrelor didactice/ manageriale din învățămîntul general şi subiectul Leadershipului ca oportunitate pentru dezvoltarea profesională a cadrului didactic.

26-28.09.2016

Expert APCE examinează dinamica populaţiei în Republica Moldova

Raportorul Comisiei migrație, refugiați și persoane strămutate a APCE, Kristin Ørmen Johnsen efectuează o vizită în Republica Moldova, în scopul examinării dinamicii populației în Republica Moldova, în contextul elaborării unui raport de către Comisia migrație, refugiați și persoane strămutate a APCE pe tema ”Impactul dinamicii populației europene asupra politicilor de migrație”.
Raportorul APCE va avea întrevederi cu deputații din Comisia protecție socială, sănătate și familie și din Comisia securitate națională, apărare și ordine publică, precum și cu membrii delegației Parlamentului Republicii Moldova la APCE.

Conform programului vizitei, Kristin Ørmen Johnsen se va mai întâlni cu Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Stela Grigoraș, Ministrul Afacerilor Interne, Alexandru Jizdan și Directorul Biroului Migrație și Azil al MAI, Olga Poalelungi. Agenda vizitei mai include discuții cu conducerea Biroului Național de Statistică și a Biroului pentru relații cu diaspora, cu reprezentanți ai organizațiilor internaționale și societății civile.
 

26-27.09.2016

Drepturile femeilor și accesul lor la justiție

Un grup de judecători și procurori au participat la cursul de formare continuă „Drepturile femeilor și accesul lor la justiție. Accedere în profesia juridică”. Este al treilea seminar cu acest generic organizat la Institutul Național al Justiției, cu suportul Consiliului Europei în cadrul proiectului „Îmbunătățirea accesului femeilor la justiție în cinci țări din Parteneriatul Estic”.

Agenda programului de formare continuă conține mai multe subiecte, printre care: Accesul la justiție și drepturile femeilor; Standardele internaționale și exemple din practica judiciară; Jurisprudența CtEDO în materia drepturilor femeilor; Norme privind accesul la justiție prevăzute de Convenția de la Istanbul (Convenția Consiliului Europei pentru revenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice); Accederea femeilor în profesia juridică.

Pentru a oferi o dimensiune practică acestui curs, organizatorii au programat și două ateliere de lucru: „Accesul la justiție pentru victimele violenței bazate pe gen – violența sexuală” și „Accesul la justiție pentru victimele violenței bazate pe gen – violența domestică”.22.09.2016

Vizita pre-electorală a delegaţiei APCE la Chişinău

O delegaţie a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), alcătuită din şapte membri şi condusă de Elisabeth Schneider-Schneiter (Elveţia, PPE/DC), va efectua o vizită pre-electorală la Chişinău, în perioada 27-28 septembrie 2016, pentru a evalua cum se desfăşoară campania electorală şi care este atmosfera politică înainte de alegerile prezidenţiale din 30 octombrie.

La Chişinău, delegaţia va avea întrevdeeri cu Preşedintele Republicii, Primul Ministru, principalii candidaţi la alegerile prezidenţiale, şi cu liderii partidelor politice. De asemenea, sunt prevăzute întrevederi cu Preşedintele şi membrii Comisiei Electorale Centrale, Preşedintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, cu reprezentanţi mass-media, ONGuri şi comunitatea diplomatică.

Detalii
21.09.2016

Evaziunea şi frauda fiscală : un pericol pentru justiţia socială

Raportul elaborat de Stefan Schennach (Austria, SOC) a fost aprobat, la 21 septembrie 2016, de către comisie subliniază că, în ceea ce priveşte combaterea fraudei şi evaziunii fiscale, « problema nu constă în lipsa standardelor, dar în faptul că acestea nu sunt eficient puse în aplicare ». 

Astfel comisia a invitat Statele membre să respecte standardele internaţionale şi să pună în aplicare norme care să reglementeze schimbul de informaţii cu privire la conturile financiare în domeniul fiscal. 

Potrivit comisiei, guvernele ar trebui să încurajeze companiile şi persoanele fizice să-şi menţină activele în ţara de reşedinţă, prin punerea în aplicare a sistemelor fiscale stabile, fără formalităţi administrative prea complexe. În scopul combaterii spălării banilor, comisia recomandă crearea, la nivel naţional, a unor structuri de colectarea a informaţiilor financiare care să fie independente, libere de orice ingerinţă politică, dar şi o supraveghere consolidată a conturilor şi tranzacţiilor « persoanelor expuse politic » care deţin funcţii publice importante într-o altă ţară.

Comisia pentru probleme sociale ale APCE este îngrijorată de amploarea şi frauda fiscală, ieşită la iveală prin scandalul recent al « Panama Papers », care a dezvăluit practici curente de tăinuire a veniturilor şi a activelor impozabile în paradisurile fiscale prin intermediul firmelor-paravan şi a conturilor secrete ». « Cetăţenii nu mai doresc să tolereze sisteme juridice care permit companiilor mari şi celor mai bogate persoane să se eschiveze de la obligaţiunile lor fiscale, şi să-şi ascundă profiturile obţinute în mod ilegal», au menţionat parlamentarii.

Detalii


19-20.09.2016

Reuniune regională privind cooperarea public-privată în domeniul criminalităţii informatice

La Minsk, Belarus, s-a desfăşurat cea de-a doua reuniune regională a Proiectului Cybercrime@Eastern Partnership III, care s-a axat pe subiecte privind cooperarea public-privată şi probele electronice.

Reuniunea regională fiind o continuare a evenimentului de lansare a Proiectului Cybercrime@EAP III care s-a desfăşurat în aprilie la Kiev, Ucraina, a prezentat echipelor naţionale ale proiectului din cele şase state din cadrul Parteneriatului Estic noţiunile de bază şi exigenţele cooperării public-private în domeniul criminalităţii informatice şi, totodată, a elaborat proiectele planurilor de activitate pentru evenimentele naţionale în cursul anului 2016.

Cea de-a doua Reuniunea Regională a abordat unele noţiuni şi subiecte ale proiectele ulterioare, fiind puse în discuţie cele mai bune practici curente ale cooperării public-private, activităţile Comitetului Convenţiei privind criminalitatea informatică (Cybercrime) cu privire la standardele conexe care iplică furnizorii multinaţionali de servicii, dezvoltarea platformei online de cooperare pentru pricipalii parteneri din partea guvernului şi industriei, şi probleme specifice ale cadrului legal, implicarea comunităţii de securitate cibernetică şi a autorităţilor pentru reglementarea comunicării electronice din statele Parteneritatului Estic.

Pagina Proiectului

20.09.2016

Hotărârea CEDO în cauza Nichifor împotriva Rep. Moldova

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a publicat hotărârea sa în cauza Nichifor împotriva Rep. Moldova (cererea nr. 52205/10).
Reclamant în prezenta cauză este Leonid Nichifor, cetăţean al Republicii Moldova, născut în 1966 şi care locuieşte în Chişinău. În perioada de referinţă, reclamantul a deţinut 50% din capitalul social al unui SRL fondat în 2002. Cealaltă jumătate a acţiunilor a fost deţinută de A.N. În anul 2009 A.N. a depus o acţiune la Judecătoria Economică Chişinău solicitând excluderea reclamantului din lista de acţionari, pe motiv că acesta nu a vărsat aportul pentru partea sa din capitalul social. Judecătoria Economică Chişinău a respins acţiunea împotriva reclamantului pe motiv că aceasta era depusă după expirarea termenului de prescripţie.

În cursul procedurii în faţa Curţii de Apel Economică A.N. a prezentat un set de procese-verbale ale unei adunări a acţionarilor societăţii din 20 februarie 2007, în conformitate cu care reclamantul a admis că nu a plătit pentru partea sa din acţiuni şi s-a angajat să plătească în termen de o lună. La 17 decembrie 2009, Curtea Supremă de Justiţie a respins recursul reclamantului, menţinând decizia Curţii de Apel Economice..

Ulterior, reclamantul a depus o plângere penală împotriva lui A.N., susţinând că dînsul a falsificat procesul-verbal al adunării acţionarilor din data de 20 februarie 2007. În cursul procesului penal, un expert de la Centrul Naţional de Expertize Judiciare, în raportul său din data de 07 august 2010 a ajuns la concluzia că semnătura de pe procesul-verbal din 20 februarie 2007 nu aparţine reclamantului. Procesul penal este în curs.În faţa Curţii, reclamantul s-a plâns în temeiul art. 6 CEDO, că procedurile au fost inechitabile, deoarece Curtea de Apel Economică şi Curtea Supremă de Justiţie au respins fără nici un motiv cererea acestuia de a efectua o expertiză a procesului-verbal din 20 februarie 2007.

Curtea a constatat încălcarea art. 6 alin. 1 şi a hotărît ca R. Moldova să achite reclamantului 2,500 euro Euro cu titlu de prejudiciu moral și 2,000 Euro cu titlu de costuri şi cheltuieli.

Detalii
Hotărârea CEDO în cauza Nichifor împotriva Rep. Moldova (cererea nr. 52205/10) (eng)

19.09.2016

Ţările Parteneriatului Estic discută desfăşurarea reformei justiţiei 

Judecători, procurori, reprezentanţi ai ministerelor justiţiei şi asociaţiilor juriştilor din ţările Parteneritatului Estic s-au reunit la Strasbourg pentru a discuta probleme comune ale sectorului justiţiei. 

Membri ai Consiliului Europei şi experţi internaţionali vor aduce la cunoştinţa participanţilor standardele internaţionale şi cele mai bne practici de soluţionare ale celor mai complexe probleme cu care se confruntă ţările participante. Aceasta va ajuta la identificarea posibilelor abordări pentru susţinerea proceselor naţionale de reformă şi la implementarea iniţiativelor recomandate la nivel regional.

Dialogul regional privind Reforma Justiţiei în ţările Parteneriatului Estic are drept scop consolidarea dialogului în regiune cu privire la reforma justiţiei, în conformitate cu standardele europene. Proiectul este parte a Cadrului de cooperare programatică al Consiliului Europei şi Uniunii Europene pentru ţările Parteneritatului Estic (PCF) pentru 2015-2017. 

15-16.09.2016

Conferinţa europeană a Preşedinţilor Parlamentelor


Preşedinţii Parlamentelor celor 47 de State membre ale Consiliului Europei, ale numeroaselor ţări partenere, observatoare şi vecine, precum şi Preşedinţii altor Adunări internaţionale, s-1u reunit la Strasbourg pentru a participa la un summit parlamentar european care se desfăşoară la fiecare doi ani.
Aceştia vor pune în discuţie trei subiecte de actualitate. 
- Migraţia şi criza refugiaţilor din Europa - rolul şi responsabilităţile parlamentelor, prezentat de Nikolaos Voutsis, Preşedintele Parlamentului elen şi László Kövér, Preşedintele Adunării naţionale a Ungariei.
- Parlamentele naţionale şi Consiliul Europei: promovarea de comun a democraţiei, drepturilor omului şi Statului de drept, prezentat de Eiki Nestor, Președinte al Riigikogu din Estonia şi Maja Gojković, Președintele Adunării naţionale a Serbiei.
- Mobilizarea Parlamentelor împotriva urii, pentru societăţi incluzive şi non-rasiste, prezentat de Norbert Lammert, Preşedinte al Bundestagului, Germania, şi Anne Brasseur, Ambasadoarea mişcării ”Nu urii” a Consiliului Europei.

Detalii

13.09.2016

Zilele Europene ale Patrimoniului 2016 : omagierea persoanelor care ne păstrează rădăcinile 

În calitate de gardieni ai tradiţiilor locale, istoriilor şi valorilor, comunităţile patrimoniale sunt legătura vie care asigură transmiterea bogăţiilor culturale ale Europei. În cadrul temei paneuropene “patrimoniul şi comunităţile”, manifestaţiile organizate în cadrul Zilelor europene ale patrimoniului vor reuni în acest an 50 de ţări europene pentru a saluta rolul pe care îl joacă femeile şi bărbaţii în apărarea şi împărtăşirea patrimoniului nostru european comun. 
În toată Europa, peste 50 000 de manifestaţii de importanţă locală şi naţională vor celebra adevărata comoară a Europei, comunităţile sale, persoanele care păstrează vii locurile patrimoniului nostru. Muzee, galerii, arhive şi biblioteci istorice vor fi aduse în faţa scenei pentru a încuraja o participare activă în conservarea şi interpretarea patrimoniului. 

Genericul anului 2016 este axat pe rolul femeilor şi bărbaţilor în calitate de purtători şi moştenitori ai patrimoniului cultural şi scoate în evidenţă rolul esenţial al Convenţiei-cadru a Consiliului Europei cu privire la valoarea patrimoniului cultural pentru societate (“Convenţia de la Faro”). Potrivit acestui document, relaţia reciprocă între populaţie şi mediul său sunt esenţiale pentru studierea patrimoniului, interpretarea şi conservarea lui. Pentru că această relaţie pune accent pe cei care, datorită activităţii sau cunoştinţelor sale, contribuie la păstrarea culturii şi a patrimoniuui european, Zilele europene ale patrimoniului constituie o prismă unică pentru redescoperirea valorilor noastre comune. Fiind cel mai popular eveniment cultural din Europa, ele au sarcina provocatoare de a lansa noi idei pentru a angaja milioane de oameni în explorarea patrimoniului. 
12.09.2016

Moldova este interesată în noi proiecte din partea Consiliului Europei 
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe şi integrării europene Andrei Galbur a avut o întrevedere cu Şeful Directoratului general pentru programe al Consiliului Europei, Verena Taylor, aflată la Chişinău cu prilejul reuniunii Comitetului Director pentru evaluarea finală a implementării Planului de acţiuni al Consiliului Europei privind susţinerea reformelor democratice în Republica Moldova pentru 2013-2016.
În cadrul întrevederii a fost reconfirmată importanţa parteneriatului Republicii Moldova cu Consiliul Europei, cât şi interesul Republicii Moldova de a adopta noul cadru de proiecte din partea Consiliului Europei.


12-15.09.2016

Sesiuni de instruire privind soluţionarea litigiilor electorale
 
În contextul alegerilor prezidenţiale din Rep. Moldova, care se vor desfăşura la 30 octombrie 2016, Comisia de la Veneţia, în cooperare cu Centrul de instruire al Comisiei Electorale din Moldova, organizează patru sesiuni de instruire privind soluţionarea litigiilor electorale pentru diverse grupuri de participanţi (judecători, membrii şi angajaţii CEC şi preşedinţii comisiilor electorale raionale). În cadrul sesiunilor vor fi abordate cele mai bune practici de soluţionare a litigiilor electorale, studii de caz şi standardele europene.Activitatea se înscrie în Cadrul de Cooperare Programatică pentru Armenia, Azerbaijan, Georgia, Republica Moldova, Ucraina şi Belarus, finanţat de Uniunea Europeană şi Consiliul Europei şi implementat de Consiliul Europei

Detalii

09.09.2016

Libertatea Internetului - un factor constant al securităţii democratice în Europa

La Strasbourg îşi desfăşoară lucrările Conferinţa internaţională privind libertatea internetului în calitate de factor constant al securităţii democratice în Europa. În ultimii ani libertatea internetului a devenit o prioritate importantă pe agendele de politică externă ale mai multor state europene şi non-europene. Societatea civilă pe parcursul unei perioade îndelungate solicită asigurarea unei protecţii egale a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale online şi offline. Astfel, rapoartele privind limitările accesului la Internet, cenzurarea conţinutului şi alte restricţii impuse libertăţii de exprimare, încălcările masive ale domeniului privat datorate programelor de supraveghere ale serviciilor de securitate continuă să domine dezbaterea publică. Crizele de securitate cu care se confruntă comunităţile europeană şi internaţională deseori sunt interpretate, în politica publică şi acţiunile statului, print dilema/alegerea greşită între securitate şi libertate.Consiliul Europei a răspuns la această provocare prin definirea unei concepţii şi unei abordări comune a libertăţii internetului în Statele sale membre. Recomandarea CM/Rec(2016)5 a Comitetului de Miniştri adresată Statelor membre cu privire la libertatea internetului, adoptată recent, oferă o viziune care nu este arbitrară, dar este bazată pe Convenţia europeană a drepturilor omului şi altor norme pertinente ale Consiliului Europei. Statele membre sunt invitate să evalueze cu regularitate situaţia libertăţii internetului conform indicatorilor incluşi în Recomandare.

Conferinţa are drept obiectiv promovarea acestei Recomandări şi examinarea bunelor practici şi a exemplelor de implementare a Statele membre. Experienţa organizaţiilor neguvernamentale referitoare la libertatea internetului de asemenea va fi prezentată şi pusă în discuţie. Conferinţa reuneşte participanţi din cele mai diverse domenii pentru a încuraja actorii relevanţi să susţină libertatea internetului. Dezbaterile sunt transmise pe pagina web a Conferinţei cu traducere în limbile engleză, franceză, germană şi rusă, la adresa:

http://www.coe.int/fr/web/freedom-expression/internetfreedom2016

02.09.2016

Aderarea Rep. Moldova la noi tratate ale Consiliului Europei 
Republica Moldova a aderat la Cel de-al Treilea Protocol la Acordul general privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei (Seria Tratatelor Europene, nr. 028) şi a ratificat Convenţia europeană privind accesul la documentele publice (Seria Tratatelor Consiliului Europei, nr. 205).
Al treilea Protocol adiţional la Acordul general privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei conţine dispoziţii referitoare la Fondul de restabilire a Consiliului Europei pentru refugiaţii naţionali şi excedente de populaţie (din 1999 numit Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei).

Consiliului Europei privind accesul la documentele publice ste primul intrument juridic cu caracter obligator care recunoaşte dreptul general de acces la documentele oficiale deţinute de către autorităţile publice. Transparenţa autorităţilor publice este o caracteristică esenţială a bunei guvernări şi un indicator al faptului dacă societatea este sau sau nu cu-adevărat democratică şi pluralistă. Dreptul de acces la documentele oficiale, este, de asemenea, esenţial pentru auto-dezvoltarea persoanelor şi pentru exercitarea drepturilor fundamentale ale omului. De asemenea, aceasta consolidează legitimitatea autorităţilor publice în ochii publicului, şi încrederea în ele.


01.09.2016

Noul Reprezentant Special al Secretarului General al CoE pentru problemele romilor 

Valeriu Nicolae, un român de origine romă, a fost numit în funcţia de Reprezentant Special al Secretarului General (SRSG) al Consiliului Europei pentru problemele romilor. 

„Este o mare onoare şi responsabilitate pentru mine să mă alătur echipei Secretarului General”, a menţionat Nicolae. “Sunt nerăbdător să lucrez pentru Consiliul Europei şi în special cu echipa SRSG pentru susţinerea romilor şi implementarea în continuare a agendei drepturilor omului în Statele membre ale Consiliului Europei.”

„Din 1999, am urmărit atent dezvoltarea cadrului legal şi activitatea desfăşurată de Consiliul Europei în vederea soluţionării incluziunii sociale a romilor şi a grupurilor vulnerabile la nivel local. Sunt ferm convins că vom coopera cu statele membre şi vom crea alianţe strategice cu toţi partenerii Consiliului Europei pentru a realiza societăţi incluzive şi deschise în care sunt respectate drepturile tuturor”.

Moldova Europeana