Faceți căutări pe acest blog

BV: CoE-RM: Planul de acțiuni pentru Republica Moldova 2021-2024

 Actualizat 19.04.2021
Lansarea oficială  Planului de Acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2021-2024l la Strasbourg în prezența Maiei Sandu, Președinte al Republicii Moldova și Marija Pejčinović Burić, Secretarul general al Consiliului Europei .

Detalii 


Declarațiile Președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, la lansarea Planului de Acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova pentru 2021-2024
https://www.presedinte.md/rom/discursuri/declaratiile-presedintelui-republicii-moldova-maia-sandu-la-lansarea-planului-de-actiuni-al-consiliului-europei-pentru-republica-moldova-pentru-2021-2024


Plan de acțiune pentru Republica Moldova 2021-2024. - Strasbourg: Council of Europe, 2020. - 57 p. [Accesat 03.05.2022]Council of Europe Action Plan for the Republic of Moldova 2021-2024
. - Strasbourg: Council of Europe, 2020. - 54 p. [Accesat 27.11.2020]
PLAN DE ACȚIUNE AL CONSILIULUI EUROPEI PENTRU REPUBLICA MOLDOVA 2021–2024. 

PRIORITĂȚI CHEIE

Planul de acțiune 2021–2024 sprijină Republica Moldova în îndeplinirea obligațiilor sale în calitate de stat membru al Consiliului Europei și va contribui la abordarea problemelor fundamentale privind drepturile omului, statul de drept și democrația. Beneficiarii programelor de cooperare vor fi instituțiile statului, societatea civilă, cât și publicul în general. Metodologia pusă în aplicare de Consiliul Europei își propune să consolideze asumarea de către părțile interesate naționale și să asigure sustenabilitatea rezultatelor printr-o „abordare multi-instituțională”. Acest lucru permite diferitor organisme ale Consiliului Europei să abordeze părțile interesate guvernamentale, instituțiile independente, autoritățile locale și regionale și societatea civilă, pentru a crea o pârghie unică pentru reforme cuprinzătoare, incluzive, de succes și durabile. 

Protecția drepturilor omului: Consiliul Europei se va concentra asupra executării eficiente și la timp a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO), inclusiv prin protecția persoanelor private de libertate împotriva torturii și relelor tratemente. Această componentă va conlucra cu părțile interesate relevante pentru a îmbunătăți detenția preventivă și a remodela cadrul cu privire la pedepsele penale. 
Promovarea drepturilor omului și a demnității: Consiliul Europei va continua să promoveze ratificarea Convenției de la Istanbul pentru a asigura angajamentul național, sprijinind lupta împotriva tuturor formelor de discriminare, a infracțiunilor motivate de ură și a discursurilor de ură prin intermediul schimbărilor legislative necesare, consolidarea capacităților organismelor de egalitate, a profesioniștilor în drept și justiție, precum și a forțelor de ordine care au un rol important. Va fi asigurat sprijinul autorităților pentru consolidarea capacităților profesioniștilor care lucrează cu și pentru copii, în paralel cu sporirea conștientizării privind exploatarea și abuzul sexual al copiilor (off și online). Asigurarea drepturilor sociale: în baza recomandărilor propuse în evaluările anterioare, Consiliul Europei va îmbunătăți capacitățile autorităților de a pregăti rapoarte naționale de înaltă calitate privind punerea în aplicare a Cartei sociale europene și a organizațiilor societății civile de a prezenta rapoarte alternative. De asemenea, Consiliul Europei va spori gradul de conștientizare cu privire la Carta socială europeană și o mai bună înțelegere a jurisprudenței și a aplicării sale practice.
Asigurarea justiției: vor fi sprijinite reformele judiciare menite să sporească încrederea publicului în instituții, inclusiv prin consolidarea cooperării între părțile interesate din domeniul justiției și a capacităților procurorilor, judecătorilor și personalului judiciar. Consiliul Europei va colabora, de asemenea, cu Institutul Național al Justiției pentru a include programe de instruire adaptate pentru a stimula învățământul la distanță. Colaborarea cu instituțiile penitenciare și poliția va continua să se concentreze pe prevenire, reabilitare și investigarea relelor tratamente, în timp ce serviciul de probațiune va fi asistat în reformarea politicilor de resocializare și reintegrare a infractorilor. Ca element de noutate, Consiliul Europei va sprijini Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în promovarea programelor de reabilitare psiho-socială și a garanțiilor pentru pacienții din instituțiile psihiatrice, inclusiv pentru pacienții aflați la tratament prin constrângere sau la expertiza psihiatrică medico-legală. 

Consolidarea statului de drept: Consiliul Europei va sprijini instituirea unui sistem de monitorizare a Codului serviciilor media audiovizuale și a capacităților generale ale Consiliului Audiovizualului. Activitățile de cooperare vor spori capacitatea jurnaliștilor de a efectua investigații și de a produce documentare. O varietate de actori vor fi implicați în conceperea unor sisteme eficiente pentru guvernarea internetului. Protecția datelor va fi vizată cu un accent deosebit pe domeniul sănătății și pentru a îmbunătăți metodologia de control privind contracararea riscurilor digitale. 

Contracararea amenințărilor la statul de drept: Consiliul Europei se va concentra pe creșterea capacităților judecătorilor și procurorilor de a implementa standardele anticorupție și pe sporirea eficacității controalelor de integritate în privința funcționarilor publici realizate de către Autoritatea Națională de Integritate. În mod similar, Consiliul Europei va sprijini capacitățile organelor cu funcții de supraveghere împotriva spălării banilor să instituie controale eficiente și să crească capacitățile organelor de drept și ale sistemului judiciar de recuperare a activelor ilegale. Eforturile pentru combaterea criminalității informatice și pentru alinierea cadrului legal și a politicilor la Convenția de la Budapesta vor continua. 

Consolidarea guvernării democratice și promovarea inovațiilor: Consiliul Europei va facilita dialogul între reprezentanții statului și autoritățile raionale și locale. De asemenea, îi va ajuta să introducă managementul resurselor umane moderne și adaptate la dimensiunea de gen. Eforturile pentru consolidarea dialogului dintre autoritățile centrale și Congresul Autorităților Locale din Moldova vor continua. În ceea ce privește cooperarea în domeniul electoral, autoritățile competente își vor spori capacitățile de a revizui legislația electorală în conformitate cu bunele standarde electorale și de a opera într-un mod mai profesional, transparent și incluziv. Promovarea drepturilor omului și a dialogului între cele două maluri ale râului Nistru vor continua.
 Promovarea participării și diversității: Consiliul Europei își propune să sprijine autoritățile naționale în consolidarea cadrului de reglementare privind participarea civică și în stabilirea practicilor eficiente pentru implicarea societății civile în procesul decizional. Activitățile în domeniul educației pentru democrație vor continua prin sprijinirea aplicării cadrului politic și orientărilor metodologice privind educația civică și cetățenia digitală, precum și prin introducerea principiilor guvernării democratice a școlilor27.11.2020

Council of Europe Action Plan for the Republic of Moldova 2021-2024 . - Strasbourg: Council of Europe, 2020. - 54 p. [Accesat 27.11.2020]
Cuprins


Comitetul de Miniștri, care reprezintă cele 47 de state membre ale Consiliului Europei, a adoptat Planul de Acțiune pentru Republica Moldova pentru anii 2021-2024, care își propune să aducă legislația, instituțiile și practica țării, în continuare, în conformitate cu standardele europene în domeniile drepturilor omului, statului de drept și democrației. 

Pe lângă progresele înregistrate în Republica Moldova, rămân provocări în ceea ce privește implementarea eficientă a reformelor, inclusiv în domeniul justiției. Conform acestui nou Plan de Acțiune, Consiliul Europei și autoritățile moldovenești au convenit să desfășoare în comun proiecte de cooperare în domenii esențiale pentru drepturile omului, precum implementarea Convenției Europene a Drepturilor Omului și a jurusprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului la nivel național

Planul de acțiune își propune să se bazeze pe munca deja realizată în diferite domenii datorită planurilor de acțiune anterioare. Printre acestea se numără
 • alinierea legislației și practicilor naționale la standardele europene de combatere a discriminării și a egalității de gen, 
 • consolidarea cadrului național de protecție a copilului pentru combaterea exploatării sexuale și a abuzului asupra copiilor, 
 • sporirea independenței și responsabilității sistemului judiciar și
 •  îmbunătățirea legislației și practicii electorale. 

O serie de inițiative vor viza 
 • reformarea sistemului penitenciar și promovarea alternativelor la detenție, 
 • promovarea respectării standardelor europene de guvernare a mass-media și a internetului,
 • îmbunătățirea protecției datelor și 
 • dezvoltarea capacității organelor de aplicare a legii și a altor instituții care răspund de combaterea corupției și spălării banilor

Măsurile de consolidare a încrederii între comunitățile divizate vor continua, cu accent pe consolidarea dialogului și a drepturilor omului în regiune, în deplină coerență cu politica autorităților moldovenești în această privință. 

Consiliul Europei și autoritățile naționale au convenit să își extindă cooperarea către noi domenii precum 
 • asistența juridică, medierea și reconcilierea în materie penală, 
 • combaterea abuzului de droguri și a traficului ilicit de droguri,
 • protecția drepturilor omului în sectorul sănătății și abordarea noilor provocări ce țin de pandemia COVID-19 și de impactul său socio-economic, în special asupra drepturilor sociale. 
 • combaterea traficului de persoane, 
 • prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și 
 • consolidarea autonomiei locale

Acesta este al treilea Plan de Acțiune al Consiliului Europei pentru țară, ca urmare celor implementate în perioadele 2013-2016 și respectiv 2017-2020

Realizările planului finalizat în 2020 includ 
 • consolidarea instituției Avocatul Poporului,
 • îmbunătățirea condițiilor de combatere a discriminării și promovarea egalității, ca urmare a capacității consolidate a Consiliului pentru egalitate, 
 • îmbunătățirea nivelului profesional și capacitatea operațională a administrației electorale de a desfășura alegeri. 
Informații suplimentare